Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

SZKOŁA PODSTAWOWA W KUPISKACH
Tekst jednolity, po naniesieniu zmian i poprawek, zatwierdzonych na posiedzeniu rady pedagogicznej w dniu 09.11.2004r.Spis treści


Rozdział I. Założenia ogólne.......................................................................…………. 3
Rozdział I1. Regulamin oceniania................................................................………….4
A. Informacja o wymaganiach edukacyjnych........................................……………….4
B. Informacja uczniów i rodziców o postępach edukacyjnych ..................……………4
C. Kontrola postępów edukacyjnych .....................................................………………5
Rozdział III. Ocenianie zachowania ............................................................………….6
Rozdział IV. Ocenianie śródroczne ...............................................................……….10
A. W przypadku ocen niedostatecznych:.................................................……………14
B. W przypadku innych ocen ..............................................................……………….14
C. Egzamin klasyfikacyjny.................................................................………………...15
Rozdział V. Ocenianie roczne......................................................…………...............18
A. Egzaminy poprawkowe..................................................................………………..19
B. Zatwierdzanie wyników klasyfikacji rocznej .......................…………….................20
Rozdział VI. Procedury postępowania w przypadkach szczególnych ..........……….21
A. Częsta nieobecność w szkole .......................................................……………….21
B. Zaburzenia emocjonalne ...............................................................……………….22
C. Konflikt z prawem.........................................................................………………...22
Rozdział VI I. Gromadzenie i przechowywanie informacji ...........................………..23
A. Dziennik lekcyjny...........................................................................………………..23 B. Arkusze ocen C. Dokumentacja związana z ocenianiem ................……………...24
D. Sprawdziany................................................................................………………….25
Rozdział VIII. Przedmiotowy system oceniania.........................................…………..26
Rozdział IX. Postanowienia końcowe ......................................................…………..26


Rozdział I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE


1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na
rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu
przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz
formułowaniu oceny.

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
a) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i
postępach w tym zakresie,
b) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju,
c) motywowanie ucznia do dalszej pracy,
d) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom
informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,
e) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy
dydaktyczno - wychowawczej.


3. Wewnątrzszkolny system oceniania obejmuje następujące procedury:
a) Regulamin oceniania,
b) Ocenianie zachowania,
c) Ocenianie śródroczne,
d) Ocenianie roczne,
e) Sposoby gromadzenia i przechowywania informacji,
f) Przedmiotowy system oceniania.


Rozdział ll. REGULAMIN OCENIANIA

A. Informacja o wymaganiach edukacyjnych

1. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów do 10 września każdego roku szkolnego mają obowiązek opracować wymagania programowe z podziałem na podstawowe i ponadpodstawowe.

2. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego (do 15 września) informują uczniów oraz rodziców o wymaganiach edukacyjnych
wynikających z realizowanych przez siebie programów nauczania i podają numer aprobaty MEN.

3. Wyżej wymienionych wymaganiach uczniowie informowani są na lekcjach organizacyjnych z poszczególnych przedmiotów, co nauczyciel potwierdza wpisem do dziennika lekcyjnego.

4. Rodzice informowani są o wymaganiach edukacyjnych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów na pierwszym zebraniu klasowym, co potwierdzają podpisem na karcie informacji.

5. Nauczyciele wyeksponują na gazetkach przedmiotowych wyżej wymienione wymagania.

B. Informacja uczniów i rodziców o postępach edukacyjnych

1. Ocenianie ucznia jest jawne i systematyczne.

2. W klasach I - III rodzice informowani są o bieżących postępach uczniów za pomocą:• informacji w zeszytach przedmiotowych
• kontaktów indywidualnych i okazjonalnych z nauczycielem.

3. Informacje o bieżących postępach uczeń otrzymuje w sposób ujęty w przedmiotowym systemie oceniania opracowanym przez każdego nauczyciela, załączonym do szkolnego systemu oceniania.

4. W klasach IV - VI rodzice informowani są o bieżących postępach
uczniów na zebraniach klasowych co najmniej trzy razy do roku i
poprzez kontakty indywidualne.

5. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel zobowiązany jest do bieżącej informacji o postępach edukacyjnych. Informacje będą udzielane przez poszczególnych nauczycieli w wyznaczonym dniu tygodnia zgodnie z grafikiem (1 raz w miesiącu).
C. Kontrola postępów edukacyjnych

1. Ilość prac klasowych, sprawdzianów, prac długoterminowych i bieżących ustalona jest w przedmiotowych systemach oceniania z poszczególnych przedmiotów nauczania.

2. Ilość sprawdzianów i prac klasowych przewidywanych dla danej klasy
w tygodniu nie może przekraczać trzech.

3. W jednym dniu dana klasa może mieć tylko jedną pracę klasową lub
sprawdzian.

4. Praca klasowa lub sprawdzian muszą być zapowiedziane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Nauczyciel zobowiązany jest do potwierdzenia planowanego sprawdzianu zapisem w dzienniku lekcyjnym.

5. Prace klasowe i sprawdziany powinny być ocenione i omówione w
terminie tygodnia (a najpóźniej dwóch tygodni) po ich przeprowadzeniu.

6. Uczeń ma możliwość poprawienia oceny otrzymanej w wyniku sprawdzianu lub pracy klasowej w terminie nie przekraczającym dwóch tygodni od chwili ocenienia i omówienia.

7. Ocena, jaką uczeń otrzyma poprawiając sprawdzian lub prace klasową, jest oceną ostateczną.

8. Uczeń nieobecny na sprawdzianie lub pracy klasowej zobowiązany
jest w terminie dwóch tygodni od chwili ich przeprowadzenia do zaliczenia zakresu materiału, które obejmowały.

9. W przypadku notorycznego unikania sprawdzianów przez ucznia
materiał, który będą obejmowały, traktowany będzie jako nie zaliczony.

10. Nie zaliczone partie materiału uczeń ma obowiązek zaliczyć do
końca semestru lub roku szkolnego.


Rozdział III. OCENIANIE ZACHOWANIA


1. Ocena z zachowania powinna uwzględniać w szczególności:
a ) stosunek do obowiązków szkolnych
b) zaangażowanie społeczne na rzecz klasy i szkoły
c) kultura osobista

2. Ocena zachowania powinna być wystawiona na dwa tygodnie przed
planowanym posiedzeniem klasyfikacyjnym rady
pedagogicznej, a w przypadku oceny nieodpowiedniej na miesiąc przed
jej wystawieniem.

3. W klasach I - III ocena z zachowania jest oceną opisową

4. W klasach IV - VI ocenę z zachowania śródroczną i roczną ustala się według następującej skali:
• wzorowe
• bardzo dobre
• dobre
• poprawne
• nieodpowiednie
• naganne

5. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:
a. Oceny z zajęć edukacyjnych
b. promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły

6. Oceny zachowania wystawiane są dwa razy w roku szkolnym przez wychowawcę klasy, tj. na koniec pierwszego semestru oraz na koniec roku szkolnego. Ocena zachowania wystawiona przez wychowawcę jest ostateczna.

7. W przypadku ocen z zachowania mają zastosowanie przepisy odwoławcze dotyczące ocen kwalifikacyjnych.

8. Wychowawca klasy zobowiązany jest do ciągłej obserwacji zachowania ucznia, co odzwierciedlone jest w klasowych zeszytach uwag.

9. Wystawiając ocenę zachowania wychowawca klasy uwzględnia samoocenę ucznia oraz zebrane w ciągu semestru (roku) informacje o zachowaniu ucznia odnotowane w klasowym zeszycie uwag.

10. Wychowawca klasy na pierwszym spotkaniu z rodzicami (wrzesień) informuje ich o skali ocen oraz kryteriach ich otrzymania. Uczniowie są informowani na pierwszych lekcjach wychowawczych, wychowawczych klasach I - III we wrześniu.

