Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o XLIV sesji Rady Gminy Łomża

Sesja odbędzie się w dniu 30 października 2014 r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja z prac Wójta między sesjami.
5. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XLIII sesji.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie na 2014 rok,
b) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok,
c) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok,
d) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok,
e) uchwalenia Programu Współpracy Gminy Łomża z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok,
f) nadania nazwy ulicy w miejscowości Wygoda.
9. Informacja o przygotowaniu szkół do roku szkolnego i o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny oraz o wynikach sprawdzianu i egzaminów w szkołach, których prowadzenie należy do zadań własnych Gminy Łomża.
10. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
11. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Łomża za 2014 rok.
12. Podsumowanie pracy Rady Gminy Łomża VI kadencji.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie obrad.
Data powstania: czwartek, 23 paź 2014 14:33
Data opublikowania: czwartek, 23 paź 2014 14:36
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 4608 razy

Zawiadomienie o XLIII sesji Rady Gminy Łomża

Sesja odbędzie się w dniu 3 października 2014 r. (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja z prac Wójta między sesjami.
5. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XLII sesji.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Informacja z posiedzeń Komisji Rozwoju Gospodarczego oraz Oświaty i Kultury Rady Gminy Łomża odbytych w miesiącu wrześniu 2014 r.
9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) udzielenia pomocy finansowej powiatowi łomżyńskiemu,
b) zmian w budżecie na 2014 rok,
c) zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łomża do przyjęcia dotacji w określonej wysokości i zawarcia umowy w sprawie projektu,
d) pielęgnacji pomników przyrody,
e) dofinansowania kosztów pokrycia stosowania uprawnień pasażerów do ulgowych przejazdów zbiorową komunikacją miejską,
f) Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.
10. Rozpatrzenie wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża oraz przyjęcie wniosków i zaleceń pokontrolnych.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad.
Data powstania: piątek, 26 wrz 2014 12:32
Data opublikowania: czwartek, 2 paź 2014 12:35
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 4876 razy

Zawiadomienie o XLII sesji Rady Gminy Łomża

Sesja odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2014 r. (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja z prac Wójta między sesjami.
5. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XLI sesji.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury.
9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie na 2014 rok,
b) upoważnienia Wójta Gminy Łomża do przyjęcia dotacji w określonej wysokości i zawarcia umowy w sprawie projektu,
c) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości,
d) zmiany uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,
e) nadania nazwy ulicy w miejscowości Wygoda,
f) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Łomża.
10. Rozpatrzenie wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża oraz przyjęcie wniosków i zaleceń pokontrolnych.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad.
Data powstania: czwartek, 21 sie 2014 14:24
Data opublikowania: czwartek, 21 sie 2014 14:27
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 5287 razy

Zawiadomienie o XLI sesji Rady Gminy Łomża

Sesja odbędzie się w dniu 29 maja 2014 r. o godz. 10:00 (czwartek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja z prac Wójta między sesjami.
5. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XL sesji.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie na 2014 rok,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łomża za 2013 rok,
c) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łomża,
d) ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad.
Data powstania: czwartek, 15 maj 2014 13:56
Data opublikowania: czwartek, 15 maj 2014 14:00
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 6116 razy

Zawiadomienie o XL sesji Rady Gminy Łomża

Sesja odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2014 r. o godz. 10:00 (środa) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja Komendanta Miejskiego Policji oraz Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej ze stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Łomża za rok 2013.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Informacja z prac Wójta między sesjami.
6. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XXXIX sesji.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Rozpatrzenie wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża oraz przyjęcie wniosków i zaleceń pokontrolnych.
10. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego,
b) nadania imienia Szkole Podstawowej w Podgórzu,
c) odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża,
d) powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża,
e) udzielenia pomocy finansowej powiatowi łomżyńskiemu,
f) dopłat dla odbiorców usług wodociągowych i kanalizacyjnych,
g) zmian w budżecie na 2014 rok,
h) zniesienia statusu pomnika przyrody,
i) zniesienia statusu pomnika przyrody.
11. Sprawozdanie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej z działalności ośrodka za rok 2013 i przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz ocena zasobów pomocy społecznej w gminie za 2013 rok.
12. Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2013 rok.
13. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Łomża z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2013.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie obrad.
Data powstania: środa, 16 kwi 2014 08:36
Data opublikowania: środa, 16 kwi 2014 08:38
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 5940 razy

