Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy Łomża

Posiedzenie wspólne Komisji Oświaty i Kultury, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Łomża odbędzie się dnia 29 stycznia 2019 r. o godz. 11:00 (wtorek) w sali Publicznego Gimnazjum Nr 9 (parter budynku) w Łomży przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenia prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wydanie opinii dotyczących projektów uchwał w sprawie:
a) dotacji przedmiotowej dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z uwzględnieniem obowiązujących taryf zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków,
b) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu,
c) budżetu Gminy Łomża na 2019 rok,
d) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomża na lata 2019-2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2026,
e) metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty,
f) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
g) ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej,
h) wyrażenia zgody na zbycie przez Wójta Gminy Łomża nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy,
i) wyrażenia zgody na zbycie przez Wójta Gminy Łomża nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy,
j) zniesienia statusu pomnika przyrody,
k) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019,
l) Programu Aktywności Lokalnej Gminy Łomża „Młodzi – Aktywni” na lata 2019-2020,
m) wyboru delegatów do Stowarzyszenia p.n. Łomżyńskie Forum Samorządowe.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie obrad.

Data powstania: wtorek, 22 sty 2019 08:17
Data opublikowania: środa, 23 sty 2019 08:20
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 635 razy