Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Statut szkoły

S T A T U T
PUBLICZNEJ SZEŚCIOLETNEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZAPLICACH

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Szkoła Podstawowa w Czaplicach jest placówką publiczną, prowadzoną przez
Gminę Łomża, nadzór pedagogiczny sprawuje Kurator Oświaty w Białymstoku.
Rejon działania szkoły określa Urząd Gminy Łomża stosownym uchwałami.

§ 2

Szkoła działa na podstawie niniejszego statutu oraz zgodnie z ujednoliconą Ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. i wynikającymi z niej rozporządzeniami wykonawczymi.

§ 3

Szkoła prowadzi nauczanie w zakresie nauczania zintegrowanego kl. I – III, nauczania przedmiotowego kl. IV – VI, oddziału przedszkolnego, oraz nauczania specjalnego.
Pełny cykl kształcenia trwa 6 lat. Nauczanie odbywa się według programów
i planów nauczania zatwierdzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

§ 4

Szkoła utrzymywana jest ze subwencji oświatowej, środków budżetowych Gminy.
Nauka w szkole jest bezpłatna.
Środki finansowe uzupełniające mogą pochodzić z darowizn, dobrowolnych wpłat rodziców i osób prywatnych.
Statut jest najwyższym prawem na terenie szkoły i wszystkie przepisy prawa wewnątrzszkolnego muszą być z nim zgodne. Dokonywanie zmian w statucie następuje przez jego nowelizację ( uchwałą rady pedagogicznej szkoły).

ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 5

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a szczególności:
1. wyposaża w wiedzę o człowieku i społeczeństwie, o problemach społeczno – ekonomicznych współczesnego świata i kraju, o kulturze, środowisku społecznym i jego ochronie, nauce, technice i pracy w zakresie dającym podstawę do dalszej edukacji.
2. wyrabianie umiejętności wykorzystania wiedzy w życiu codziennym, celowego spożytkowania zainteresowań i uzdolnień w kierowaniu własnym rozwojem oraz wyborze dalszej drogi kształcenia.
3. kształtuje u uczniów umiejętności harmonijnego łączenia aktywności fizycznej i intelektualnej oraz postępowania zgodnego z zasadami higieny psychicznej i fizycznej.
4. przygotowanie do życia w społeczeństwie, rodzinie, szkole i środowisku, umożliwia nabywanie umiejętności właściwego zachowania się, tolerancji i pozytywnego nastawienia wobec wszystkich ludzi i wszystkiego.
5. przygotowuje do aktywnego i twórczego uczestnictwa w kulturze, kształtuje u uczniów wrażliwość na piękno, dbałość o czystość i piękno języka ojczystego oraz rozwijanie własnych uzdolnień artystycznych.
6. włącza uczniów do działań służących ochronie środowiska, uświadamia rolę i zadania człowieka w kształtowaniu środowiska
7. kształtuje pozytywny stosunek do otoczenia, poszanowanie własnego warsztatu pracy, przedmiotów należących do innych osób, poczucie odpowiedzialności za wygląd pomieszczeń szkolnych, podejmowanie działań na rzecz szkoły i innych uczniów.
8. dążyć do integracji całej społeczności szkolnej: nauczycieli, rodziców, uczniów.

§ 6

Cele i zadania szkoły są realizowane poprzez:
1. Pełną realizację programów nauczania zatwierdzonych przez M.E.N.
2. Organizacja zajęć pozalekcyjnych w miarę posiadania środków finansowych.
3. Udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej, a w szczególności:
- organizowanie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, dydaktyczno -wyrównawczych dla uczniów mających trudności w nauce..
Zasady udzielania uczniom pomocy pedagogicznej i psychologicznej określają odrębne przepisy (Dz. U. nr. 13 Rozporządzenie MEN z 15 stycznia 2001 r.)
4.Uumożliwienie realizowania indywidualnego programu lub toku nauki dla uczniów uzdolnionych. Szczegółowe zasady i tryb udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki określa Kurator Oświaty.

§ 7

Szkoła wykonuje zadania opiekuńcze odpowiednie do wieku i potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem obowiązujących ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny, a w szczególności odpowiada:
1. za bezpieczeństwo ucznia na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, na imprezach szkolnych i pozaszkolnych odpowiada nauczyciel prowadzący.
2. podczas przerw między zajęciami nad bezpieczeństwem uczniów czuwają nauczyciele dyżurni. Zasady pełnienia dyżurów nauczycieli określa dyrektor szkoły wewnętrznym zarządzeniem.
3. za bezpieczeństwo uczniów na wycieczkach odpowiadają opiekunowie według następujących zasad:
- wycieczka piesza na teren wsi – 1 opiekun na 25 uczniów
- wycieczka na teren miasta z korzystaniem ze środków lokomocji miejskiej – 1 opiekun na 15 uczniów
- wycieczka autokarem do innych miast – 1 opiekun na 10 uczniów.

