Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Łomża

Łomża, 04 marca 2020 r.

WGP.6220.1.2020

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania

 

Na podstawie art. 10 § 1 Ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) informuję o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie obiektu inwentarskiego – obory o obsadzie ok. 31 DJP (krowy mleczne) w gospodarstwie o obsadzie bydła ok. 49,0 DJP o część na ok. 19 DJP w systemie bezściołowym, uwięziowym, budowa kanałów podrusztowych na gnojowicę o poj. min. 194,0 m3, oraz rozbiórka istniejącego silosu betonowego (obsada docelowa w gospodarstwie ok. 50,0 DJP) na części działki nr 503 we wsi Lutostań, gm. Łomża, pow. łomżyński, woj. podlaskie.

            Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. poz. 2081) oraz art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego – niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łomża www.gminalomza.pl/bip oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń: w siedzibie Urzędu Gminy Łomża ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża, we wsi Lutostań.

W związku z powyższym w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego pisma może Pan/Pani wypowiedzieć się, co do zabranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań,
w przeciwnym razie zostanie wydana decyzja na podstawie zgromadzonego materiału (Urząd Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża, pokój nr 1 i 2 w godzinach 7.45 – 15.45).

 

            Zgodnie z art. 35 § 5 Kodeks postępowania administracyjnego do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Zgodnie z art. 41 § 1 Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod wskazanym adresem ma skutek prawny.

Z up. Wójta

 

 mgr Grażyna Paluszkiewicz
  Naczelnik  Wydziału  Gospodarki
   Przestrzennej i Ochrony Środowiska

 

 

 

 

Data powstania: środa, 4 mar 2020 09:39
Data opublikowania: środa, 4 mar 2020 15:24
Opublikował(a): Elżbieta Kulesza
Zaakceptował(a): Grażyna Paluszkiewicz
Artykuł był czytany: 1356 razy