Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

„Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego na 2008 r”

Łomża, dnia 30.01.2008r

Ogłoszenie o zamówieniu

1. Zamawiający :
Gmina Łomża
reprezentowana przez
p. Jacka Albina Nowakowskiego – Wójta Gminy
Adres Urzędu Gminy :
ul. M.C. Skłodowskiej 1A
18-400 Łomża
tel.( 086 ) 4737321, fax ( 086) 2165264
e-mail : szmierzejewskii@uglomza.internetdsl.pl

województwo podlaskie
powiat łomżyński
2. Tryb postępowania : przetarg nieograniczony – art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych
3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej: www.lomza.powiatlomzynski.pl/bip/
Informacje dotyczące zamówienia i specyfikacji można uzyskać u p. Szczepana Mierzejewskiego w Urzędzie Gminy Łomża przy ul. M. Skłodowskiej Curie 1a, pok. Nr 1., w dniach roboczych od godziny 8.00 – 15.00.
5. Przedmiot zamówienia .
Określenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:
74251000-3

5.1 Nazwa przedmiotu zamówienia :
„Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego na 2008 r”

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
5.2 Termin wykonania zamówienia
Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego
do 31 grudnia 2008 roku. Projekty sporządzonych decyzji powinny być dostarczone do siedziby Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zlecenia opracowania wykonawcy, zarówno formie pisemnej jak i elektronicznej.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy , którzy
a) spełniają warunki art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny gwarantujący wykonanie zamówienia, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia/ art.22 ust 1 pkt2 ustawy Prawo zamówień publicznych/ - osoba posiadająca uprawnienia architektoniczne lub urbanistyczne oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby architektów lub urbanistów),
b) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o wykonanie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
Ocena spełniania warunków będzie dokonywana na zasadzie: spełnia/ nie spełnia.
Wykonawca, który nie udokumentuje spełnianie wymienionych warunków zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta odrzucona.

9. Wadium.
Zamawiający nie żąda wnoszenia wadium.
10. Kryteria oceny ofert :
- cena wykonania zamówienia = 100 %.
11. Oferty należy składać do dnia 12. 02. 2008 r do godziny 10.00 w pok.4 Urzędu Gminy w Łomży
12. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.02.2008 r o godzinie 10.15 w pok. 5 Urzędu Gminy w Łomży
13. Termin związania ofertą – do 11.03.2008 roku.
14. Zamawiający nie przewiduje dokonywania wyboru oferty najkorzystniejszej .
15. Przekazywanie zapytań, zawiadomień, oświadczeń, wniosków, informacji i protestów odbywać może się w formie faxu.

…………………..

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 30 sty 2008 15:30
Data opublikowania: czwartek, 31 sty 2008 07:53
Data przejścia do archiwum: wtorek, 28 kwi 2009 14:05
Opublikował(a): Szczepan Mierzejewski
Zaakceptował(a): Tomasz Walczuk
Artykuł był czytany: 16709 razy