Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy Łomża

Posiedzenie wspólne Komisji Oświaty i Kultury, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Łomża odbędzie się dnia 27 września 2019 r. o godz. 11:00 (piątek) w sali Nr 313 byłego Publicznego Gimnazjum Nr 9 (III piętro) w Łomży przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenia prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wydanie opinii dotyczących projektów uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomża na lata 2019-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2029,
b) zmian w budżecie na 2019 rok,
c) uchylająca uchwałę w sprawie zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Łomża o uznanie lasów stanowiących własność Skarbu Państwa za ochronne,
d) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łomża,
e) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
f) stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum Nr 9 im. Rodziny Lutosławskich w Łomży,
g) zwolnienia dyrektora Szkoły Podstawowej w Jarnutach im. Papieża Jana Pawła II od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
h) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze,
i) zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych będących własnością lub zarządzanych przez Gminę Łomża oraz warunków i zasad korzystania z przystanków,
j) nadania nazwy ulicy w miejscowości Konarzyce,
k) nadania nazwy ulicy w miejscowości Stare Kupiski,
l) zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie obrad.

Data powstania: piątek, 20 wrz 2019 14:23
Data opublikowania: piątek, 20 wrz 2019 14:24
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 506 razy