Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Budowa placów zabaw Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wygodzie o WYGODA, ul. Łomżyńska 2, 18-400 Łomża Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kupiskach o NOWE KUPISKI 137, 18-400 Łomża Szkoła Podstawowa im. ppor. dh. Jadwigi Dziekońskiej ps.”Jadzia” w Konarzycach o KONARZYCE, ul. Szkolna 4, 18-400 Łomża
RGO.042.3.2013
Gmina Łomża informuje, że w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowa placów zabaw
Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wygodzie
o WYGODA, ul. Łomżyńska 2, 18-400 Łomża
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kupiskach
o NOWE KUPISKI 137, 18-400 Łomża
Szkoła Podstawowa im. ppor. dh. Jadwigi Dziekońskiej ps.”Jadzia” w Konarzycach
o KONARZYCE, ul. Szkolna 4, 18-400 Łomża
wybrana została oferta: Zakład Instalacyjno – Budowalany Henryk Jabłoński , 15-490 Białystok ul . Nowogrodzka 2C/9 z ceną 126 423,34 zł brutto.
Uzasadnienie dokonanego wyboru jest następujące: wybrana oferta jest najkorzystniejsza, ponieważ spośród złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu w przeprowadzonej ocenie uzyskała najwyższą ilość punktów, w skali punktowej od 0 do 100 punktów. W postępowaniu zgodnie ze SIWZ zastosowano kryterium oceny ofert: cena brutto –100%
W przedmiotowym przetargu oferty złożyło czterech wykonawców.
W załączonej tabeli podajemy nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu wraz z punktacją przyznaną im w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
Nr oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Liczba pkt w kryterium Cena
Waga 100% Łączna ilość przyznanych punktów
1 Zakład Instalacyjno-Budowlany Henryk Jabłoński, ul. Nowogrodzka 2c/9, 15-490 Białystok
100 100

2 „DROŻĘCKI” Marek Drożęcki , Konopki Jabłoń 9, 18-300 Zambrów 49,22 49,22

3 Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „MEVIUS” Mateusz Cichowski , Majdan Brzezicki 42, 21-050 Piaski
59,08 59,08
4 Garden Designers Mirosław Derkacz, ul. Siewierzan 46/2, 20-828 Lublin
58,57 58,57


Data powstania: środa, 9 paź 2013 15:03
Data opublikowania: środa, 9 paź 2013 15:12
Data przejścia do archiwum: środa, 9 paź 2013 15:12
Opublikował(a): Szczepan Mierzejewski
Zaakceptował(a): Tomasz Walczuk
Artykuł był czytany: 1978 razy