Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora do spraw księgowości w Zarządzie Ekonomicznym Szkół Gminy Łomża

Dyrektor Zarządu Ekonomicznego Szkół Gminy Łomża na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 poz. 902) ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Zarządzie Ekonomicznym Szkół Gminy Łomża ul. Marii Skłodowskiej – Curie 1A, 18-400 Łomża.
 1. Określenie stanowiska urzędniczego:

Podinspektor do spraw księgowości.

 1. Kandydat przystępujący do naboru musi spełniać następujące wymagania:

1)      Niezbędne (obligatoryjne – podlegające ocenie w ramach wstępnej kwalifikacji kandydatów):

 • ukończone jednolite studia magisterskie ekonomiczne lub prawo, ewentualnie wyższe studia zawodowe na kierunkach ekonomicznych lub prawie, uzupełniające studia magisterskie na kierunkach ekonomicznych lub prawie , studia podyplomowe na kierunku prawo lub ekonomia i posiada co najmniej roczny staż pracy w księgowości jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego lub oświaty ,
 • w wypadku braku wyżej wymienionego poziomu wykształcenia ukończona szkoła średnia ekonomiczna , pomaturalna szkoła ekonomiczna, posiadanie co najmniej co najmniej 5 lat stażu pracy w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego lub oświaty,
 • obywatelstwo polskie
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

2)      Dodatkowe (preferowane – podlegające dodatkowej ocenie w ramach końcowego wyboru kandydatów):

 • znajomość przepisów prawa z zakresu: ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy prawo zamówień publicznych;
 • znajomość przepisów rozporządzenia ministra finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego..., rozporządzenia ministra finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej, ustawy Prawo Oświatowe i ustawy Karta Nauczyciela.
 • dobre umiejętności obsługi komputera (programów biurowych – edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych, obsługi poczty elektronicznej, korzystania z zasobów internetowych),
 • doświadczenie w obsłudze komputerowych programów księgowych i płacowych;
 • doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej .

 III.   Wykaz zakresu głównych zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Wprowadzanie danych do odrębnych zbiorów ewidencji księgowej szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łomża oraz Zarządu Ekonomicznego Szkół Gminy Łomża w księgowym programie komputerowym.
 2. Wprowadzanie danych do ewidencji analitycznej środków trwałych, pozostałych środków trwałych i

            zbiorów bibliotecznych.

 1. Dekretacja wyciągów.
 2. Wprowadzanie danych do ewidencji wynagrodzeń na poszczególne jednostki.
 3. Wprowadzania danych kontrahentów oraz wprowadzania i realizacji przelewów w systemie Internet

            Banking.

 1. Sporządzanie projektów sprawozdań do GUS dotyczących wynagrodzeń.
 2. Sporządzanie i księgowanie dokumentów sprzedaży działających w imieniu Gminy Łomża szkół,

             i  Zarządu Ekonomicznego Szkół Gminy Łomża  oraz sporządzanie dokumentacji

             związanej z windykacją niezapłaconych należności .

 1. Import przelewów z programu płacowego do programu bankowego.
 2. Rozliczanie i księgowanie kosztów specjalnej organizacji nauki zgodnie z zarządzeniem.
 3. Przygotowanie rocznej korekty odpisu na ZFŚS na poszczególne jednostki.
 4.     Wykonywanie innych czynności zleconych przez głównego księgowego i dyrektora w ramach zadań statutowych Zarządu Ekonomicznego Szkół Gminy Łomża.
 5. Warunki pracy na danym stanowisku:
 • planowana data zatrudnienia: styczeń 2018 r.;
 • praca biurowa w głównej siedzibie w Zarządzie Ekonomicznym Szkół Gminy Łomża ul. Marii Skłodowskiej – Curie 1A, 18-400 Łomża na parterze budynku.
 • wymagany kontakt osobisty i telefoniczny z dyrektorami jednostek obsługiwanych i partnerami ZESZ Gminy Łomża ;
 • praca przy komputerze do 4 godzin dziennie;
 • umowa o pracę w wymiarze ½ etatu. Pierwsza umowa zostanie zawarta na okres 6-ciu miesięcy z możliwością przedłużenia i z wynagrodzeniem zgodnym z Regulaminem Wynagradzania Pracowników ZESZ Gminy Łomża;
 • normy czasu pracy: praca w podstawowym systemie czasu pracy. Co do zasady czas pracy nie może przekraczać 4 godzin na dobę i przeciętnie 20 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy.
 • Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6 %.
 1. Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów:

1) życiorys (CV) uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej;

2) list motywacyjny;

3) kserokopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo;

4) kserokopie dyplomów potwierdzających niezbędne na danym stanowisku wykształcenie;

5) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje niezbędne na danym stanowisku pracy (np.: świadectw, dyplomów, zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;

6) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;

7) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zarząd Ekonomiczny Szkół Gminy Łomża z siedzibą w Łomży, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, w celu realizacji procesów rekrutacji teraz i w przyszłości. Jestem świadomy/a prawa dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2016 r., poz. 922 t.j) oraz art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902 t.j).

W przypadku niedostarczenia kompletu wyżej wymienionych dokumentów kandydat nie spełni wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:   

 Zarząd Ekonomiczny Szkół Gminy Łomża ul. Marii Skłodowskiej –Curie 1A, 18-400 Łomża.

Oferty muszą znajdować się w zamkniętych kopertach opatrzonych dopiskiem :„Oferta Pracy: Podinspektor d.s. księgowości”.

Termin składania ofert: do dnia 29 grudnia 2017 r.

Oferty, które wpłyną do ZESz w Łomży po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.

VII.   Informacje dodatkowe:

W okresie do 1 tygodnia od upływu terminu składania ofert kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu postępowania w sprawie naboru. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych nie będą informowane.

Dodatkowe informacje w sprawie konkursu dostępne są pod numerem telefonu 086 216-58-36.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łomża w Łomży (http://gminalomza.bip.pl ) oraz na tablicy ogłoszeń w Zarządzie Ekonomicznym Szkół Gminy Łomża ul. Marii Skłodowskiej – Curie 1A, 18-400 Łomża.

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 18 gru 2017 10:07
Data opublikowania: wtorek, 19 gru 2017 17:41
Data edycji: wtorek, 19 gru 2017 17:56
Opublikował(a): Tomasz Tyszka
Zaakceptował(a): Tomasz Tyszka
Artykuł był czytany: 1523 razy
Ilość edycji: 3