Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy Łomża

Posiedzenie wspólne Komisji Oświaty i Kultury, Rozwoju Gospodarczego oraz Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbędzie się dnia 27 września 2018 r. o godz. 10:00 (czwartek) w sali Publicznego Gimnazjum Nr 9 (parter budynku) w Łomży przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenia prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wydanie opinii dotyczących projektów uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie na 2018 rok,
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomża na lata 2018-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2024,
c) regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Łomża.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie obrad.

Data powstania: piątek, 21 wrz 2018 15:37
Data opublikowania: piątek, 21 wrz 2018 15:43
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 1746 razy

Informacja o posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy Łomża

Posiedzenie wspólne Komisji Oświaty i Kultury, Rozwoju Gospodarczego oraz Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbędzie się dnia 12 czerwca 2018 r. o godz. 09:00 (wtorek) w sali Publicznego Gimnazjum Nr 9 (parter budynku) w Łomży przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Stwierdzenia prawomocności obrad. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wydanie opinii dotyczących projektów uchwał w sprawie: a) zmian w budżecie na 2018 rok, b) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2024, c) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy, d) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Łomża a Miastem Łomża, e) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Miastem Łomża a Gmina Łomża w zakresie działalności rodzinnego domu opieki. 5. Sprawy różne. 6. Zamknięcie obrad.
Data powstania: czwartek, 9 sie 2018 15:24
Data opublikowania: czwartek, 9 sie 2018 15:28
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 1844 razy

Informacja o posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy Łomża

Posiedzenie wspólne Komisji Oświaty i Kultury, Rozwoju Gospodarczego oraz Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbędzie się dnia 12 czerwca 2018 r. o godz. 09:00 (wtorek) w sali Publicznego Gimnazjum Nr 9 (parter budynku) w Łomży przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenia prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wydanie opinii dotyczących projektów uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie na 2018 rok,
b) przyjęcia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łomża za 2017 rok,
c) ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
d) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży na terenie gminy Łomża,
e) zniesienia statusu pomnika przyrody.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie obrad.

Data powstania: wtorek, 5 cze 2018 08:02
Data opublikowania: wtorek, 5 cze 2018 08:06
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 1925 razy

Informacja o posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy Łomża

Posiedzenie wspólne Komisji Oświaty i Kultury, Rozwoju Gospodarczego oraz Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbędzie się dnia 9 kwietnia 2018 r. o godz. 10:00 (poniedziałek) w sali Publicznego Gimnazjum Nr 9 (parter budynku) w Łomży przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenia prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wydanie opinii dotyczących projektów uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie na 2018 rok,
b) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Łomża a Miastem Łomża,
c) zmiany nazwy ulicy we wsi Zawady,
d) sprawie porozumienia Miasta Łomża z Gminą Łomża w zakresie działalności rodzinnego domu pomocy.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie obrad.

Data powstania: wtorek, 3 kwi 2018 15:44
Data opublikowania: wtorek, 3 kwi 2018 15:46
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 1984 razy

Informacja o posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy Łomża

Posiedzenie wspólne Komisji Oświaty i Kultury, Rozwoju Gospodarczego oraz Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbędzie się dnia 14 marca 2018 r. o godz. 10:00 (środa) w sali Publicznego Gimnazjum Nr 9 (parter budynku) w Łomży przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenia prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wydanie opinii dotyczących projektów uchwał w sprawie:
a) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu,
b) zmian w budżecie na 2018 rok,
c) wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,
d) Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łomża,
e) zmieniająca uchwałę w sprawie Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży,
f) ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Łomża dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego,
g) likwidacji Szkoły Podstawowej w Czaplicach,
h) uchwalenia „Programu Współpracy Gminy Łomża z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”,
i) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Łomża na lata 2018-2022,
j) pozbawienia statusu pomnika przyrody,
k) nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Łomża”,
l) podziału Gminy Łomża na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,
m) podziału Gminy Łomża na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie obrad.

