Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Łomża

Łomża, 11 luty 2020 r.

WGP.6220.3.2020

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

 

            Na podstawie z art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.)

zawiadamiam

że Wójt Gminy Łomża, na wniosek Bożeny Wykowskiej, z dnia 5 lutego 2020 r. wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie 8 budynków mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie obejmującym działki nr 176/4, 176/1 i 176/7 o powierzchni ogólnej 1,2246 ha, położonym w miejscowości Stara Łomża nad Rzeką, gm. Łomża, pow. łomżyński, woj. podlaskie”.

            Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. poz. 2081) oraz art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego – niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łomża www.gminalomza.pl/bip oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń: w siedzibie Urzędu Gminy Łomża ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża, we wsi Stara Łomża Nad Rzeką.

            Informuje o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kodeks postępowania administracyjnego do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

            Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża, pokój nr 2 w godzinach 745-1545. Można się tam również zapoznać z dokumentacją w powyższej sprawie.

Zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Łomży oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Zarządem Zlewni w Ostrołęce.

Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 64 ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko tutejszy Urząd dnia 11 lutego 2020 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydziału Spraw Terenowych w Łomży, Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Łomży oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Ostrołęce, o opinię dotyczącą potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.

Zgodnie z art. 35 § 5 Kodeks postępowania administracyjnego do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Zgodnie z art. 41 § 1 Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod wskazanym adresem ma skutek prawny.

Z up. Wójta

 

 mgr Grażyna Paluszkiewicz
  Naczelnik  Wydziału  Gospodarki
   Przestrzennej i Ochrony Środowiska

Data powstania: środa, 12 lut 2020 09:23
Data opublikowania: środa, 12 lut 2020 12:53
Opublikował(a): Elżbieta Kulesza
Zaakceptował(a): Grażyna Paluszkiewicz
Artykuł był czytany: 1491 razy