11. Wychowawca klasy spotyka się z rodzicami na spotkaniach klasowych co najmniej trzy razy w roku szkolnym, a w szczególnych przypadkach w miarę potrzeb w ramach kontaktów indywidualnych oraz w terminach i formach zawartych w statucie szkoły.

12. Szczegółowe kryteria oceny z zachowania

1. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:
• wzorowo spełnia wszystkie wymagania szkolne, jest wzorem do naśladowania dla innych uczniów w szkole i środowisku,
• jest pilny w nauce i sumienny w pełnieniu obowiązków powierzonych mu przez nauczycieli, osiąga co najmniej bardzo dobre i dobre wyniki w nauce,
• systematycznie uczęszcza do szkoły i dostarcza usprawiedliwienia wszystkich nieobecności w terminie ustalonym przez wychowawcę,
• nie spóźnia się na swoje pierwsze danego dnia, a tym bardziej na kolejne godziny lekcyjne
• dąży do rozwijania własnych zainteresowań i zdolności na miarę możliwości stwarzanych przez szkołę,
• na tle klasy wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich pracowników
• szkoły, uczniów, a także w swoim otoczeniu i prezentuje tak postawę na wszystkich zajęciach organizowanych przez szkołę, • dba o zdrowie i higienę swoją, innych oraz otoczenia,
• nie ulega nałogom,
• nie używa wulgarnego słownictwa,
• szanuje podręczniki, mienie szkolne i społeczne oraz mieni kolegów,
• zawsze chodzi we właściwym obuwiu na terenie szkoły,2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

• bardzo dobrze spełnia wszystkie szkolne wymagania i jest systematyczny w nauce,

• na tle klasy wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich pracowników szkoły i uczniów na wszystkich zajęciach organizowanych poza szkołą,

• chętnie bierze udział w pracach na rzecz klasy, szkoły i środowiska,

• nosi stroje i ubiory zgodnie z normami obyczajowymi i przepisami Statutu Szkoły,

• dokładnie spełnia wszystkie funkcje i wywiązuje się z zadań powierzonych mu przez nauczycieli,

• systematycznie uczęszcza do szkoły i wszystkie nieobecności ma usprawiedliwione w terminie wyznaczonym przez wychowawcę,

• nie spóźnia się na zajęcia,

• szanuje podręczniki, mienie szkolne i społeczne oraz mienie kolegów,

• dba o zdrowie i higienę swoja i innych,

• nie używa wulgarnego słownictwa,

• zmienia obuwie w szkole.

• przestrzega przepisów BHP,

• wykazuje dużą inicjatywę w pracy na rzecz klasy, szkoły i
środowiska.2. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
• dobrze wywiązuje się z obowiązków ucznia,

• osiąga co najmniej dostateczne wyniki w nauce,

• wszystkie nieobecności ma usprawiedliwione (w ciągu semestru może mieć najwyżej 3 dni lub 20 godzin nieobecności pojedynczej ),

• nie spóźnia się na zajęcia (w semestrze ma nie więcej niż 5
spóźnień),

• chętnie bierze udział w pracach na rzecz klasy, szkoły, i
środowiska,

• dokładnie spełnia zadania powierzone mu przez nauczycieli,
• na tle klasy wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich pracowników szkoły i uczniów,
• dba o zdrowie i higienę swoją, innych i otoczenia,
• nie ulega nałogom,
• nie używa wulgarnego słownictwa,
• szanuje podręczniki, mienie szkolne i społeczne oraz mienie kolegów
• w semestrze nie może otrzymać więcej niż 3 uwagi o braku
zmiany obuwia na szkolne,

• przestrzega przepisów BHP.

4. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:
• poprawnie wywiązuje się z obowiązków ucznia zawartych w statucie szkoły,

• osiąga co najmniej dopuszczające wyniki w nauce,

• w semestrze ma nie więcej niż 8 dni lub 40 godzin
nieusprawiedliwionych,

• w semestrze ma nie więcej niż 9 spóźnień,
• pracuje w szkole na miarę swoich możliwości i warunków,
• przestrzega zasad zdrowia,
• nie ulega nałogom i nie namawia innych,
• nie prowokuje kłótni, konfliktów i bójek,
• nie znęca się fizycznie lub psychicznie nad słabszymi,
• nie używa wulgarnego słownictwa,
• poprawnie zachowuje się wobec wszystkich pracowników szkoły i uczniów,
• w ciągu semestru otrzymał nie więcej niż 6 uwag o niezmienianiu obuwia oraz nie więcej niż 10 pisemnych uwag o niewłaściwym zachowaniu.


5. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
• nie wywiązuje się z obowiązków ucznia zawartych w statucie szkoły,
• ma lekceważący stosunek do pracowników szkoły,
• znęca się fizycznie i psychicznie nad słabszymi,
• nie przestrzega zasad higieny i estetyki otoczenia,
• nie pracuje na miarę swoich możliwości,
• nie wykazuje chęci współpracy z wychowawcą,
• w semestrze ma więcej niż 8 dni lub 40 godzin
nieusprawiedliwionych,


6. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:
• ze względu na swoje zachowanie stanowi zagrożenie dla środowiska,
• bierze udział w napadach, bójkach i kradzieżach, • znęca się fizycznie lub psychicznie nad słabszymi,
• dewastuje mienie szkolne i społeczne,
• stosuje szantaż, wyłudzanie, zastraszanie,
• w semestrze ma więcej niż 10 dni nie usprawiedliwionych nieobecności,
• działa w nieformalnych grupach takich jak: bandy młodzieżowe, gangi, sekty,
• pozostaje lub może pozostawać pod opieką kuratora lub dozorem policyjnym,
• nie wykazuje poprawy mimo zastosowanych przez szkołę środków zaradczych.

Rozdział IV. OCENIANIE ŚRÓDROCZNEl. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych według skali określonej w statucie szkoły.

2. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania poprzez:

• wydłużenie czasu pracy na sprawdzianach
• indywidualizację pracy ucznia


3. Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki -jeżeli nie są one zajęciami kierunkowymi- należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez, ucznia w wywiązywanie się z obowiązków j wynikających ze specyfiki tych zajęć.


W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego, informatyki .


Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza.


W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony".


4. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry, koniec pierwszego semestru następuje z dniem rozpoczęcia ferii zimowych. Koniec drugiego semestru jest jednocześnie końcem roku szkolnego.


Przed semestralnym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele są, zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych

A. W przypadku ocen niedostatecznych:

1. O przewidywanych ocenach niedostatecznych nauczyciel zobowiązany jest poinformować ucznia w obecności klasy na pięć tygodni przed planowanym posiedzeniem klasyfikacyjnym.

2.Nauczyciel prowadzący przedmiot ołówkiem zaznacza w dzienniku przewidywane oceny niedostateczne i wychowawcy klasy informacje o przewidywanych w danej klasie ocenach niedostatecznych - na pięć tygodni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym.

3.Wychowawca klasy przekazuje wezwanemu rodzicowi (prawnemu opiekunowi) informację o przewidywanej ocenie lub ocenach niedostatecznych na 4 tygodnie przed posiedzeniem klasyfikacyjnym.


Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek stawienia się na wezwanie wychowawcy oraz potwierdzenia podpisem przekazanej informacji.


W przypadku niestawienia się rodziców (prawnych opiekunów) informacja potwierdzona przez dyrektora szkoły powinna być wysłana lisem poleconym, potwierdzenie nadania przechowuje wychowawca klasy.


B. W przypadku innych ocen

1. przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych uczniowie informowani są w obecności klasy na dwa tygodnie przed posiedzeniem klasyfikacyjnym.
2. Nauczyciel zobowiązany jest do wpisania w dzienniku lekcyjnym ocen klasyfikacyjnych na tydzień przed posiedzeniem rady pedagogicznej.


C. Egzamin klasyfikacyjny


1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2. Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3. Na prośbę ucznia nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok nauki lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

5. Procedury przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego są następujące.
- Jeżeli uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) nie zgadzają się z przewidywanym brakiem klasyfikacji mają prawo do egzaminu klasyfikacyjnego.

