Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze oferty

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 907z póź. zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia: ”Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Gminie Łomża w miejscowościach : Jarnuty, Konarzyce i Nowe Kupiski ” wybrana została oferta :”Mroczkowski Krzysztof, PUH Centrum Budownictwa – Dociepleń , MROCZKOWSKI, ul. Poznańska 37, 18-400 Łomża : za cenę
925 111 ,93 zł brutto.
Uzasadnienie dokonanego wyboru jest następujące: wybrana oferta jest najkorzystniejsza, ponieważ spośród złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu w przeprowadzonej ocenie uzyskała najwyższą ilość punktów, w skali punktowej od 0 do 100 punktów. W postępowaniu zgodnie ze SIWZ zastosowano kryterium oceny ofert:
cena brutto –80%
gwarancja – 20%
W załączniku Nr 1 podajemy nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu wraz z punktacją przyznaną im w kryterium oceny ofert .
Jednocześnie na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013 r. , poz. 907 z póż. zm.) zawiadamiam o odrzuceniu ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zadania „Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Gminie Łomża w miejscowościach : Jarnuty, Konarzyce i Nowe Kupiski”:
1.” Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe „CHOJNOWSKI” Jan Chojnowski, ul. Szeroka 4, 18-400 Łomża w związku z naruszeniem postanowień art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.
Umowę o zamówienie publiczne należy podpisać w terminie nie krótszym niż 5 lub 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty , nie próżniej jednak niż przed upływem terminu związania z ofertą . W tym celu należy skontaktować się z Panem Szczepanem Mierzejewskim , tel. (086) 473 73 21 , lub 786 021 079 , pokój nr 1 w godz. 8.00 do 15.00

Wójt Gminy Łomża
Jacek Albin Nowakowski
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 18 lis 2014 12:43
Data opublikowania: wtorek, 18 lis 2014 12:51
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 1 gru 2014 11:38
Opublikował(a): Szczepan Mierzejewski
Zaakceptował(a): Tomasz Walczuk
Artykuł był czytany: 1920 razy