FORMY OPIEKUŃCZE W SZKOLE

§ 8

Szkoła sprawuje indywidualną opiekę nad niektórymi uczniami, a zwłaszcza:
1. organizuje nauczanie indywidualne dla przewlekle chorych po uprzednim zaleceniu poradni psychologiczno- pedagogicznej
2. organizuje pomoc materialną doraźną dla uczniów z rodzin o trudnej sytuacji materialnej.
3. organizuje zajęcia w z zespołach wyrównawczych i korekcyjno – kompensacyjnych na podstawie orzeczeń i opinii poradni psychologiczno – pedagogicznych oraz dostosowuje poziom wymagań do tych wniosków
4. szkoła organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi realizującymi obowiązek szkolny poprzez:
a) tworzenie warunków do integracji uczniów w społeczności szkolne,
b) zapewnienie właściwych warunków nauki tym uczniom odpowiednio do stanu ich zdrowia.

§ 9

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu nauczycielowi – wychowawcy.
2. Dla zapewnienia ciągłości wychowawczej i jej skuteczności pożądania
3. jest, aby wychowawca prowadził swój oddział w ciągu całego etapu edukacyjnego kl. I- III, IV – VI.
4. Trójka klasowa rodziców może wystąpić do dyrektora szkoły o zmianę wychowawcy klasy, podając motywację swojej prośby.
5. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do przeprowadzenia postępowania
wyjaśniającego w ciągu 14 dni od daty otrzymania prośby.

ROZDZIAŁ III

ORGANY SZKOŁY

§ 10

Organami szkoły są:
1. dyrektor szkoły
2. rada pedagogiczna
3. samorząd uczniowski
4. rada rodziców

§ 11

Szkołą kieruje dyrektor.
zasady powierzania stanowiska dyrektora i odwoływania określa ustawa o systemie oświaty oraz rozporządzenie MEN z dnia 15 lutego 1999 roku w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska dyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze w poszczególnych typach szkół i placówek.
Stanowiska dyrektora lub placówki powierza organ prowadzący szkołę.
Stanowisko dyrektora szkoły powierza się na 5 lat szkolnych.
W uzasadnionych przypadkach można powierzyć to stanowisko na krótszy okres, jednak nie mniej niż 1 rok.
Dyrektor szkoły sprawuje nadzór, kieruje i ponosi odpowiedzialność za całokształt pracy dydaktyczno – wychowawczej, opiekuńczej i administracyjno – gospodarczej szkoły, a w szczególności za:
1. 1.racjonalne planowanie i organizowanie pracy zgodnie z potrzebami uczniów i środowiska szkolnego, zasadami higieny pracy umysłowej, ładu, porządku i dyscypliny
2. 2.poziom i wyniki w pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej
3. sprawowanie wewnętrznego nadzoru pedagogicznego
4. 4.realizacja uchwał rady pedagogicznej szkoły, podjętych w ramach jej kompetencji
5. 5.zaspakajanie kulturalnych i zdrowotnych potrzeb uczniów
6. 6.tworzenie atmosfery pracy opartej na wzajemnej życzliwości i szacunku
7. zapewnienie uczniom, nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły należytych warunków higieniczno – sanitarnych, bezpieczeństwa i opieki na jej terenie oraz w czasie zajęć organizowanych poza szkołą
8. 8.właściwie dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły
9. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych

§ 12

1. Dyrektor szkoły jest służbowym przełożonym wszystkich pracowników szkoły, kieruje pracami rady pedagogicznej jako przewodniczący, uczestniczy w pracach rady rodziców oraz reprezentuje szkołę na zewnątrz.
Podczas nieobecności dyrektora szkoły za całokształt pracy odpowiedzialność ponosi społeczny zastępca wybrany na pierwszym posiedzeniu rady pedagogicznej w danym roku szkolnym, a podczas jego nieobecności nauczyciel dyżurny.
2. Dyrektor szkoły decyduje w sprawach
- zatrudnia i zwalnia nauczycieli i pracowników obsługi
- przyznawania nagród dyrektora szkoły nauczycielom oraz nagród
i premii innym pracownikom szkoły.
Dyrektor szkoły współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców,
samorządem uczniowskim i związkami zawodowymi.
Dyrektor szkoły sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego
przez dzieci zamieszkałe w odwodzie szkoły.
Dyrektor może podjąć decyzję w sprawie odraczania obowiązku szkolnego lub o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej.

