Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony

PRZETARG NIEOGRANICZONY POLEGAJĄCY NA „ Budowie Parkingu przed budynkiem Edukacyjno – Administracyjno – Biurowym w Łomży, ul. M. Skłodowskiej C. 1”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Łomża , ul. M. Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, tel. 0-86 2165263, faks 0-86 216 52 64.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa Parkingu CZĘŚCI C przed budynkiem Edukacyjno - Administracyjno - Biurowym w Łomży , ul. M. Skłodowskie C. 1.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa Parkingu Części C przed budynkiem Edukacyjno - Administracyjno - Biurowym w Łomży , ul. M. Skłodowskiej C. 1, o pow. 375 m2: a) Rozbiórka elementów drogowych, i wykonanie prac przygotowawczych zgodnie z dokumentacją projektową i inspektora nadzoru, b)Wykonanie zabezpieczenia skarpy, z płyt ażurowych wraz z nasadzeniem zieleni, zgodnie z projektem budowlanym, szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, c)Wykonanie wewnętrznego zjazdu, d)Wykonanie odwodnienia parkingu zgodnie z dokumentacją projektową, e)Wykonanie nasypów, f)Wykonanie podbudowy zgodnie z wytycznymi projektu budowlanego, g)Wykonanie robót drogowych, poprzez zagęszczenie warstw podbudowy, ustawienia krawężników, wykonania nawierzchni z kostki brukowej, zgodnie z projektem budowlanym i wytycznymi inspektora nadzoru, h) Wykonać uporządkowania terenu i ustawić znaki organizacji Ruchu.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.33.00-1, 45.23.31.20-1, 45.23.32.22-1.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 17.12.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 9.1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu : 1) posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia oraz nie podlegać wykluczeniu na podstawie art.24 u.p.z.p. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty : a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich); 2) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie) a) wskazać do wykonania niniejszego zamówienia odpowiednio wykwalifikowany personel posiadający uprawnienia budowlane zgodnie z art.12 ust.2 Prawa budowlanego. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ. (Wykonawcy składający ofertę wspólną przedstawiają razem jeden dokument w formie załącznika nr 3). b) przedłożyć dokumenty stwierdzające, że wskazane osoby, które będą wykonywać niniejsze zamówienie posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz zaświadczenia o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego - branży budowlanej. c) wykonać w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Do wykazu sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ Wykonawca winien załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie. (Wykonawcy składający ofertę wspólną przedstawiają razem jeden dokument w formie załącznika nr 4). 3) złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone oświadczenia każdego z nich lub wspólne oświadczenie podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców składających ofertę wspólną, lub przez pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania ich w postępowaniu lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego). 4) Złożyć odpowiednie dokumenty potwierdzające niezaleganie z płatnościami wobec Skarbu Państwa ( wydane przez właściwy Urząd Skarbowego), oraz niezaleganie z płatnościami wobec Zakładu ubezpieczeń Społecznych.
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o przedłożyć dokumenty stwierdzające, że wskazane osoby, które będą wykonywać niniejsze zamówienie posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz zaświadczenia o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego - branży budowlanej.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o nie dotyczy
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
• potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
• wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
nie dotyczy
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gminalomza.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Łomża, ul. M. Skłodowskiej C. 1a, 18-400 Łomża, pokój nr 1.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.10.2013 godzina 08:30, miejsce: Gmina Łomża przy ul. M. Skłodowskiej Curie 1A, 18-400 Łomża w pokoju sekretariatu.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 8 paź 2013 12:46
Data opublikowania: wtorek, 8 paź 2013 13:17
Data przejścia do archiwum: środa, 23 paź 2013 12:16
Opublikował(a): Szczepan Mierzejewski
Zaakceptował(a): Tomasz Walczuk
Artykuł był czytany: 2410 razy