Data powstania: środa, 7 mar 2018 15:22
Data opublikowania: środa, 7 mar 2018 15:24
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 2045 razy

Informacja o posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy Łomża

Posiedzenie wspólne Komisji Oświaty i Kultury, Rozwoju Gospodarczego oraz Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbędzie się dnia 28 grudnia 2017 r. o godz. 10:00 (czwartek) w sali Publicznego Gimnazjum Nr 9 (parter budynku) w Łomży przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenia prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wydanie opinii dotyczących projektów uchwał w sprawie:
a) Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Łomża na lata 2018-2022,
b) Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Łomża na lata 2018-2025,
c) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018,
d) diet sołtysów,
e) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu,
f) zmian w budżecie na 2017 rok,
g) budżetu Gminy Łomża na 2018 rok,
h) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomża na lata 2018-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2024,
i) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5,
j) zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych publicznych,
k) oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łomża oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
l) zniesienia statusu pomnika przyrody,
m) trybu i zasad nadawania tytułów „Honorowy Obywatel Gminy Łomża” oraz „Zasłużony dla Gminy Łomża”,
n) planu pracy Rady Gminy Łomża na 2018 rok,
o) planów pracy Komisji Rady Gminy Łomża na 2018 rok,
p) planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża na 2018 rok.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie obrad.

Data powstania: czwartek, 14 gru 2017 12:35
Data opublikowania: czwartek, 14 gru 2017 12:37
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 2127 razy

Informacja o posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy Łomża

Posiedzenie wspólne Komisji Oświaty i Kultury, Rozwoju Gospodarczego oraz Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbędzie się dnia 28 listopada 2017 r. o godz. 10:00 (wtorek) w sali Publicznego Gimnazjum Nr 9 (parter budynku) w Łomży przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenia prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wydanie opinii dotyczących projektów uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie na 2017 rok,
b) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 rok,
c) zmieniająca uchwałę w sprawie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Łomża,
d) dotacji przedmiotowej z tytułu opłaty dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
e) ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej,
f) wyrażenia zgody na dzierżawę na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łomża i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy,
g) wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniowych,
h) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kupiskach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Kupiskach,
i) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Jarnutach im. Papieża Jana Pawła II w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Jarnutach im. Papieża Jana Pawła II,
j) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. ppor. dh. Jadwigi Dziekońskiej ps. „Jadzia” w Konarzycach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. ppor. dh. Jadwigi Dziekońskiej ps. „Jadzia” w Konarzycach,
k) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Rodziny Jabłońskich w Pniewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Rodziny Jabłońskich w Pniewie,
l) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Podgórzu im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Podgórzu im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
m) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wygodzie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wygodzie,
n) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Puchałach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Puchałach,
o) wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika,
p) nadania nazwy ulicy w miejscowości Konarzyce,
q) uchwalenia „Programu Współpracy Gminy Łomża z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie obrad.

Data powstania: wtorek, 21 lis 2017 13:17
Data opublikowania: wtorek, 21 lis 2017 13:19
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 2139 razy

Informacja o posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy Łomża

Posiedzenie wspólne Komisji Oświaty i Kultury, Rozwoju Gospodarczego oraz Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbędzie się dnia 17 października 2017 r. o godz. 09:00 (wtorek) w sali Publicznego Gimnazjum Nr 9 (parter budynku) w Łomży przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenia prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wydanie opinii dotyczących projektów uchwał w sprawie:
a) ustanowienia herbu, flagi, sztandaru, pieczęci, flagi stolikowej i banneru Gminy Łomża,
b) zasad używania herbu, flagi i pieczęci Gminy Łomża,
c) zmiany Statutu Gminy Łomża.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie obrad.

Data powstania: wtorek, 10 paź 2017 14:16
Data opublikowania: wtorek, 10 paź 2017 14:19
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 2211 razy

Informacja o posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy Łomża

Posiedzenie wspólne Komisji Oświaty i Kultury, Rozwoju Gospodarczego oraz Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbędzie się dnia 25 września 2017 r. o godz. 08:00 (poniedziałek) w sali Publicznego Gimnazjum Nr 9 (parter budynku) w Łomży przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenia prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wydanie opinii dotyczących projektów uchwał w sprawie:
a) zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Czaplicach,
b) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu,
c) zmian w budżecie na 2017 rok,
d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2022,
e) zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych publicznych,
f) zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych będących własnością lub zarządzanych przez Gminę Łomża oraz warunków i zasad korzystania z przystanków,
g) zniesienia statusu pomnika przyrody,
h) pielęgnacji pomnika przyrody,
i) przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łomża na lata 2018-2022,
j) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Łomża.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie obrad.

