Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg na: Wykonanie remontów nawierzchni żwirowej i gruntowej dróg gminnych za pomocą kruszywa na terenie Gminy Łomża w 2017 roku

WI.7031.1.2.1.2017.AS Łomża 15 marzec 2017 r. Ogłoszenie o zamówieniu 1. Zamawiający: Gmina Łomża reprezentowana przez Piotra Kłysa – Wójta Gminy, Adres Urzędu Gminy: ul. M. Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża, tel. 086-2163667, fax 086-2165264, województwo podlaskie, powiat łomżyński. 2. Trybu dzielenia zamówienia: postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych – przetarg nieograniczony – art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych 3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej: www.gminalomza.pl/bip. Informacje dotyczące zamówienia i specyfikacji można uzyskać u Antoniego Szepietowskiego w Urzędzie Gminy Łomża przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, pok. nr 10, w dniach roboczych od godziny 800 do 1530 tel. 86 4737329 lub 786021078, e-mail aszepietowski@gminalomza.pl lub sekretariat@gminalomza.pl. – z dopiskiem „przetarg na wykonanie remontów nawierzchni żwirowej i gruntowej dróg gminnych”. 4. Przedmiot zamówienia. Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień: 45.23.31.42-6 4.1. Nazwa przedmiotu zamówienia: „Wykonanie remontów nawierzchni żwirowej i gruntowej dróg gminnych za pomocą kruszywa na terenie Gminy Łomża w 2017 roku” 4.2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie: 3.1. Wykonanie remontu dróg za pomocą kruszywa odpowiedniej frakcji, który obejmuje : a) Przygotowanie podłoża poprzez wyrównanie lub ewentualne wykorytowanie wraz z zagęszczeniem i wywiezieniem nadmiaru gruntu na odległość do 2,0 km, b) Dostawę kruszywa na wskazane przez zamawiającego miejsce (teren gminy Łomża), c) Rozładunek, d) Rozścielenie z zagęszczeniem i wyprofilowaniem 3.2. Przyjęte szacunkowo rozmiary rzeczowo-asortymentowe określa się następująco: a) Mieszanka kruszywa łamanego frakcji 16/31,5 i pospółka frakcji 0/32 w proporcji 1:1 w ilości ok. 1000 m3 b) Mieszanka kruszywa łamanego frakcji 8/16 i pospółka frakcji 0/32 w proporcji 1:1 w ilości ok. 1000 m3 c) pospółka frakcji 0/32 mm w ilości ok. 2000 m3 3.3. Wielkość zamówienia określono wstępnie jako ilość przewidzianego do wbudowania kruszywa, w ramach planowanych remontów z uwzględnieniem poszczególnych frakcji kruszywa, wynikającą z aktualnych potrzeb zamawiającego w całym okresie realizacji zamówienia wyrażoną w m³. Dopuszcza się możliwość zmiany zakresu zamówienia zarówno pod względem ilościowym jak i asortymentowym, w trakcie realizacji zamówienia wynikającą z aktualnych potrzeb zamawiającego w danym okresie realizacji zamówienia. 3.4. Wymagania jakościowe kruszywa: a) Do wykonania zamówienia wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w przedmiarach i specyfikacjach. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty atest – orzeczenie o jakości i możliwości stosowania do remontu nawierzchni dróg gruntowych i poboczy dróg utwardzonych, potwierdzone badaniami określającymi uziarnienie, właściwości fizyko – chemiczne, nazwę kruszywa oraz jego pochodzenie. b) W trakcie realizacji zamówienia - wykonawca ma obowiązek przedstawić na żądanie zamawiającego wyniki uziarnienia dostarczonego kruszywa oraz dokument potwierdzający nabycie kruszywa w kopalni posiadającej stosowne zezwolenie. 3.5. Wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia: Roboty budowlane wykonać zgodnie z wymaganiami i zaleceniami zamawiającego oraz wytycznymi zawartymi w Specyfikacji technicznej oraz niniejszej SIWZ. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na wykonane roboty na okres 12 miesięcy licząc od daty zakończenia i odbioru robót. 