Zawiadomienie o XXXIX sesji Rady Gminy Łomża

Sesja odbędzie się w dniu 7 marca 2014 r. o godz. 10:00 (piątek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja z prac Wójta między sesjami.
5. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XXXVIII sesji.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego,
b) funduszu sołeckiego w gminie na rok 2015,
c) nadania statutu Biblioteki Publicznej Gminy Łomża,
d) wyrażenia zgody na zbycie przez Wójta Gminy Łomża nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy,
e) przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łomża",
f) pozbawienia statusu pomnika przyrody,
g) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy Łomża w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”,
h) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
9. Rozpatrzenie wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża oraz przyjęcie wniosków i zaleceń pokontrolnych.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad.
Data powstania: piątek, 28 lut 2014 15:29
Data opublikowania: piątek, 28 lut 2014 15:31
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 6131 razy

Zawiadomienie o XXXVIII sesji Rady Gminy Łomża

Sesja odbędzie się w dniu 30 grudnia 2013 r. o godz. 10:00 (poniedziałek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja z prac Wójta między sesjami.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XXXVII sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie na 2013 rok,
b) ustalenia dopłat dla odbiorców usług wodociągowych i kanalizacyjnych,
c) uchwalenia budżetu Gminy Łomża na 2014 rok,
d) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014 – 2020,
e) przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łomża,
f) zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Łomża na 2013 rok,
g) zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Łomża na 2014 rok,
h) zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża na 2014 rok.
8. Rozpatrzenie wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża oraz przyjęcie wniosków i zaleceń pokontrolnych.
9. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Łomża.
10. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad.
Data powstania: poniedziałek, 16 gru 2013 15:44
Data opublikowania: poniedziałek, 16 gru 2013 15:46
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 6572 razy

Zawiadomienie o XXXVII sesji Rady Gminy Łomża

Sesja odbędzie się w dniu 16 grudnia 2013 r. o godz. 10:00 (poniedziałek) w sali Nr 313 (III piętro) Publicznego Gimnazjum Nr 9 im. Rodziny Lutosławskich w Łomży przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja z prac Wójta między sesjami.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XXXVI sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie na 2013 rok,
b) ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet,
c) uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Łomża na 2014 rok,
d)przystąpienia do realizacji Projektu pod nazwą „Trasy Rowerowe EuroVelo”,
e) zmieniająca uchwałę Rady Gminy Łomża w sprawie podziału Gminy Łomża na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad.

Po zamknięciu obrad, w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża, odbędzie się uroczyste spotkanie opłatkowe.
Data powstania: wtorek, 10 gru 2013 08:50
Data opublikowania: wtorek, 10 gru 2013 08:53
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 6587 razy

Zawiadomienie o XXXVI sesji Rady Gminy Łomża

Sesja odbędzie się w dniu 28 listopada 2013 r. o godz. 10:00 (czwartek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja z prac Wójta między sesjami.
5. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XXXV sesji.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie na 2013 rok,
b) poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
c) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok,
d) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok,
e) określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok,
f) zwolnień w podatku od nieruchomości,
g) ustalenia opłat za zajęcia pasa drogowego dróg gminnych,
h) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,
i) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy,
j) zmiany uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata,
k) uchwalenia Programu Współpracy Gminy Łomża z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.
9. Rozpatrzenie wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża oraz przyjęcie wniosków i zaleceń pokontrolnych.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.
Data powstania: środa, 20 lis 2013 14:58
Data opublikowania: środa, 20 lis 2013 15:00
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 6745 razy