Data powstania: poniedziałek, 18 wrz 2017 14:36
Data opublikowania: poniedziałek, 18 wrz 2017 14:37
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 2204 razy

Informacja o posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy Łomża

Posiedzenie wspólne Komisji Oświaty i Kultury, Rozwoju Gospodarczego oraz Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbędzie się dnia 1 sierpnia 2017 r. o godz. 10:00 (wtorek) w sali Publicznego Gimnazjum Nr 9 (parter budynku) w Łomży przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenia prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wydanie opinii dotyczących projektów uchwał w sprawie:
a) określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Łomża,
b) nadania nazw ulicom w miejscowości Zawady,
c) zmiany nazwy ulicy w miejscowości Konarzyce,
d) zmian w budżecie na 2017 rok,
e) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2022.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie obrad.

Data powstania: poniedziałek, 24 lip 2017 15:25
Data opublikowania: poniedziałek, 24 lip 2017 15:27
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 2404 razy

Informacja o posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy Łomża

Posiedzenie wspólne Komisji Oświaty i Kultury, Rozwoju Gospodarczego oraz Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbędzie się dnia 19 kwietnia 2017 r. o godz. 09:00 (środa) w sali Publicznego Gimnazjum Nr 9 (parter budynku) w Łomży przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenia prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wydanie opinii dotyczących projektów uchwał w sprawie:
a) określenia przystanków komunikacyjnych będących własnością lub zarządzanych przez Gminę Łomża oraz warunków i zasad korzystania z przystanków,
b) nadania nazwy ulicy w miejscowości Konarzyce,
c) określenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Łomża na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego,
d) określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łomża dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej,
e) przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Łomża na lata 2017-2019,
f) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Łomża.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie obrad.

Data powstania: środa, 12 kwi 2017 15:07
Data opublikowania: środa, 12 kwi 2017 15:08
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 2463 razy

Informacja o posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy Łomża

Posiedzenie wspólne Komisji Oświaty i Kultury, Rozwoju Gospodarczego oraz Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbędzie się dnia 28 marca 2017 r. o godz. 10:00 (wtorek) w sali Publicznego Gimnazjum Nr 9 (parter budynku) w Łomży przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenia prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wydanie opinii dotyczących projektów uchwał w sprawie:
a) udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego,
b) zmian w budżecie na 2017 rok,
c) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe,
d) wysokości opłat za świadczenia w punktach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Łomża,
e) zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łomża – zmiana w zakresie obszarów udokumentowanych złóż kopalin,
f) odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w południowo - zachodniej części gminy Łomża, z przeznaczeniem pod lokalizację farm wiatrowych,
g) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Siemień Nadrzeczny, gmina Łomża,
h) „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łomża”.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie obrad.

Data powstania: wtorek, 21 mar 2017 10:41
Data opublikowania: wtorek, 21 mar 2017 10:43
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 2573 razy

Informacja o posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy Łomża

Posiedzenie wspólne Komisji Oświaty i Kultury, Rozwoju Gospodarczego oraz Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbędzie się dnia 17 lutego 2017 r. o godz. 10:00 (piątek) w sali Publicznego Gimnazjum Nr 9 (parter budynku) w Łomży przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenia prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wydanie opinii dotyczących projektów uchwał w sprawie:
a) projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe,
b) zmiany nazwy ulicy w miejscowości Konarzyce,
c) nazewnictwa ulic w miejscowości Zawady,
d) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Łomża.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie obrad.

Data powstania: piątek, 10 lut 2017 15:30
Data opublikowania: poniedziałek, 13 lut 2017 13:56
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 2652 razy

Informacja o posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy Łomża

posiedzenie wspólne Komisji Oświaty i Kultury, Rozwoju Gospodarczego oraz Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbędzie się dnia 27 stycznia 2017 r. o godz. 10:00 (piątek) w sali Publicznego Gimnazjum Nr 9 (parter budynku) w Łomży przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenia prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wydanie opinii dotyczących projektów uchwał w sprawie:
a) zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Czaplicach,
b) wprowadzenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Łomża dla Zakładu Usług Komunalnych Gminy Łomża środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług,
c) metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty,
d) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
e) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu,
f) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu,
g) nadania nazwy ulicy w miejscowości Stara Łomża przy Szosie,
h) planów pracy Komisji Rady Gminy Łomża na 2017 rok.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie obrad.