3.6. Warunki rozliczenia wykonanych remontów : a)Z wybranym wykonawcą (wykonawcami) zostanie zawarta umowa w oparciu o cenę ofertową ustaloną na podstawie zakresu rzeczowego zamówienia określonego w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia wyliczoną jako iloczyn ilości m³ planowanych remontów i ofertowej ceny jednostkowej za 1m³ remontu. Ustalenie ceny ofertowej winno nastąpić przez wykonawcę z wykorzystaniem wzoru (formularz cenowo - ofertowy) wg wytycznych i zaleceń określonych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ostateczna wartość zamówienia zostanie ustalona, na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robót (faktyczna ilość wykonanych remontów w jednostkach obmiarowych (m³) . b)Dopuszcza się możliwość dokonywania odbioru wykonanych robót (remontów) w okresach miesięcznych, na podstawie wydanych dyspozycji rodzajowych i lokalizacyjnych, z uwzględnieniem obmiaru wykonanych faktycznie jednostek obmiarowych i jednostkowej ofertowej ceny brutto. Podstawą wystawienia faktur częściowych będą protokoły odbioru robót (częściowe). UWAGA a) Wykonanie całości robót zleconych w czasie trwania umowy stanowi przedmiot umowy, b) Za wycenę przedmiotu zamówienia odpowiedzialny jest wykonawca, c) Cena oferty musi zawierać wycenę pełnego zakresu robót objętych zamówieniem i wszelkie inne koszty wykonania zamówienia, 3.7. Remonty będą sukcesywnie realizowane we wskazanych przez Zamawiającego miejscach na terenie Gminy Łomża. 4.2.1. Podwykonawcy: Zamawiający dopuszcza wykonywanie robót przy użyciu podwykonawców lub dalszych podwykonawców. 4.2.2. Termin wykonania zamówienia – do 31 grudnia 2017 r. 5. Dopuszcza się składanie ofert częściowych. 6. Warunki udziału w postępowaniu. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 i 1b pkt 2 i 3 ustawy oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23. 7. Dokumenty: 7.1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej., Zamawiający żąda następujących dokumentów: a) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu b) Dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. 7.2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda następujących dokumentów: a) wykazu urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; b) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; 7.3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów: a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; d) oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu - w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ustawy. 7.4. W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego zamawiający żąda następujących dokumentów: 7.4.1. atest – orzeczenie wydane przez jednostkę uprawnioną o jakości i możliwości stosowania do remontu nawierzchni dróg gruntowych i poboczy dróg utwardzonych, potwierdzone badaniami określającymi: uziarnienie, właściwości fizyko – chemiczne, nazwę kruszywa oraz jego pochodzenie dla następujących frakcji kruszywa: a) pospółka 0/32 b) kruszywo łamane frakcji 8/16 c) kruszywo łamane frakcji 16/31,5 7.5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do tego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 7.6. Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polegać będzie zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 7.7. Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polegać będzie sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 7.8. Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia i kwalifikacji zawodowych i zdolności technicznych lub zawodowych polegać będzie na zdolnościach innych podmiotów, to podmioty te muszą aktywnie uczestniczyć w realizacji zamówienia co najmniej jako podwykonawca, jeśli zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. 7.9. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia. 7.10. Wykonawca, który – ubiegając się o udzielenie zamówienia – zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawi w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione treści SIWZ. 8. Wadium. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 2 000 zł (słownie: dwa tysiące zł) dla każdej oferty częściowej. 9. Kryteria. 9.1. Kryteria: cena – waga 60 %, termin płatności – waga 40 %, termin 10. Oferty należy składać do dnia 05 kwietnia 2017 r. do godziny 1000 w pok. nr 4 Urzędu Gminy Łomża ul. Marii Skłodowskiej – Curie 1A. 11. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05 kwietnia 2017r. o godzinie 1030 w pok. nr 4 Urzędu Gminy Łomża – adres j.w.
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 20 mar 2017 10:07
Data opublikowania: poniedziałek, 20 mar 2017 10:45
Data przejścia do archiwum: czwartek, 6 kwi 2017 11:35
Opublikował(a): Antoni Szepietowski
Zaakceptował(a): Krystyna Lipińska
Artykuł był czytany: 1549 razy