RADA PEDAGOGICZNA

§ 13

1. W szkole działa rada pedagogiczna, która jest wewnętrznym organem kolegialnym szkoły powołanym do rozpatrywania, oceniania i rozstrzygania spraw związanych z całokształtem jej statutowej działalności, zwłaszcza zaś powiązanych z nauczaniem, wychowaniem i działalnością opiekuńczą.
2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w szkole bez względu na wymiar czasu pracy
3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły
4. W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.
5. Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.
6. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego szkołę lub placówkę albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
7. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy jej członków
8. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady
9. Dyrektor szkoły lub placówki przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.
10. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
-zatwierdzanie planów programów nauczania i programu wychowawczego szkoły po zaopiniowaniu przez radę rodziców
-zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów
-podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodzicom
-ustalanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania
-opracowanie i przyjmowanie zmian w statucie szkoły
-ustalania organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli
11. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
-organizację pracy szkoły w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych
-projekt planu finansowego szkoły oraz roczny plan finansowy środka specjalnego
-wnioski dyrektora szkoły w sprawie przyznania nauczycielom odznaczeń, nagród i innych
wyróżnień
-propozycje dyrektora szkoły w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć
12. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem:
a) o odwołanie dyrektora szkoły ze stanowiska do organu prowadzącego
b) o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole do dyrektora szkoły
Organ powołany do odwołania jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną wciągu 14 dni.
13. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor powiadamia radę pedagogiczną i organ prowadzący szkołę sprawujący nadzór pedagogiczny.
14. Nauczyciele wchodzący w skład rady pedagogicznej są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej dotyczącej spraw omawianych i poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej mogących naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

RADA RODZICÓW

§ 14
1. W szkole działa rada rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.
2. Reprezentacja rodziców może także przybrać inną nazwę niż określona w pkt. l.
3. Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.
4. W celu wspierania działalności statutowej szkoły rada rodziców może gromadzić
fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Rada pedagogiczna i dyrektor szkoły zobowiązani są do zasięgania opinii przedstawicieli rodziców w następujących sprawach:
a) zmian w statucie szkoły,
b) przyjmowaniu planu pracy edukacyjnej szkoły,
c) zasad wewnątrzszkolnego systemu oceniania,
d) innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
e) organizacji działających w szkole.
Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.
Wychowawcy na zebraniach rodziców we wrześniu zapoznają z:
a) zadaniami i zamierzeniami wychowawczymi klasy,
b) regulaminem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
c) zarządzeniami porządkowymi dotyczącymi uczniów.
Każdy nauczyciel zobowiązany jest do udzielania rodzicowi rzetelnej informacji o jego dziecku (postępach i przyczynach trudności dydaktycznych, zachowaniu) oraz udzielenia porad w sprawach kształcenia i wychowania.
Rodzice uczniów zobowiązani są do przybycia do szkoły na prośbę wychowawcy, nauczyciela przedmiotu lub dyrektora szkoły w sprawach dotyczących dziecka.

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

§15

1. W szkole działa samorząd uczniowski, zwany dalej „samorządem".
2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
5. Do zadań samorządu należy:
a) rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i nauczycieli,
b) kształcenie umiejętności zespołowego działania,
c) przyjmowanie współodpowiedzialności za jednostkę i grupę oraz mienie szkolne,
d) współtworzenie warunków do rozwoju aktywności społecznej uczniów,
e) współdziałanie z innymi organami szkoły w rozwijaniu różnych form zainteresowań uczniów.
6. Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
a) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
d) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
e) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,
f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu,
g) prawo opiniowania pracy nauczycieli

WSPÓŁPRACA ORGANÓW

§ 16

Dyrektor szkoły przedstawia warunki bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami szkoły o podejmowanych i planowanych działaniach w następujący sposób:
1.informacje udostępniane są na tablicach ogłoszeń dla nauczycieli i uczniów oraz bezpośrednio na apelach
2.samorząd uczniowski posiada swoją tablicę informacyjną
3.co najmniej dwa razy w roku dyrektor spotyka się z radą rodziców i iż ogółem rodziców celem wymiany informacji.
4.ważne i pilne informacji dla nauczycieli i uczniów przekazywane są ustnie lub poprzez książkę zarządzeń.