Data powstania: piątek, 20 sty 2017 14:57
Data opublikowania: piątek, 20 sty 2017 15:48
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 2670 razy

Informacja o posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy Łomża

posiedzenie wspólne Komisji Oświaty i Kultury, Rozwoju Gospodarczego oraz Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbędzie się dnia 28 grudnia 2016 r. o godz. 10:00 (środa) w sali Publicznego Gimnazjum Nr 9 (parter budynku) w Łomży przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenia prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wydanie opinii dotyczących projektów uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie na 2016 rok,
b) dotacji przedmiotowej z tytułu dopłaty dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
c) Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Łomża na 2017 rok,
d) budżetu Gminy Łomża na 2017 rok,
e) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017 – 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 - 2022,
f) planu pracy Rady Gminy Łomża na 2017 rok,
g) planów pracy Komisji Rady Gminy Łomża na 2017 rok,
h) planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża na 2017 rok.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie obrad.

Data powstania: wtorek, 20 gru 2016 13:03
Data opublikowania: wtorek, 20 gru 2016 13:05
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 2763 razy

Informacja o posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy Łomża

Posiedzenie wspólne Komisji Oświaty i Kultury, Rozwoju Gospodarczego oraz Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbędzie się dnia 28 listopada 2016 r. o godz. 9:00 (poniedziałek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy ulicy Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenia prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wydanie opinii dotyczących projektów uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie na 2016 rok,
b) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017 rok,
c) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
d) rozwiązania Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Łomży,
e) regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łomża,
f) cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Łomża,
g) ustalenia wysokości opłat za świadczenia w punktach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Łomża,
h) zniesienia statusu pomnika przyrody,
i) wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie obrad.

Data powstania: wtorek, 22 lis 2016 15:28
Data opublikowania: wtorek, 22 lis 2016 15:30
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 2793 razy

Informacja o posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy Łomża

Posiedzenie wspólne Komisji Oświaty i Kultury, Rozwoju Gospodarczego oraz Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbędzie się dnia 25 października 2016 r. o godz. 9:00 (wtorek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy ulicy Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenia prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wydanie opinii dotyczących projektów uchwał w sprawie:
a) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Grzymały Szczepankowskie, gmina Łomża,
b) zniesienia statusu pomnika przyrody,
c) zmian w budżecie na 2016 rok,
d) wspólnej obsługi jednostek oświatowych gminy Łomża,
e) wystąpienia Gminy Łomża z organizacji Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemia Łomżyńska,
f) Programu Współpracy Gminy Łomża z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok,
g) zmiany statutu Zakładu Usług Komunalnych Gminy Łomża.
5. Informacja z działalności Zakładu Usług Komunalnych Gminy Łomża.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie obrad.

Data powstania: wtorek, 18 paź 2016 12:21
Data opublikowania: wtorek, 18 paź 2016 12:24
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 2849 razy

Informacja o posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy Łomża

Posiedzenie wspólne Komisji Oświaty i Kultury, Rozwoju Gospodarczego oraz Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbędzie się dnia 29 sierpnia 2016 r. o godz. 12:00 (poniedziałek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy ulicy Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenia prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wydanie opinii dotyczących projektów uchwał w sprawie:
a) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu,
b) zmian w budżecie na 2016 rok,
c) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie obrad.

Data powstania: poniedziałek, 22 sie 2016 13:59
Data opublikowania: poniedziałek, 22 sie 2016 14:02
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 2936 razy

Informacja o posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy Łomża

Posiedzenie wspólne Komisji Oświaty i Kultury, Rozwoju Gospodarczego oraz Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbędzie się dnia 28 czerwca 2016 r. o godz. 12:00 (wtorek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy ulicy Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenia prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wydanie opinii dotyczących projektów uchwał w sprawie:
a) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu,
b) zmian w budżecie na 2016 rok,
c) zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych publicznych,
d) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu poprawy bezpieczeństwa i zwiększania dostępności do podstawowej sieci dróg województwa podlaskiego poprzez budowy, przebudowy i remonty dróg gminnych Gminy Łomża,
e) nadania nazwy ulic w miejscowości Janowo,
f) wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie obrad.