Zawiadomienie o XXXV sesji Rady Gminy Łomża

Sesja odbędzie się w dniu 30 października 2013 r. o godz. 10:00 (środa) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja z prac Wójta między sesjami.
5. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XXXIV sesji.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie na 2013 rok,
b) poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
c) uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łomża,
d) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
e) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Łomża na lata 2012 – 2015,
f) powołania Łomżyńskiego Obszaru Funkcjonalnego.
9. Informacja o przygotowaniu szkół do roku szkolnego i o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny oraz o wynikach sprawdzianu i egzaminów w szkołach, których prowadzenie należy do zadań własnych Gminy Łomża.
10. Rozpatrzenie wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża oraz przyjęcie wniosków i zaleceń pokontrolnych.
11. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.
Data powstania: poniedziałek, 21 paź 2013 15:30
Data opublikowania: poniedziałek, 21 paź 2013 15:32
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 6756 razy

Zawiadomienie o XXXIV sesji Rady Gminy Łomża

zaplanowanej na dzień 20 września 2013 r.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594) zwołuję XXXIV sesję Rady Gminy Łomża VI kadencji. Sesja odbędzie się w dniu 20 września 2013 r. o godz. 10 00 (piątek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy ulicy Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
6. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy pomiędzy Sesjami
7. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XXXIII Sesji Rady Gminy.

8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Łomża służebnościami przesyłu;
b) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy;
c) zniesienia formy ochrony przyrody – pomnika przyrody;
d) przyjęcia Programu poprawy bezpieczeństwa i zwiększania dostępności do podstawowej sieci dróg województwa podlaskiego poprzez budowy, przebudowy i remonty dróg gminnych Gminy Łomża;
e) uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu,
f) zmian w budżecie gminy na rok 2013;

9. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2013 r., o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury.
10. Rozpatrzenie wyników kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną oraz przyjęcia wniosków i zaleceń pokontrolnych.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.

Data powstania: środa, 11 wrz 2013 15:37
Data opublikowania: środa, 11 wrz 2013 15:39
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 6752 razy

Zawiadomienie o XXXIII sesji Rady Gminy Łomża

zwołanej na dzień 17 lipca 2013 r.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594.) zwołuję XXXIII sesję Rady Gminy Łomża VI kadencji. Sesja odbędzie się w dniu 17 lipca 2013 r. o godz. 1000 (środa) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
6. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy pomiędzy sesjami.
7. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XXXII sesji Rady Gminy.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łomża w części dotyczącej terenów położonych na obszarach wsi Rybno i Pniewo;
b) wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji Projektu i złożenie wniosku o jego dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w sprawie zabezpieczenia środków, niezbędnych na realizację Projektu w przypadku jego umieszczenia na liście rankingowej i otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania;
c) zmian w budżecie na rok 2013;
d) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

Data powstania: wtorek, 9 lip 2013 14:19
Data opublikowania: wtorek, 9 lip 2013 14:22
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 6502 razy

Zawiadomienie o XXXII sesji Rady Gminy Łomża

XXXII sesja Rady Gminy Łomża odbędzie się dnia 25 czerwca 2013 r. (wtorek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1A zgodnie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja z prac Wójta między sesjami.
5. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XXXI sesji.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łomża,
b) zmian w budżecie na 2013 rok,
c) nadania nazwy ulicy w miejscowości Stare Modzele.
9. Rozpatrzenie wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża oraz przyjęcie wniosków i zaleceń pokontrolnych.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.
Data powstania: wtorek, 18 cze 2013 13:18
Data opublikowania: wtorek, 18 cze 2013 13:21
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 6489 razy

Zawiadomienie o XXXI sesji Rady Gminy Łomża

XXXI sesja Rady Gminy Łomża odbędzie się dnia 29 maja 2013 r. (środa) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1A zgodnie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja z prac Wójta między sesjami.
5. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XXX sesji.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) przyjęcia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łomża za 2012 rok,
b) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łomża,
c) uchylenia uchwały Nr XIX/107/12 Rady Gminy Łomża z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odcinka trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk – Łomża na terenie gminy Łomża w północnym wariancie przebiegu linii,
d) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odcinka trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk – Łomża na terenie gminy Łomża,
e) wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
9. Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2012 rok.
10. Rozpatrzenie wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża oraz przyjęcie wniosków i zaleceń pokontrolnych.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.
Data powstania: środa, 15 maj 2013 15:21
Data opublikowania: środa, 15 maj 2013 15:23
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 6503 razy