§ 17

1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych uczniów .
2. Wychowawcy na zebraniach rodziców zapoznają z zadaniami i zamierzeniami wychowawczymi klasy, szkolnym i przedmiotowymi system oceniania.
3. Każdy nauczyciel obowiązany jest do udzielania w każdym czasie rzetelnej informacji dla rodzica o jego dziecku na temat postępów i przyczyn niepowodzeń w nauce i zachowaniu.
4. Rodzice mają prawo zwracania się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny i prowadzącego szkołę celem wyrażenia i przekazania opinii na temat pracy szkoły.
5. Rodzice są zobowiązani do przybycia do szkoły na prośbę nauczyciela, wychowawcy, dyrektora szkoły w sprawach dotyczących ich dziecka.

§ 18

1.Szkoła organizuje stałe formy spotkań z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze:
· spotkania określa - patrz XVI pkt 3,
· zebrania klasowe – 3 razy w ciągu roku szkolnego,
· kontakty indywidualne
· odwiedziny w domu rodzinnym ucznia – na progu edukacyjnym,

ROZDZIAŁ IV
ORGANIZACJA SZKOŁY

§ 19

Dyrektor szkoły w oparciu o zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia2002r.w sprawie organizacji roku szkolnego podaje do wiadomości nauczycielom, rodzicom, uczniom.

§ 20

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny opracowany przez dyrektora szkoły do 30 kwietnia każdego roku na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu – Ramowy plan nauczania dla szkoły podstawowej oraz planu finansowego szkoły. Arkusz zatwierdza Zarząd Gminny do 30 maja danego roku.
Na arkuszu organizacyjnym szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólna liczba godzin nauczania w ciągu tygodnia, liczba godzin przedmiotów nadobowiązkowych oraz zajęć pozalekcyjnych finansowanych przez gminę.

§ 21

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danego etapu edukacyjnego zatwierdzonych przez MEN i programów autorski wpisanych w zestaw szkolnych programów.
2. W szkole jest prowadzony oddział przedszkolny realizujący program wychowania przedszkolnego na zlecenie organów samorządu lokalnego.

§ 22

1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad zdrowia i higieny pracy.
2. Tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych w kształceniu zintegrowanym ustala nauczyciel prowadzący zajęcia, zachowując tygodniową liczbę godzin.

§ 23

Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno wychowawcze prowadzone w systemie klasowo - -lekcyjnym.
Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 7.45, przerwy trwają po 10 minut, a po piątej lekcji – 20 minut.
Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w nauczaniu zintegrowanym ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia.

§ 24

Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone w klasach łączonych liczących od 15 do 20 uczniów.
Zajęcia z religii prowadzone są w klasach łączonych.

§ 25

Niektóre zajęcia obowiązkowe, koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo – lekcyjnym i tygodniowym rozkładem zajęć, w grupach oddziałowych i między oddziałowych .
Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych finansowanych z budżetu szkoły nie może być niższa niż15 uczniów. Liczba uczestników zajęć dydaktyczno – wyrównawczych od 4 do 8 uczniów, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne od 2 do5 uczniów ( zarządz. MEN nr.15 z dn. 25. 05 1993r.), zajęć z gimnastyki korekcyjnej w grupach od 5 do 10 uczniów. (zarządzenie MEN MP nr83, poz.724 z1996r.).

§ 26

Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły lub za jego zgodą.

§ 27

W szkole prowadzony jest oddział przedszkolny realizujący program wychowania przedszkolnego na zlecenie organu samorządu lokalnego.

§ 28

W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna.
1. Biblioteka szkolna jest pracownią interdyscyplinarną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły i rodzice uczniów. Zasady korzystania z biblioteki określa jej regulamin.
3. Biblioteka czynna jest według harmonogramu ustalonego przez nauczycieli bibliotekarzy i zatwierdzonego przez dyrektora szkoły
4. Biblioteka szkolna realizuje swoje zadania poprzez:
-gromadzenie i opracowanie zbiorów bibliotecznych w tym:
a) księgozbioru podręcznego, lektur oraz książek dla młodzieży
b) księgozbioru literatury psychologiczno-pedagogicznej
c) księgozbioru podręczników szkolnych
d) czasopism i poradników przedmiotowo-metodycznych
e) pomocy audiowizualnych
-prowadzenie zajęć przysposobienia czytelniczo-informacyjnego
-umożliwienie korzystania ze zbiorów biblioteki
-współpracę z innymi placówkami bibliotecznymi, nauczycielami, samorządem i innymi i instytucjami