- Egzamin klasyfikacyjny zostanie przeprowadzony na pisemną prośbę rodziców (prawnych opiekunów) lub ucznia złożoną na ręce dyrektora szkoły w terminie nie późniejszym niż trzy dni przed planowanym posiedzeniem klasyfikacyjnym.

- Termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami)- Dyrektor szkoły powołuje komisję w skład której wchodzą:

a) dyrektor szkoły lub wyznaczony przez niego zastępca
jako przewodniczący komisji,
b) nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu,

c) nauczyciel prowadzący przedmiot.
- W szczególnie uzasadnionych przypadkach ( na prośbę nauczyciela lub którejś ze stron) nauczyciel prowadzący
przedmiot może być zwolniony z prac komisji. W takiej
sytuacji przewodniczący komisji powołuje inną osobę w zastępstwie. Może nią być nauczyciel tego samego przedmiotu z innej szkoły.
- Termin, sposób oraz formę przeprowadzenia egzaminu ustala przewodniczący komisji, uwzględniając specyfikę przedmiotu.
- Zakres sprawdzanego materiału oraz kryteria oceny określa
nauczyciel prowadzący przedmiot na podstawie wymagań edukacyjnych zawartych w przedmiotowym systemie
oceniania.
- Rodzice maja prawo uczestniczyć jako obserwatorzy w egzaminie klasyfikacyjnym.
- Pracę egzaminacyjną sprawdza nauczyciel przedmiotu w
obecności pozostałych członków komisji.
- Ocena ustalona przez komisję (o klasyfikacji lub nie
klasyfikacji) jest oceną ostateczną.
- Dokumentację przechowuje się w dokumentacji szkoły.
- Rodzice mają prawo do odwołania się od postanowień
komisji do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad
szkołą w przypadku zauważonych uchybień w pracy komisji.Rozdział V. OCENIANIE ROCZNE


1. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy
programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku
szkolnym oceniono pozytywnie.

2. W klasach I - III ocena klasyfikacyjna i ocena z zachowania jest oceną opisową, sporządzoną według zał. 1,2,3.

3. Klasyfikowanie roczne w klasach IV - VI polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny z zachowania według następującej skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.

4. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję
do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych
określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne
roczne wyższe od stopnia niedostatecznego.

5. Oceny klasyfikacyjne roczne (semestralne), począwszy od klasy
czwartej szkoły podstawowej, ustala się w stopniach według następującej
skali:
stopień celujący - 6,
stopień bardzo dobry - 5,
stopień dobry - 4,
stopień dostateczny - 3,
stopień dopuszczający - 2,
stopień niedostateczny -1.

6. Sposób, formę oraz termin odwołania się od nie klasyfikowania określa punkt C.

7. Przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych zgodnie z zasadami przewidzianymi w punkcie B.

8. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

A. Egzaminy poprawkowe

1. Począwszy od klasy czwartej, z wyjątkiem klasy szóstej, uczeń, który w wyniku końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminów plastyki, muzyki, informatyki (techniki) oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
a) dyrektor szkoły lub jego zastępca -jako przewodniczący komisji
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminujący
c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne
- jako członek komisji.


5. Nauczyciel może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:
a) skład komisji
b) termin egzaminu
c) pytania egzaminacyjne
d) wyniki egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję
e) do protokółu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnej odpowiedzi ucznia.
7. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora szkoły.

8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje
promocji i powtarza klasę.

9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych.

B. Zatwierdzanie wyników klasyfikacji rocznej


1. Klasyfikacyjne roczne posiedzenie rady pedagogicznej odbywa się co najmniej na tydzień, jednak nie wcześniej niż na dwa tygodnie, przed planowanym zakończeniem roku szkolnego.

2. Wyniki klasyfikacji rocznej przedstawia wychowawca klasy, a w szczególnych przypadkach, tj. wystawienia oceny niedostatecznej lub nie klasyfikowania ucznia, nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne.