Zawiadomienie o XXX sesji Rady Gminy Łomża

XXX sesja Rady Gminy Łomża odbędzie się dnia 24 kwietnia 2013 r. (środa) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1A zgodnie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja z prac Wójta między sesjami.
5. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XXIX sesji.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.
9. Sprawozdanie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łomża z działalności ośrodka za rok 2012 i przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz ocena zasobów pomocy społecznej w gminie.
10. Sprawozdanie Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Łomża z działalności instytucji za rok 2012.
11. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Łomża z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2012.
12. Rozpatrzenie wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża oraz przyjęcie wniosków i zaleceń pokontrolnych.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.
Data powstania: środa, 17 kwi 2013 15:26
Data opublikowania: środa, 17 kwi 2013 15:28
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 6688 razy

Zawiadomienie o XXIX sesji Rady Gminy Łomża

XXIX sesja Rady Gminy Łomża odbędzie się dnia 27 marca 2013 r. (środa) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1A zgodnie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja z prac Wójta między sesjami.
5. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XXVIII sesji.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łomża,
b) funduszu sołeckiego w gminie na rok 2014,
c) dopłat dla odbiorców usług wodociągowych i kanalizacyjnych,
d) przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łomża",
e) nadania nazw ulicom w miejscowościach gminy Łomża.
9. Rozpatrzenie wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża oraz przyjęcie wniosków i zaleceń pokontrolnych.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.
Data powstania: wtorek, 19 mar 2013 15:13
Data opublikowania: wtorek, 19 mar 2013 15:16
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 6678 razy

Zawiadomienie o XXVIII sesji Rady Gminy Łomża

XXVIII sesja Rady Gminy Łomża odbędzie się dnia 27 lutego 2013 r. (środa) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1A zgodnie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja Komendanta Miejskiego Policji oraz Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej ze stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Łomża za rok 2012.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Informacja z prac Wójta między sesjami.
6. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XXVII sesji.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy,
b) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
c) metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty,
d) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
e) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
f) odwołania Przewodniczącego Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Łomża,
g) powołania Przewodniczącego Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Łomża,
h) uchwalenia planów pracy Komisji Rady Gminy Łomża na 2013 rok,
i) uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.
Data powstania: środa, 20 lut 2013 14:29
Data opublikowania: środa, 20 lut 2013 14:39
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 6968 razy

Zawiadomienie o wznowieniu obrad XXVII sesji Rady Gminy Łomża

Na podstawie § 29 ust. 1 Statutu Gminy Łomża, stanowiącego załącznik do uchwały Nr V/23/03 Rady Gminy Łomża z dnia 11 marca 2003 r., zawiadamiam o terminie wznowienia obrad XXVII sesji Rady Gminy Łomża w dniu 05 lutego 2013 r. (wtorek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędy Gminy Łomża przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a.

Przewodniczący Rady
Barbara Cychol
Data powstania: środa, 30 sty 2013 13:10
Data opublikowania: środa, 30 sty 2013 13:12
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 6995 razy

Zawiadomienie o XXVII sesji Rady Gminy Łomża

XXVII sesja Rady Gminy Łomża odbędzie się dnia 25 stycznia 2013 r. (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1A zgodnie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja z prac Wójta między sesjami.
5. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XXVI sesji.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) uchwalenia budżetu Gminy Łomża na 2013 rok,
b) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013 – 2016,
c) podziału Gminy Łomża na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
d) przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Łomża na lata 2012 – 2032”,
e) odwołania Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Łomża,
f) powołania Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Łomża,
g) ustalenia planów pracy Komisji Rady Gminy Łomża na 2013 rok,
h) ustalenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża na 2013 rok.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.
Data powstania: piątek, 11 sty 2013 13:32
Data opublikowania: piątek, 11 sty 2013 13:35
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 6980 razy

Zawiadomienie o XXVI sesji Rady Gminy Łomża

XXVI sesja Rady Gminy Łomża odbędzie się dnia 28 grudnia 2012 r. (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1A zgodnie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja z prac Wójta między sesjami.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XXV sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie na 2012 rok,
b) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013 – 2016,
c) uchwalenia budżetu Gminy Łomża na 2013 rok,
d) przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Łomża na lata 2012 – 2032”.
8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
9. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Łomża.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.
Data powstania: piątek, 14 gru 2012 13:35
Data opublikowania: piątek, 14 gru 2012 13:44
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 7054 razy