Data powstania: wtorek, 21 cze 2016 13:31
Data opublikowania: wtorek, 21 cze 2016 13:33
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 3033 razy

Informacja o posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy Łomża

Posiedzenie wspólne Komisji Oświaty i Kultury, Rozwoju Gospodarczego oraz Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbędzie się dnia 30 maja 2016 r. o godz. 9:00 (poniedziałek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy ulicy Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenia prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wydanie opinii dotyczących projektów uchwał w sprawie:
a) przyjęcia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łomża za 2015 rok,
b) zmian w budżecie na 2016 rok,
c) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łomża,
d) pozbawienia statusu pomnika przyrody,
e) zmieniająca uchwałę w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łomża”.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie obrad.

Data powstania: wtorek, 17 maj 2016 09:26
Data opublikowania: wtorek, 17 maj 2016 09:28
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 3052 razy

Informacja o posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy Łomża

Posiedzenie wspólne Komisji Oświaty i Kultury, Rozwoju Gospodarczego oraz Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbędzie się dnia 29 marca 2016 r. o godz. 9:00 (wtorek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy ulicy Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenia prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wydanie opinii dotyczących projektów uchwał w sprawie:
a) uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łomża,
b) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
c) metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty,
d) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
e) dopłat dla odbiorców usług wodociągowych i kanalizacyjnych,
f) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łomża,
g) zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Usług Komunalnych Gminy Łomża z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu gminy,
h) udzielenia pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu,
i) zmian w budżecie na 2016 rok,
j) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy,
k) wyboru delegatów do Stowarzyszenia p.n. Łomżyńskie Forum Samorządowe,
l) nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej Gminy Łomża,
m) zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie obrad.

Data powstania: wtorek, 22 mar 2016 12:48
Data opublikowania: wtorek, 22 mar 2016 12:50
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 3090 razy

Informacja o posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy Łomża

Posiedzenie wspólne Komisji Oświaty i Kultury, Rozwoju Gospodarczego oraz Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbędzie się dnia 8 lutego 2016 r. o godz. 9:00 (poniedziałek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy ulicy Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenia prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wydanie opinii dotyczących projektów uchwał w sprawie:
a) zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Czaplicach,
b) zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Puchałach.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie obrad.

Data powstania: poniedziałek, 1 lut 2016 20:15
Data opublikowania: poniedziałek, 1 lut 2016 20:18
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 3608 razy

Informacja o posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy Łomża

Posiedzenie wspólne Komisji Oświaty i Kultury, Rozwoju Gospodarczego oraz Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbędzie się dnia 27 stycznia 2016 r. o godz. 9:00 (środa) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy ulicy Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenia prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wydanie opinii dotyczących projektów uchwał w sprawie:
a) udzielenia pomocy finansowej powiatowi łomżyńskiemu,
b) określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,
c) przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łomża,
d) Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2021,
e) planu pracy Komisji Rady Gminy Łomża na 2016 rok,
f) planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża na 2016 rok.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie obrad.

Data powstania: czwartek, 21 sty 2016 15:45
Data opublikowania: czwartek, 21 sty 2016 15:48
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 3169 razy

Informacja o posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy łomża

Posiedzenie wspólne Komisji Oświaty i Kultury, Rozwoju Gospodarczego oraz Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbędzie się dnia 16 grudnia 2015 r. o godz. 10:00 (środa) w sali konferencyjnej Publicznego Gimnazjum Nr 9 w Łomży przy ulicy Marii Skłodowskiej Curie 1 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenia prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Analiza i wydanie opinii dotyczącej projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łomża na rok 2016 oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomża na lata 2016-2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2020.
5. Dyskusja nad planami pracy Komisji Rady Gminy Łomża na rok 2016.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie obrad.

