Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

PRZETARG NA ROBOTY

przebudowa parkingu przed Urzędem Gminy Łomża

WI.7013.67.09.1.2017.KL                                                                                               Łomża 15 maja 2017 r.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

 • Zamawiający:

 

Gmina Łomża reprezentowana przez Piotra Kłysa – Wójta Gminy,

Adres Urzędu Gminy: ul. M. Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża, tel. 086-2163667, fax 086-2165264, województwo podlaskie, powiat łomżyński.

 1. Trybu dzielenia zamówienia: postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych przetarg nieograniczony – art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej: www.gminalomza.pl/bip.

Informacje dotyczące zamówienia i specyfikacji można uzyskać u Krystyny Lipińskiej w Urzędzie Gminy Łomża przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, pok. nr 11, w dniach roboczych od godziny 800 do 1530 tel. 86 4737325 lub 509 069 487, e-mail klipinska@gminalomza.pl lub sekretariat@gminalomza.pl. – z dopiskiem „przetarg na przebudowę parkingu UG”.

 • Przedmiot zamówienia.

 

Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień: 45223300-9 i 45316110-9

 • Nazwa przedmiotu zamówienia:

 

przebudowa parkingu przed Urzędem Gminy Łomża”.

 • Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie:

 

 1. Obsługa geodezyjna,
 1. Roboty budowlane:
 2. Roboty drogowe – CPV nr 45223300-9:
 1. Roboty rozbiórkowe istniejącej infrastruktury drogowej – krawężników, obrzeży, nawierzchni bitumicznej i z kostki betonowej,
 2. Przestawienie tablicy reklamowej – 1 szt.
 3. Roboty ziemne – ok. 240 m3,
 4. Wykonanie jezdni dróg manewrowych i stanowisk parkingowych o konstrukcji jak niżej – ok. 1 700 m2,
 • warstwa ścieralna z kostki betonowej polbruk o grubości 8 cm,
 • podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie C 50/30 o grubości średnio 20 cm,
 1. Wykonanie chodników z kostki betonowej polbruk grubości 6 cm – na podsypce piaskowej o grubości 5 cm – ok. 130 m2,
 2. Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych o nawierzchni z kostki betonowej polbruk bez fazki – ok. 28 m2,
 3. Wykonanie ścianek oporowych przy podjeździe dla niepełnosprawnych – ok. 4,9 m3,
 4. Zamontowanie bariery zabezpieczającej wjazd na parking (szlaban uchylny) – 1 szt.
 5. Wykonanie trawników płaskich i na skarpach – ok. 380 m2,
 6. Wykonanie żywopłotu z tui – ok. 120 krzewów,
 7. Oznakowanie pionowe – 5 szt. na 3 słupkach,
 8. Ustawienie masztów flagowych – 3 szt.

Oświetlenie parkingu i monitoring – CPV nr 45316110-9:

 1. Ustawienie szafki i złącza do zasilania oświetlenia – po 1 szt.,
 2. Ułożenie okablowania do oświetlenia, monitoringu i zasilania zapór uchylnych – różne kable wg projektu – bez montowania kamer – ok. 430 m,
 3. Ustawienie słupów oświetleniowych metalowych z wysięgnikami po 2 na każdym – 2 szt.,
 4. Zamontowanie opraw oświetleniowych LED – 4 szt.
 1. Projekt organizacji ruchu na czas budowy.Szczegółowy zakres rzeczowy i jakościowy został określony w dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót i przedmiarze robót.
 2.  
 • Wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia.
 • Wymagania jakościowe i materiałowe.

 

Do wykonania zamówienia wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w przedmiarach i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.

 • Podwykonawcy:

 

Zamawiający dopuszcza wykonywanie robót przy użyciu podwykonawców lub dalszych podwykonawców.

 • Termin wykonania zamówienia – nie później, jak do 15 listopada 2017 r.
 • Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
 • Warunki udziału w postępowaniu.

 

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 i 1b pkt 2 i 3 ustawy pzp oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23.

 • Dokumenty:
  1. Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w punkcie 6 wykonawca powinien wykazać, że:

 

 1. wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres) co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające przedmiotowi zamówienia o wartości minimum 300 000,00 (słownie: trzysta tysięcy 00/100) złotych każda.
 2. dysponuje pracownikami technicznymi, których skieruje do realizacji zamówienia, a w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi będącymi przedmiotem zamówienia, posiadającymi uprawnienia budowlane w zakresie dróg i sieci energetycznych – stosownie do art. 42 ust. 1 ustawy Prawo budowlane,
 3. znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej gwarantującej wykonanie robót w ustalonym terminie, w tym względzie posiada własne lub ma dostęp do środków finansowych zapewniających ciągłość wykonywania robót w wysokości nie mniejszej niż 300 000,00 (słownie: trzysta tysięcy 00/100) złotych,
 4. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 50 000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych.
  1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do tego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
  2. Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polegać będzie zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
  3. Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polegać będzie sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
  4. Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia i kwalifikacji zawodowych i zdolności technicznych lub zawodowych polegać będzie na zdolnościach innych podmiotów, to podmioty te muszą aktywnie uczestniczyć w realizacji zamówienia co najmniej jako podwykonawca, jeśli zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
  5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkcie 7.2, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
 1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
 2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkcie 7.2.
   1. Wykonawca, który – ubiegając się o udzielenie zamówienia – zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp, przedstawi w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w punkcie 2 ust. 12 działu VI SIWZ.
   2. Wykonawca – w ciągu trzech dni od otwarcia ofert – złoży listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp, albo informację, że nie należy do grupy kapitałowej.
 • Wadium.

 

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 5 000,00 (słownie: pięć tysięcy 00/100) złotych.

 • Kryteria oceny ofert:
  1. Kryteria: cena – waga 60 %, okres pielęgnacji zieleni – waga 20 %, termin zakończenia robót – waga 20 %.
 • Oferty należy składać do dnia 30 maja 2017 r. do godziny 900 w pok. nr 4 Urzędu Gminy Łomża ul. Marii Skłodowskiej – Curie 1A.
 • Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 maja 2017 r. o godzinie 915 w pok. nr 4 Urzędu Gminy Łomża – adres j.w.
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 15 maj 2017 16:23
Data opublikowania: poniedziałek, 15 maj 2017 16:42
Data przejścia do archiwum: środa, 31 maj 2017 13:06
Opublikował(a): Krystyna Lipińska
Zaakceptował(a): Krystyna Lipińska
Artykuł był czytany: 1828 razy