Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Łomża

Łomża, 23 marca 2020 r.

WGP.6220.4.2020

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wystąpieniu do organów współdziałających

 

            Na podstawie art. 64 ust. 1, pkt 1, 2, 3 i 4 oraz art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) Wójt Gminy Łomża pismem z dnia 13 lutego 2020 r. zwrócił się z prośbą o wydanie stosownej opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowa i zmiana przeznaczenia budynku gospodarczego na budynek inwentarski – oborę dla cieląt i jałówek o docelowej obsadzie do 10 DJP wraz z budową wewnętrznego zbiornika na gnojowicę o poj. 190 m3” na terenie obejmującym działki oznaczone nr ewid. 616, 617, 618, 644, 645, 646 w obrębie gruntów wsi Puchały, gm. Łomża.

 

W dniu 23 marca 2020 r. Inwestor przedłożył do tut. Urzędu uzupełnienie karty informacyjnej w związku z wezwaniem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie BI.RZŚ.4360.52. 2020.HN z dnia 02 marca 2020 r.

 

W związku z powyższym Wójt Gminy Łomża wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydziału Spraw Terenowych w Łomży, Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Łomży oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Ostrołęce, o wydanie, podtrzymanie lub weryfikację wydanego stanowiska.

 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. poz. 2081) oraz art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego – niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łomża www.gminalomza.pl/bip oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń: w siedzibie Urzędu Gminy Łomża ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża, we wsi Puchały.

           

Zgodnie z art. 35 § 5 Kodeks postępowania administracyjnego do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Zgodnie z art. 41 § 1 Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod wskazanym adresem ma skutek prawny.

 

Z up. Wójta

 

mgr Dorota Pazik

Sekretarz Gminy

Sporządził: Elżbieta Kulesza – inspektor, tel. 86 4737322

Data powstania: wtorek, 24 mar 2020 14:46
Data opublikowania: wtorek, 24 mar 2020 16:08
Opublikował(a): Elżbieta Kulesza
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 1334 razy