Data powstania: poniedziałek, 14 gru 2015 10:02
Data opublikowania: poniedziałek, 14 gru 2015 10:04
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 3287 razy

Informacja o posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy Łomża

Posiedzenie wspólne Komisji Oświaty i Kultury, Rozwoju Gospodarczego oraz Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbędzie się dnia 25 listopada 2015 r. o godz. 9:00 (środa) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy ulicy Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenia prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wydanie opinii dotyczących projektów uchwał w sprawie:
a) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Łomża,
b) zmian w budżecie na 2015 rok,
c) zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
d) określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,
e) udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podlaskiemu,
f) przyjęcia Programu Rozwoju Gminy Łomża do roku 2020,
g) uchwalenia Programu Współpracy Gminy Łomża z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie obrad.

Data powstania: środa, 18 lis 2015 14:13
Data opublikowania: środa, 18 lis 2015 14:16
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 3325 razy

Informacja o posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy Łomża

Posiedzenie wspólne Komisji Oświaty i Kultury, Rozwoju Gospodarczego oraz Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbędzie się dnia 23 października 2015 r. o godz. 9:00 (piątek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy ulicy Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenia prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wydanie opinii dotyczących projektów uchwał w sprawie:

a) zmian w budżecie na 2015 rok,

b) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2016 rok,

c) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

d) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

e) uchylenia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów.

 1. Sprawy różne.
 2. Zamknięcie obrad.
Data powstania: piątek, 16 paź 2015 15:22
Data opublikowania: piątek, 16 paź 2015 15:24
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 3355 razy

Informacja o posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy

Posiedzenie wspólne Komisji Oświaty i Kultury, Rozwoju Gospodarczego oraz Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbędzie się dnia 25 września 2015 r. o godz. 9:00 (piątek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy ulicy Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Stwierdzenia prawomocności obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Wydanie opinii dotyczących projektów uchwał w sprawie:

a) udzielenia pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu,

b) zmian w budżecie na 2015 rok,

c) Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Łomża na lata 2015 – 2018,

d) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Łomża,

e) ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

5. Sprawy różne.

6. Zamknięcie obrad.

Data powstania: wtorek, 22 wrz 2015 13:31
Data opublikowania: wtorek, 22 wrz 2015 13:33
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 3437 razy

Zawiadomienie o posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy Łomża

posiedzenie wspólne Komisji Oświaty i Kultury, Rozwoju Gospodarczego oraz Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbędzie się dnia 26 sierpnia 2015 r. o godz. 9:00 (środa) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy ulicy Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenia prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wydanie opinii dotyczących projektów uchwał w sprawie:

a)      rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej,

b)      zmian w budżecie na 2015 rok,

c)      wystąpienia Gminy Łomża z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Łomży,

d)     zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych publicznych,

e)      Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Łomża na lata 2015-2018,

f)       powierzenia Miastu Łomża zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia porozumienia w tym przedmiocie,

g)      przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Łomżyńskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020,

h)      zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.

 1. Sprawy różne.

6. Zamknięcie obrad.

Data powstania: piątek, 21 sie 2015 15:50
Data opublikowania: piątek, 21 sie 2015 15:51
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 3482 razy

Informacja o posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy

Posiedzenie wspólne Komisji Oświaty i Kultury, Rozwoju Gospodarczego oraz Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbędzie się dnia 25 czerwca 2015 r. o godz. 9:00 (czwartek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy ulicy Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenia prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Analiza możliwości zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Konarzyce.
5. Wydanie opinii dotyczących projektów uchwał w sprawie:
a) utworzenia Zakładu Usług Komunalnych Gminy Łomża,
b) przyjęcia statutu Zakładu Usług Komunalnych Gminy Łomża,
c) zmian w budżecie na 2015 rok,
d) wprowadzenia na terenie Gminy Łomża programu przyznającego uprawnienia rodzinom wielodzietnym pod nazwą: „Program Karta Dużej Rodziny”,
e) przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Łomża na lata 2015 – 2018,
f) powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników,
g) powierzenie Wójtowi Gminy uprawnień do stanowienia o wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Łomża,
h) wyrażenia zgody na powołanie i przystąpienie do stowarzyszenia „Łomżyńskie Forum Samorządowe”.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie obrad.
Data powstania: wtorek, 23 cze 2015 15:17
Data opublikowania: wtorek, 23 cze 2015 15:22
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 3628 razy

