Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr Instytucji Kultury

Podstawa prawna prowadzenia rejestru i sposób udostępniania:

1. Rejestr Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Łomża, jest prowadzony zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).
2. Instytucje kultury podlegają wpisowi do rejestru z urzędu.
3. Dane w rejestrze aktualizowane są na bieżąco, po dokonaniu każdorazowo zmiany wpisu do rejestru, wynikającej z przepisów prawa.
4. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się poprzez:
1) otwarty dostęp do zawartości rejestru;
2) wydanie odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej.
5. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 1 pkt 1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
6. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
7. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.
8. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.
9. Zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zmianami) wydanie poświadczonego odpisu podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony.

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 18 paź 2013 13:13
Data opublikowania: piątek, 18 paź 2013 13:14
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 4132 razy