1.W szkole zatrudniony jest nauczyciel - bibliotekarz .
2.Zadania nauczyciela bibliotekarza obejmują:
w zakresie pracy pedagogicznej:
a.) udostępnianie zbiorów
b) udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych, rzeczowych i tekstowych
c) informowanie uczniów i nauczycieli o nowych nabytkach
d) inspirowanie pracy aktywu bibliotecznego i jego szkolenie
e) prowadzenie różnych form informacji o książkach
f) przysposobienie czytelnicze i kształcenie uczniów jako użytkowników informacji w formie pracy indywidualnej z czytelnikiem, zajęć grupowych i w miarę możliwości wycieczek do bibliotek pozaszkolnych
g) udzielanie pomocy nauczycielom, wychowawcom, opiekunom, organizacjom młodzieżowym i kołom zainteresowań w przeprowadzaniu różnych form zajęć dydaktyczno -wychowawczych w bibliotece i przygotowaniu imprez czytelniczych
W zakresie pracy organizacyjnej:
a) gromadzenie i ewidencję zbiorów
b) konserwację i selekcję zbiorów
c) opracowanie biblioteczne zbiorów
d) organizację warsztatu czytelniczego
e) organizację udostępniania zbiorów
W zakresie współpracy z rodzicami i instytucjami wychowania równoległego:
a) poradnictwo na temat wychowania czytelniczego w rodzinie, informowanie rodziców o czytelnictwie uczniów
b) organizowanie, w miarę potrzeb i możliwości, wycieczek do różnych sieci i ośrodków informacji
c) uzyskiwanie i upowszechnianie materiałów informacyjnych i reklamowych oraz zachęcanie uczniów do udziału w imprezach czytelniczych.

ROZDZIAŁ V
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY
SZKOŁY

§ 29

W szkole zatrudnia się nauczycieli i pracowników obsługi.
Zasady zatrudniania i zwalniania nauczycieli określa Karta Nauczyciela, pracowników obsługi Kodeks Pracy.

§ 30

Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
Do obowiązków nauczyciela należy w szczególności ( Karta Nauczyciela)
- ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikacja w miarę potrzeb.
- doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej
- dbanie o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów
- poznawanie osobowości, warunków życia, stanu zdrowia uczniów, stymulowanie ich rozwoju psychofizycznego, poznawanie i kształtowanie uzdolnień, zainteresowań i pozytywnych cech charakteru
- rzetelnie i systematycznie przygotowanie się do zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych – zgodnie z zasadami współczesnej pedagogiki.
- prawidłowa realizacja podstawy programowej i dążenie do osiągnięcia jak najlepszych wyników w nauce.
- dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny
- tworzenie warunków do aktywnego i twórczego udziału uczniów w procesie dydaktyczno – wychowawczym
- systematyczna współpraca i współdziałanie z domem rodzinnym ucznia
- zachowanie bezstronności i obiektywizmu w czasie lekcji oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów
- udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych ucznia
- informowanie rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych na miesiąc przed zakończeniem semestru (rocznych zajęć dydaktycznych) poprzez wezwanie rodziców do szkoły i odnotowanie wizyty w dzienniku lekcyjnym (rubr. „Kontakt z rodzicami”) potwierdzone podpisem rodzica.
- Informowanie uczniów na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady o przewidywanym dla ucznia stopniu okresowym (rocznym)
- posiadanie aktualnych na każdy okres planów realizacji programu w zakresie nauczanych przedmiotów
- Pełnienie dyżurów podczas przerw między lekcyjnych

Nauczyciel ma prawo do:
Wyposażenia stanowiska pracy umożliwiającego realizację programu dydaktyczno – wychowawczego
Zachowania wolności sumienia i wyznania oraz poszanowania godności osobistej.
Podnoszenie swojej wiedzy zawodowej i naukowej przez:
Możliwości korzystania z różnych form dokształcania i doskonalenia zewnętrznego i wewnętrznego
Prowadzenie działalności innowacyjnych i eksperymentalnych w /g obowiązujących przepisów
Zgłaszanie wniosków dotyczących funkcjonowania szkoły jej kierownictwu, zwracanie się z opiniami i wnioskami dotyczącymi pracy szkoły do organu prowadzącego z zachowaniem drogi służbowej
Tworzyć zespoły wychowawcze, przedmiotowe lub problemowo – zadaniowe.
Wyjaśniania skierowanych przeciw niemu uwag wyłącznie w obecności wnoszącego uwagi,
Korzystanie z funduszy socjalnych, mieszkaniowych, zdrowotnych na podstawie obowiązujących przepisów ( Regulamin Komisji Socjalnej przy ZESz. gm. Łomża).