Zawiadomienie o XXV sesji Rady Gminy Łomża

XXV sesja Rady Gminy Łomża odbędzie się dnia 20 grudnia 2012 r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali Nr 313 (III piętro) Publicznego Gimnazjum Nr 9 im. Rodziny Lutosławskich w Łomży przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1A zgodnie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja z prac Wójta między sesjami.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XXIV sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie na 2012 rok,
b) przyjęcia Gminnego Programu Działań Osłonowych dla rodzin, w których urodziło się przy jednym porodzie troje lub więcej dzieci w ramach pomocy społecznej pn.: „Wieloraczki – wspieramy wielokrotność szczęścia”,
c) uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łomża,
d) terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
e) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
f) metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty,
g) wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
h) ustalenia planu pracy Rady Gminy Łomża na 2013 rok,
i) ustalenia planów pracy Komisji Rady Gminy Łomża na 2013 rok,
j) ustalenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża na 2013 rok.
8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

Po zamknięciu obrad, w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża, odbędzie się uroczyste spotkanie opłatkowe.

Data powstania: czwartek, 13 gru 2012 14:30
Data opublikowania: czwartek, 13 gru 2012 14:34
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 6939 razy

Zawiadomienie o XXIV sesji Rady Gminy Łomża

XXIV sesja Rady Gminy Łomża odbędzie się dnia 28 listopada 2012 r. (środa) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1A zgodnie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja z prac Wójta między sesjami.
5. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XXIII sesji.
6. Przedstawienie procedur związanych z zimowym utrzymaniem dróg na sezon 2012/2013.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok,
b) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok,
c) określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok,
d) podziału Gminy Łomża na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,
e) uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,
f) metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty,
g) terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
h) wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, w tym terminów i miejsca składania deklaracji,
i) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę,
j) przyjęcia nowego statutu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Łomży,
k) uchwalenia Programu Współpracy Gminy Łomża z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok,
l) zmian w Statucie Zarządu Ekonomicznego Szkół Gminy Łomża.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.
Data powstania: środa, 21 lis 2012 13:46
Data opublikowania: środa, 21 lis 2012 13:50
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 7035 razy

Zawiadomienie o XXIII sesji Rady Gminy Łomża

XXIII sesja Rady Gminy Łomża odbędzie się dnia 29 października 2012 r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1A zgodnie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
6. Informacja z prac Wójta Gminy między sesjami.
7. Informacja z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XXII sesji Rady Gminy.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stacji transformatorowo-rozdzielczej GPZ „Łomża” 400/110 kV wraz z przyległym odcinkiem trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Narew – Ostrołęka (docelowo Narew – Łomża 400 kV i Łomża-Ostrołęka 2 x 400 kV) oraz odcinka trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Narew-Ostrołęka (docelowo Łomża-Ostrołęka 2 x 400 kV) na terenie gminy Łomża, położonego pomiędzy gminami Zambrów i Śniadowo,
b) podziału Gminy Łomża na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,
c) zmian w budżecie na 2012 rok,
d) ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łomża,
e) określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Łomża oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
f) uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Łomża na 2013 rok,
g) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Łomża na lata 2013 – 2017,
h) udzielenia pomocy Województwu Podlaskiemu,
i) udzielenia pomocy Województwu Podlaskiemu.
9. Informacja o przygotowaniu szkół do roku szkolnego i o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny oraz o wynikach sprawdzianu i egzaminów w szkołach, których prowadzenie należy do zadań własnych Gminy Łomża.
10. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
11. Wnioski i zapytania sołtysów.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.
Data powstania: poniedziałek, 22 paź 2012 11:00
Data opublikowania: poniedziałek, 22 paź 2012 11:07
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 6944 razy

