Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg na roboty drogowe

przebudowa drogi we wsi Mikołajki

Ogłoszenie o zamówieniu

 

 • Zamawiający:

Gmina Łomża reprezentowana przez Piotra Kłysa – Wójta Gminy,

Adres Urzędu Gminy: ul. M. Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża, tel. 086-224 50 05, województwo podlaskie, powiat łomżyński.

 1. Trybu dzielenia zamówienia: postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych przetarg nieograniczony – art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej: www.gminalomza.pl/bip.

Informacje dotyczące zamówienia i specyfikacji można uzyskać u Krystyny Lipińskiej w Urzędzie Gminy Łomża przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, pok. nr 11, w dniach roboczych od godziny 800 do 1530 tel. 86 224 50 05 wew. 325 lub 509 069 487, e-mail klipinska@gminalomza.pl lub sekretariat@gminalomza.pl. – z dopiskiem „przetarg na budowę drogi w Mikołajkach”.

 • Przedmiot zamówienia.

 Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień: 45233120-6 i 45232460-4.

 • Nazwa przedmiotu zamówienia:

„przebudowa drogi gminnej nr 105 692 B Mikołajki – Boguszyce we wsi Mikołajki”.

 • Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie:

 

 1. Obsługa geodezyjna,
 2. Roboty drogowe – CPV nr 45233120-6:
 1. roboty rozbiórkowe istniejącej jezdni i wjazdów na posesje – ok. 5 275 m2,
 2. roboty ziemne – ok. 1 650 m3,
 3. ustawienie krawężników drogowych betonowych 15 x 30 cm i 15 x 20 cm na ławie betonowej w oporem – ok. 1 815 m,
 4. wykonanie jezdni o konstrukcji jak niżej – ok. 4 695 m2:
 • warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 16W grubości 7 cm,
 • warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11S grubości 5 cm,
 • podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie C50/30 o grubości 20 cm,
 • warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego wapnem o grubości 20 cm – ok. 4695 m2,,
 • warstwa geotkaniny – ok. 4 695 m2.
 1. wykonanie zjazdów na posesje z kostki betonowej polbruk, kolorowej, o grubości 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 5 cm i podbudowie z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C50/30, o grubości 20 cm – ok. 395 m2,
 2. wykonanie chodników z kostki betonowej polbruk, szarej, o grubości 6 cm, na podsypce piaskowej o grubości 5 cm – ok. 1 150 m2,
 3. oznakowanie pionowe – 9 szt.
 4. ułożenie rurociągu pod wykonanie w przyszłości sieci internetowej – ok. 739 m.
 1. Roboty sanitarne – CPV nr i 45232460-4:
 1. budowa wymiana pokryw i włazów na kanale sanitarnym – 27 szt.,
 2. wymiana hydrantów z nadziemnych na podziemne – 4 szt.,
 3. regulacja wysokościowa armatury na wodociągu – 32 szt.,
 1. Projekt organizacji ruchu na czas budowy,
 2. Zakres rzeczowy robót do wykonania został określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót i przedmiarze robót. Zamawiający oświadcza, że przedmiar robót nie jest dokumentem podstawowym do ustalenia ceny ofertowej. Nieujęcie w wycenie jakiejkolwiek pozycji nie będzie upoważniało Wykonawcy do dochodzenia zapłaty za jej wykonanie.
 • Wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia.
 • Wymagania jakościowe i materiałowe.

Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w przedmiarach i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.

 • Podwykonawcy:

Zamawiający dopuszcza wykonywanie robót przy użyciu podwykonawców lub dalszych podwykonawców – pod warunkiem zachowania ustaleń zawartych w § 7 umowy, której wzór stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia wniosków.

 • Termin wykonania zamówienia – nie później, jak do 17 sierpnia 2018 r.
 • Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
 • Warunki udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 i 1b ustawy Pzp dotyczące:

 1. zdolności technicznej lub zawodowej,
 2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
 3. oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23.
 • Dokumenty:
  1. Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w punkcie 6 wykonawca powinien wykazać, że:

 Ad. 1.

 1. wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres) co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające przedmiotowi zamówienia o wartości minimum 800 000,00 (słownie: osiemset tysięcy 00/100) złotych każda,
 2. dysponuje pracownikami technicznymi, których skieruje do realizacji zamówienia, a w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi będącymi przedmiotem zamówienia, posiadającymi uprawnienia budowlane w zakresie dróg – stosownie do art. 42 ust. 1 ustawy Prawo budowlane.
 3. Ad. 2.
 1. znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej gwarantującej wykonanie robót w ustalonym terminie, w tym względzie posiada własne lub ma dostęp do środków finansowych zapewniających ciągłość wykonywania robót w wysokości nie mniejszej 600 000,00 (słownie: sześćset tysięcy 00/100) złotych,
 2. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 100 000,00 (słownie: sto tysięcy 00/100) złotych.
  1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do tego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
  2. Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polegać będzie zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
  3. Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polegać będzie sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
  4. Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia i kwalifikacji zawodowych i zdolności technicznych lub zawodowych polegać będzie na zdolnościach innych podmiotów, to podmioty te muszą aktywnie uczestniczyć w realizacji zamówienia co najmniej jako podwykonawca, jeśli zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
  5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt.2, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
 1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
 2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt. 2.
   1. Wykonawca, który – ubiegając się o udzielenie zamówienia – zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22 ustawy Pzp, przedstawi w odniesieniu do tych podmiotów następujące dokumenty: aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że podmiot nie zalega z opłacaniem podatków i opłat wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert i aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że podmiot nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert.
   2. Wykonawca wraz z ofertą złoży listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informację, że nie należy do grupy kapitałowej – w przypadku składania oferty na obie części, lista lub informacja może być jedna.
 • Wadium.

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 15 000,00 (słownie: piętnaście tysięcy 00/100) złotych.

 • Kryteria oceny ofert dla obu części:
  1. Kryteria: cena – waga 60 %, okres gwarancji – waga 30 %, termin wykonania – waga 10 %.
 • Oferty należy składać do dnia 01 lutego 2018 r. do godziny 1000 w pok. nr 4 Urzędu Gminy Łomża ul. Marii Skłodowskiej – Curie 1A.
 • Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01 lutego 2018 r. o godzinie 1015 w pok. nr 4 Urzędu Gminy Łomża – adres j.w.
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 22 sty 2018 14:29
Data opublikowania: poniedziałek, 22 sty 2018 14:51
Data przejścia do archiwum: piątek, 2 lut 2018 10:06
Opublikował(a): Krystyna Lipińska
Zaakceptował(a): Krystyna Lipińska
Artykuł był czytany: 1502 razy