§ 31

Nauczyciel może być wyróżniany i nagradzany przez dyrektora szkoły wg regulaminu ustalonego przez radę pedagogiczną ( załącznik).
Nauczyciela wyróżnia i nagradza się za wzorowe wykonywanie obowiązków, przejmowanie inicjatyw w pracy dydaktyczno – wychowawczej, zaangażowanie w prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, wykonywanie prac wykraczających poza jego obowiązki.
Nagroda może być przyznana w formie :
ustnego podziękowania dyrektora szkoły na forum rady pedagogicznej
pisemnego podziękowania dyrektora szkoły dołączonego do akt osobowych nauczyciela
nagroda pieniężna dyrektora szkoły
wystąpienie z wnioskiem o nagrodę pieniężną do organów nadrzędnych
wnioskowanie o tytuły honorowe i odznaczenia państwowe
nagrody jubileuszowe i zakładowego funduszu nagród wg odrębnych przepisów
( K.N. art.47.)
Wnioski, o których mowa w punktach d, e podlegają zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną.

§ 32

1 Pracą wychowawczą klasy kieruje nauczyciel wychowawca, którego zadaniem jest:
a) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie
b) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów
c) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej
3. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w punkcie 1
otacza indywidualną opieką każdego wychowanka
planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami;
różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół
uczniowski.
ustala treści i formy zajęć tematycznych na spotkania klasowe ( kl. IV – VI
na godziny wychowawcze)
3 Współdziała z nauczycielami uczącymi w klasie, której jest wychowawcą, dla doskonalenia procesu dydaktyczno – wychowawczego, z higienistką szkolną w celu wczesnego wykrycia chorób i skutecznego ich zwalczania oraz eliminowania przyczyn niedostosowania i ochrony przed skutkami demoralizacji.
4.Inicjuje pomoc uczniom mającym trudności w nauce, otacza opieką uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i losowej, organizuje niezbędną pomoc w tym zakresie, prowadzi działalność w celu zapewnieniu bezpieczeństwa.
5.Systematycznie informuje rodziców o postępach w nauce, trudnościach wychowawczych na terenie szkoły oraz organizuje wzajemne kontakty między rodzicami, nauczycielami i dyrektorem szkoły.
6. Inspiruje i organizuje środowisko wychowawcze na rzecz szkoły, prowadzące do możliwie jak najpełniejszej integracji szkoły ze środowiskiem.
7.Czuwa nad realizacją obowiązku szkolnego.
8. Wychowawca klasy prowadzi dokumentację pracy dydaktyczno – wychowawczej:
plan pracy wychowawcy klasowego
dziennik lekcyjny
arkusze ocen
zeszyt uwag ucznia
9.Wychowawca klasy ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony ze strony dyrektora, rady pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji naukowych i oświatowych.
10.Częstotliwość kontaktów wychowawców i nauczycieli z rodzicami uczniów:
spotkania z rodzicami dwa razy w semestrze
przybycie rodzica na każde wezwanie nauczyciela
odwiedziny nauczyciela w domu ucznia w razie potrzeby
spotkania indywidualne ostatni wtorek miesiąca.

ROZDZIAŁ VI
UCZNIOWIE SZKOŁY

§ 33

1. Nauka w szkole jest obowiązkowa.
2. Granice obwodu, z którego uczniowie uczęszczają do szkoły określa akt
założycielski szkoły.
3. Obowiązek szkolny dziecko rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, jednak nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 18 lat.

§ 34

1. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może rozpocząć dziecko, które przed dniem 1 września kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej.
2. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor
szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej.
3. W przepadku uzasadnionych ważnymi przyczynami, rozpoczęcie spełniania o 1 rok. W przypadku dzieci, o których mowa w art.14 ustawa 1a O systemie oświaty, rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odraczane do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej.
4. Za spełnianie obowiązku szkolnego uznaje się również uczestnictwo dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych, organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami ( art. 16 Ust. 7 O systemie oświaty).
5. Na wniosek rodziców dyrektor może zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą. Dziecko spełniające obowiązek w tej formie może otrzymać świadectwo ukończenia szkoły podstawowej na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzonego przez szkołę (rozdział 2 §14 Rozporządzenie MEN z dnia 21 marca 2001 r.)
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Kurator Oświaty może zwolnić od spełniania obowiązku szkolnego dziecko, które ukończyło 15 lat ( art.16 ust.9 ustawy O systemie oświaty.)

§ 35

1. Dyrektor szkoły sprawuje kontrolę spełnienia obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, a w szczególności:
a) kontroluje wykonywanie obowiązku szkolnego, a także współdziała z rodzicami w realizacji obowiązku
b) prowadzi ewidencję spełniania obowiązku
2. Urząd Gminy prowadzący ewidencję ludności jest obowiązany w ranach zadań własnych do przesłania dyrektorowi szkoły informacji o aktualnym stanie i zmianach ewidencji dzieci w wieku od 6 do 13 lat podlegających obowiązkowi szkolnemu.
3. Dyrektor szkoły gromadzi informację dotyczące spełniania obowiązku szkolnego poza jej obwodem.