Zawiadomienie o XXII sesji Rady Gminy Łomża

XXII sesja Rady Gminy Łomża odbędzie się dnia 10 września 2012 r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1A zgodnie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
6. Informacja z prac Wójta Gminy między sesjami.
7. Informacja z przebiegu wykonania budżetu gminy za półrocze 2012 r, informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Łomża na lata 2012 – 2015,
b) zmian w budżecie na 2012 rok,
c) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łomża w części dotyczącej terenów położonych na obszarach wsi Rybno i Pniewo,
d) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łomża w części dotyczącej terenów położonych we wsi Siemień Rowy i części wsi Podgórze – Nr II,
e) uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łomża,
f) zniesienia formy ochrony przyrody – pomnika przyrody,
g) nadania nazwy ulicy w miejscowości Wygoda,
h) wyrażenia zgody na zbycie przez Wójta Gminy Łomża nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Łomża,
i) ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet.
9. Informacja o przygotowaniu szkół do nowego roku szkolnego.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.
Data powstania: poniedziałek, 3 wrz 2012 08:32
Data opublikowania: poniedziałek, 3 wrz 2012 08:36
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 7148 razy

Zawiadomienie o XXI sesji Rady Gminy Łomża

XXI sesja Rady Gminy Łomża odbędzie się dnia 20 sierpnia 2012 r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1A zgodnie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XIX i XX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
6. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy pomiędzy XIX i XXI sesją Rady Gminy.
7. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XIX i XX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łomża w części dotyczącej terenów położonych na obszarach wsi Rybno i Pniewo,
b) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łomża w części dotyczącej terenów położonych we wsi Siemień Rowy i części wsi Podgórze – Nr II.
9. Rozpatrzenie wyników kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną oraz przyjęcie wniosków i zaleceń pokontrolnych.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.
Data powstania: poniedziałek, 13 sie 2012 15:38
Data opublikowania: poniedziałek, 13 sie 2012 15:40
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 7076 razy

Zawiadomienie o XX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Łomża

XX nadzwyczajna sesja Rady Gminy Łomża odbędzie się dnia 3 sierpnia 2012 r. (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1A zgodnie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia odwołania do Państwowej Komisji Wyborczej od postanowienia Komisarza Wyborczego w Łomży.
4. Zamknięcie obrad.
Data powstania: czwartek, 2 sie 2012 16:49
Data opublikowania: czwartek, 2 sie 2012 16:52
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 6980 razy

Zawiadomienie o XIX sesji Rady Gminy Łomża

XIX sesja Rady Gminy Łomża odbędzie się dnia 26 czerwca 2012 r. (wtorek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1A zgodnie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja Komendanta Miejskiego Policji oraz Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej ze stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Łomża za rok 2011.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy pomiędzy sesjami.
8. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XVIII sesji Rady Gminy.
9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łomża,
b) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odcinka trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Narew – Ostrołęka (docelowo Narew - Łomża 400 kV oraz Łomża-Ostrołęka 2 x 400 kV) na terenie gminy Łomża,
c) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odcinka trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk - Łomża na terenie gminy Łomża (wariant południowy),
d) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odcinka trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk - Łomża na terenie gminy Łomża (wariant północny),
e) podziału Gminy Łomża na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
10. Rozpatrzenie wyników kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną oraz przyjęcie wniosków oraz zaleceń pokontrolnych.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.
Data powstania: piątek, 15 cze 2012 11:28
Data opublikowania: piątek, 15 cze 2012 11:32
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 7351 razy

Zawiadomienie o XVIII sesji Rady Gminy Łomża

XVIII sesja Rady Gminy Łomża odbędzie się dnia 16 maja 2012 r. (środa) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1A zgodnie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
6. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy pomiędzy sesjami.
7. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XVII sesji Rady Gminy.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) przyjęcia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łomża za 2011 rok,
b) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łomża,
c) zmian w budżecie na 2012 rok,
d) uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łomża,
e) zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniowych.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.
Data powstania: środa, 2 maj 2012 12:28
Data opublikowania: środa, 2 maj 2012 12:34
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 7423 razy

Zawiadomienie o XVII sesji Rady GMiny Łomża

XVII sesja Rady Gminy Łomża odbędzie się dnia 13 kwietnia 2012 r. (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1A zgodnie z załączonym porządkiem obrad.
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 6 kwi 2012 11:53
Data opublikowania: piątek, 6 kwi 2012 11:56
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 7374 razy

