Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy Łomża

Posiedzenie wspólne Komisji Oświaty i Kultury, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Łomża odbędzie się dnia 30 stycznia 2020 r. o godz. 11:00 (czwartek) w sali Nr 313 budynku Urzędu Gminy Łomża (III piętro) przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a w Łomży z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenia prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wydanie opinii dotyczących projektów uchwał w sprawie:
a) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomża na lata 2020-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2029,
b) budżetu Gminy Łomża na 2020 rok,
c) zmieniająca uchwałę w sprawie dotacji przedmiotowej dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z uwzględnieniem obowiązujących taryf zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków,
d) nadania nazwy ulicy w miejscowości Giełczyn,
e) wyrażenia zgody na zbycie przez Wójta Gminy Łomża nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy,
f) wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy,
g) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020,
h) Programu wspierania rodziny w Gminie Łomża na lata 2020-2022,
i) ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Łomża.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie obrad.

Data powstania: wtorek, 21 sty 2020 15:36
Data opublikowania: wtorek, 21 sty 2020 15:40
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 391 razy