§ 36

Nie spełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art.20 O systemie oświaty).

§ 37

Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do:
a) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,
b) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,
c) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych,

§ 38

1. Miejscem pobierania nauki przez dziecko jest szkoła.
2. Uczniem szkoły może być również dziecko spoza obwodu tej szkoły za zgodą dyrektorów szkół przyjmującej i przekazującej.
3. W przypadku deficytów rozwojowych, choroby, konfliktu z prawem, obowiązek szkolny może być realizowany w innych do tego celu powołanych placówkach.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach miejscem pobierania nauki jest dom rodzinny.
5. Jeżeli dziecko pobiera naukę w domu, a nie jest kierowane przez placówkę oświatowo- wychowawczą, podstawą przyjęcia do danej klasy jest egzamin sprawdzający.
6. Komisję egzaminacyjną powołuje dyrektor szkoły.
7. Egzamin sprawdzający obowiązuje także uczniów powracających do szkoły z zagranicy. Jest on podstawą umieszczenia ucznia w danej klasie.

§ 39

1. Szkoła prowadzi zapisy do klasy pierwszej na rok przed rozpoczęciem wypełniania obowiązku szkolnego. Odbywają się one w miesiącach kwietniu i maju każdego roku.
2. Podczas zapisu zakładana jest karta sześciolatka na podstawie rozmowy z dzieckiem i jego rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka.

§ 40

1. Okresem przeznaczonym na realizację programu nauczania jednej klasy jest rok szkolny, który dzieli się na dwa semestry zakończone klasyfikacją
2. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów odbywa się na podstawie regulaminu oceniania, klasyfikacji i promowania (roz. MEN z dn. 21 marca2001r i roz. MENiS z dn.24 kwietnia2002r.).

§ 41

1. Uczeń ma prawo do :
- właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej
- opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo (szkoła odpowiada za pobyt ucznia w czasie trwania jego zajęć, 10 minut przed i po skończonych zajęciach ).
- poszanowanie jego godności i ochrony przed wszelkimi przejawami przemocy fizycznej bądź psychicznej
- swobody wyrażania myśli i przekonań – jeśli nie narusza tym dobra innych
- wolności sumienia i wyznania zgodnie z oświadczeniami rodziców
- indywidualnego toku kształcenia
- rozwijanie zainteresowań, zdolności i talentów w miarę istniejących środków
- znajomości programów nauczania realizowanych na lekcjach, przedmiotowego systemu oceniania z poszczególnych przedmiotów
- szkolnego systemu oceniani
- do egzaminu poprawkowego i sprawdzającego (roz. MEN z dnia 21.03.2001r. )
- być zwolniony z nauki z wychowania fizycznego ( roz. MEN z dn.21.03.2001r.)
- odwołać się od decyzji o wymiarze kary na posiedzeniu Samorządu Uczniowskiego lub prosić Samorząd Klasowy i wychowawcę klasy o poręczenie
- pomoc w przypadku trudności w nauce u nauczyciela przedmiotu lub kolegi
- korzystanie z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego
- korzystanie z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki
- wpływanie na życie szkoły poprzez działalność samorządową i zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole
- udziału w organizowaniu działalności kulturalnej, sportowej i rozrywkowej, uczestniczenia w organizowanych formach wypoczynku
2. Uczeń ma obowiązek:
- przestrzegać postanowienia zawarte w Statucie Szkoły
- systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych
- usprawiedliwiania nieobecności w szkole i nadrabiania zaległości programowych
- przynosić pisemne usprawiedliwienia od rodziców z pojedynczych jednostek lekcyjnych
- przebywanie w czasie przerw między lekcyjnych na terenie szkoły lub na boisku szkolnym
- rzetelnie przygotowywać się do każdej pracy klasowej
- być przygotowanym na każdą jednostkę lekcyjną
- odnosić się z szacunkiem do siebie, kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły, zachować się zgodnie z zasadami kultury współżycia
- chronić własne życie i zdrowie
- w razie wypadku poza obrębem szkoły, jak najszybciej powiadomić dyrektora szkoły lub nauczyciela
- dbać o ład i porządek oraz wspólne mienie, sprzęt, meble, urządzenia, pomoce i przybory szkolne
- do zmiany obuwia i przynoszenia odpowiedniego stroju na lekcję wychowania fizycznego
- nosić strój schludny, czysty i stosownych kolorach
- pomagać w pracach porządkowych na terenie szkoły w godzinach wyznaczonych przez nauczycieli
- godnie reprezentowania szkoły na zewnątrz przez udział w konkursach, zawodach itp.
- podporządkowanie się postanowieniom zawartym w regulaminie Samorządu Uczniowskiego i Statucie Szkoły