Informacja o posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy

Posiedzenie wspólne Komisji Oświaty i Kultury, Rozwoju Gospodarczego oraz Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbędzie się dnia 27 maja 2015 r. o godz. 9:00 (środa) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy ulicy Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenia prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wydanie opinii dotyczących projektów uchwał w sprawie:
a) przyjęcia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łomża za 2014 rok,
b) zmian w budżecie na 2015 rok,
c) wprowadzenia na terenie Gminy Łomża „Programu Karta Dużej Rodziny”,
d) uchwalenia Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Łomża na lata 2015 – 2018,
e) zmiany powierzchni ekosystemu bagiennego.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie obrad.
Data powstania: czwartek, 21 maj 2015 11:37
Data opublikowania: czwartek, 21 maj 2015 11:40
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 3522 razy

Informacja o posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy

Posiedzenie wspólne Komisji Oświaty i Kultury, Rozwoju Gospodarczego oraz Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbędzie się dnia 29 kwietnia 2015 r. o godz. 9:00 (środa) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy ulicy Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenia prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Informacja z realizacji projektu rozbudowy Biblioteki Publicznej w Podgórzu w ramach Programu Wieloletniego Kultura+.
5. Wydanie opinii dotyczących projektów uchwał w sprawie:
a) opłaty prolongacyjnej,
b) udzielenia pomocy finansowej powiatowi łomżyńskiemu,
c) ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych,
d) uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łomża na lata 2015-2019,
e) nadania nazwy ulicy w miejscowości Zawady,
f) przyjęcia statutu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Łomży.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie obrad.
Data powstania: środa, 22 kwi 2015 13:25
Data opublikowania: środa, 22 kwi 2015 13:26
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 3553 razy

Zawiadomienie o posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy Łomża

Posiedzenie wspólne Komisji Oświaty i Kultury, Rozwoju Gospodarczego oraz Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbędzie się dnia 24 marca 2015 r. o godz. 9:00 (wtorek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy ulicy Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenia prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wydanie opinii dotyczących projektów uchwał w sprawie:
a) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łomża,
b) przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Zrównoważonego Rozwoju Łomżyńskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020,
c) nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej Gminy Łomża,
d) dopłat dla odbiorców usług wodociągowych i kanalizacyjnych,
e) określenia kryteriów, dokumentów potwierdzających ich spełnianie oraz przyznania liczby punktów poszczególnym kryteriom obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Łomża,
f) uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łomża,
g) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
h) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
i) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
j) zmian w budżecie na 2015 rok.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie obrad.
Data powstania: środa, 18 mar 2015 13:46
Data opublikowania: środa, 18 mar 2015 13:48
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 3634 razy

Informacja o posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy

Posiedzenie wspólne Komisji Oświaty i Kultury, Rozwoju Gospodarczego oraz Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbędzie się dnia 24 lutego 2015 r. o godz. 9:00 (wtorek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy ulicy Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenia prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wydanie opinii dotyczących projektów uchwał w sprawie:
a) uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Łomża na lata 2015 – 2019,
b) przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Zrównoważonego Rozwoju Łomżyńskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020,
c) udzielenia pomocy finansowej powiatowi łomżyńskiemu,
d) zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych publicznych,
e) nadania nazwy ulicom w miejscowościach gminy Łomża,
f) aneksu do porozumienia dotyczącego współfinansowania wspólnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi miasta Łomża i okolicznych gmin – I etap,
g) zmiany uchwały w sprawie pielęgnacji pomników przyrody.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie obrad.
Data powstania: wtorek, 17 lut 2015 14:55
Data opublikowania: wtorek, 17 lut 2015 14:58
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 3923 razy

Informacja o posiedzenie wspólnym Komisji Rady Gminy Łomża

Posiedzenie wspólne Komisji Oświaty i Kultury, Rozwoju Gospodarczego oraz Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbędzie się dnia 28 stycznia 2015 r. o godz. 9:00 (środa) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy ulicy Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenia prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wydanie opinii dotyczących projektów uchwał w sprawie:
a) uchwalenia budżetu Gminy Łomża na 2015 rok,
b) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2020,
c) dopłat dla odbiorców usług wodociągowych i kanalizacyjnych,
d) uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Łomża na 2015 rok,
e) przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Łomża,
f) przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie obrad.
Data powstania: poniedziałek, 26 sty 2015 14:58
Data opublikowania: poniedziałek, 26 sty 2015 15:00
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 3662 razy