Zawiadomienie o sesji XVI Rady Gminy Łomża

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 23 mar 2012 14:41
Data opublikowania: piątek, 23 mar 2012 14:42
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 7361 razy

Zawiadomienie o XV sesji Rady Gminy Łomża

XV sesja Rady Gminy Łomża odbędzie się dnia 27 stycznia 2012 r. (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1A zgodnie z załączonym porządkiem obrad.
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 20 sty 2012 15:46
Data opublikowania: piątek, 20 sty 2012 15:48
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 7102 razy

Zawiadomienie o XIV sesji Rady Gminy Łomża

XIV sesja Rady Gminy Łomża odbędzie się dnia 30 grudnia 2011 r. (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1A zgodnie z załączonym porządkiem obrad.
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 20 gru 2011 08:17
Data opublikowania: środa, 21 gru 2011 11:10
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 7200 razy

Zawiadomienie o XIII sesji Rady Gminy Łomża

XIII sesja Rady Gminy Łomża odbędzie się dnia 20 grudnia 2011 r. o godz. 10:00 w sali Nr 313 (III piętro) w budynku Publicznego Gimnazjum Nr 9 im. Rodziny Lutosławskich w Łomży przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a zgodnie z załączonym porządkiem obrad.
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 13 gru 2011 13:45
Data opublikowania: wtorek, 13 gru 2011 13:48
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 7252 razy

Zawiadomienie o XII sesji Rady Gminy Łomża

XII sesja Rady Gminy Łomża odbędzie się dnia 30 listopada 2011 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1A zgodnie z załączonym porządkiem obrad.
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 21 lis 2011 14:11
Data opublikowania: poniedziałek, 21 lis 2011 14:13
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 7290 razy

Zawiadomienie o XI sesji Rady Gminy Łomża

XI sesja Rady Gminy Łomża odbędzie się dnia 20 października 2011 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1A zgodnie z załączonym porządkiem obrad.
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 13 paź 2011 14:16
Data opublikowania: czwartek, 13 paź 2011 14:17
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 7211 razy

Zawiadomienie o X sesji Rady Gminy Łomża

X sesja Rady Gminy Łomża odbędzie się dnia 29 września 2011 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1A zgodnie z załączonym porządkiem obrad.
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 20 wrz 2011 15:36
Data opublikowania: wtorek, 20 wrz 2011 15:39
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 7405 razy

Zawiadomienie o VIII sesji Rady Gminy Łomża

VIII sesja Rady Gminy Łomża odbędzie się dnia 29 czerwca 2011 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1A zgodnie z załączonym porządkiem obrad.
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 21 cze 2011 10:03
Data opublikowania: wtorek, 21 cze 2011 10:07
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 7422 razy

Zawiadomienie o VII sesji Rady Gminy Łomża

dn. 26 maja 2011 r.
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 16 maj 2011 09:53
Data opublikowania: poniedziałek, 16 maj 2011 09:56
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 7528 razy

Zawiadomienie o VI sesji Rady Gminy Łomża

dn. 25 marca 2011 r.
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 17 mar 2011 14:54
Data opublikowania: czwartek, 17 mar 2011 14:56
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 7627 razy

Zawiadomienie o IV sesji Rady Gminy Łomża

dn. 30 grudnia 2010 r.
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 16 gru 2010 14:47
Data opublikowania: czwartek, 16 gru 2010 14:48
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 7707 razy

Zawiadomienie o III sesji Rady Gminy Łomża

dn. 16 grudnia 2010 r.
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 15 gru 2010 09:21
Data opublikowania: środa, 15 gru 2010 09:24
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 7737 razy

Zawiadomienie o II sesji Rady Gminy Łomża

dn. 10 grudnia 2010 r.
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 8 gru 2010 09:37
Data opublikowania: środa, 8 gru 2010 09:38
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 7755 razy

Zawiadomienie o I sesji Rady Gminy Łomża

dn. 2 grudnia 2010 r.
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 29 lis 2010 15:10
Data opublikowania: poniedziałek, 29 lis 2010 15:12
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 7742 razy