§ 42

1.Uczeń może być nagradzany i wyróżniany.
2.Wyróżnienia i nagrody uczeń otrzymuje za:
- rzetelny stosunek do nauki i obowiązków, potwierdzonych wynikami
w nauce, wzorową frekwencją i postawą
- osiągnięcia w pracy pozalekcyjnej
- pomocy innym
- szczególne osiągnięcia w określonej dziedzinie wiedzy i sportu
3.Wyróżnienia i nagrody udzielane są w formie
- pochwały wychowawcy klasy na jej forum
- pochwały dyrektora szkoły na apelu szkolnym wobec szkoły i rady pedagogicznej
- listu pochwalnego do rodziców
- nagrody książkowej, dyplomu uznania lub pucharu
- świadectwo promocyjne z wyróżnieniem (średnia ocen 4,75,zachowanie co najmniej dobre roz. MENiS z dnia 7 czerwca 2002 r.
- świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem (średnia ocen 4,75
zachowanie co najmniej dobre oraz minimum 30 punktów ze sprawdzianu klasy szóstej roz. MENiS z dnia 7 czerwca 2002 r.
2. Wyróżnienia lub nagrody przyznaje się na wniosek:
- samorządu uczniowskiego
- wychowawcy klasowego
- nauczyciela przedmiotu
- dyrektora szkoły
- rady pedagogicznej

§ 43

1. Uczeń może być ukarany za:
- nieprzestrzeganie postanowień zawartych w Statucie Szkoły
- nieprzestrzeganie zarządzeń osób, organizacji lud instytucji uprawnionych do ich wydawana
3. Kara może być udzielona w formie:
- upomnienie lub nagana udzielona przez wychowawcę na forum klasy
- upomnienie przez dyrektora szkoły na apelu szkolnym wobec uczniów szkoły
- nie odpowiednia ocena zachowania
- odsunięcie od udziału w imprezach organizowanych przez szkołę
- zakaz reprezentowania szkoły na zewnątrz
- przeniesienie do innej szkoły za zgodą rodziców i w porozumieniu z dyrektorem nowej szkoły
4. Kara może być udzielana na wniosek:
- wychowawcy klasy
- samorządu uczniowskiego
- dyrektora szkoły
- rady pedagogicznej
3. Kara indywidualna może być zawieszona przez udzielającego na pisemną
prośbę zainteresowanego, złożoną do wychowawcy lub dyrektora szkoły
w ciągu trzech dni od daty jej wymierzenia.
4. Kary nałożona przez radę pedagogiczną mogą być anulowane przez nią, po uzgodnieniu z samorządem uczniowskim i dyrektorem szkoły
5. Uczeń lub jego rodzice mają prawo odwołać się od nałożonej kary do dyrektora szkoły lub organu nadzorującego szkołę.
6. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców lub prawnych opiekunów uczniów o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowanej wobec niego kary.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 44

Szkoła używa pieczęci:
1)podłużnej z napisem Szkoła Podstawowa w Czaplicach
2) dużej okrągłej z godłem w środku i napisem umieszczonym na obwodzie Szkoła Podstawowa w Czaplicach
3) małej okrągłej z godłem w środku i napisem umieszczonym na obwodzie Szkoła Podstawowa w Czaplicach
4) inne pieczątki, zgodnie z ewidencją pieczątek używanych w szkole

§ 45

Szkoła prowadzi dokumentację zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 19 lutego 2002 r.
Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określa zarządzenie wewnętrzne dyrektora Zarządu Ekonomicznego Szkół gminy Łomża.

§ 46

Dyrektor szkoły zapewnia możliwości zapoznania się ze Statutem Szkoły Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców, Samorządowi Uczniowskiego.

§ 47

Dopuszcza się możliwości zmiany w statucie lub poszczególnych jego częściach na wniosek rady pedagogicznej po akceptacji organu nadzorującego szkołę.
Statut, zgodnie z ujednoliconą ustawą O systemie Oświaty z dnia 07.09.1991 r.
i nowymi rozporządzeniami MENiS uaktualniono w dniu 24 czerwca 2002 r.
Data powstania: czwartek, 17 lip 2003 09:08
Data opublikowania: czwartek, 17 lip 2003 09:15
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 3430 razy