3. Ocena niedostateczna, naganne zachowanie oraz nie klasyfikowanie ucznia musi być pisemnie umotywowane.

4. Ucznia klasy I-III szkoły podstawowej można pozostawić na drugi rok w tej samej klasie tylko w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych opinią wydaną przez lekarza lub poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo inną poradnię specjalistyczną oraz w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

5. Przed zatwierdzeniem wyników klasyfikacji dyrektor szkoły informuje radę
pedagogiczną o złożonych wnioskach o egzamin poprawkowy lub klasyfikacyjny.

6. Ocena wystawiona przez nauczyciela, z wyjątkiem ocen względem których wpłynęły wnioski o egzamin poprawkowy, jest oceną ostateczną.

7. Rada pedagogiczna może zawiesić, do czasu wyjaśnienia, ocenę wystawioną niezgodnie z niniejszym regulaminem. W takim przypadku:
- Dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie:
• dyrektor szkoły - jako przewodniczący
• nauczyciel pokrewnego przedmiotu - jako członek
• nauczyciel - członek organizacji związkowej - jako członek.

- Komisja w ciągu trzech dni rozpatruje sprawę i przedstawia wyniki
pracy radzie pedagogicznej.
- W przypadku zasadnych zastrzeżeń rada pedagogiczna podejmuję uchwałę o wystawieniu oceny końcoworocznej dla danego ucznia na jego korzyść.
- W przypadku niesłusznych przypadku niesłusznych zastrzeżeń utrzymuje moc ocena wystawiona przez nauczyciela.


8. Po przedstawieniu przez wychowawcę klasy wyników klasyfikacji rada
pedagogiczna podejmuje uchwałę o klasyfikacji i promocji uczniów danej klasy,
co znajduje wyraz w zapisie w zeszycie protokołów rady pedagogicznej.

9. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w rozdziale 5 punkt
1 albo punkt 4, nie otrzymuje promocji i powtarza tę samą klasę, z
zastrzeżeniem punktu D/4.

10.W przypadku egzaminów poprawkowych rada pedagogiczna zatwierdza ich
wyniki w drugim dniu po ich przeprowadzeniu.

Rozdział VI. PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKACH SZCZEGÓLNYCH

A. Częsta nieobecność w szkole


1. Wychowawca klasy ma obowiązek bieżącej kontroli spełniania
obowiązku szkolnego przez ucznia.


2. W razie częstych nieusprawiedliwionych nieobecności ucznia wychowawca zobowiązany jest skontaktować się z rodzicami celem wyjaśnienia przyczyn absencji.

3. W wypadku częstych nieobecności, zagrażających nie klasyfikowaniem ucznia wychowawca klasy, informuje pisemnie o zaistniałym przypadku dyrektora szkoły, który podejmuje odpowiednie
kroki zaradcze.

4.W przypadku dłuższej usprawiedliwionej nieobecności ucznia obowiązują przepisy dotyczące zasad klasyfikacji.

B. Zaburzenia emocjonalne


1. W przypadku zaobserwowania symptomów ucznia symptomów zaburzeń emocjonalnych wychowawca klasy zobowiązany jest do:
a) poinformowania rodziców o zaistniałych przypadkach,
b) zasięgnięcia opinii pedagoga szkolnego lub poradni psychologiczno --
pedagogicznej w sprawie sposobu pracy z danym uczniem,
c) uwzględnienia w pracy wychowawczej zaleceń pedagoga lub
poradni.

2. Wychowawca klasy jest zobowiązany do zebrania i przygotowania
materiałów potrzebnych do skierowania ucznia do poradni.

C. Konflikt z prawem

1. Wychowawca klasy obejmuje szczególną opieką ucznia, który
popadł w konflikt z prawem.
3. Wychowawca ma obowiązek utrzymywania ścisłej współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia oraz z policją lub z kuratorem (w przypadku przydzielenia takiego uczniowi).Rozdział VII. GROMADZENIE I PRZECHOWYWANIE INFORMACJI


A. Dziennik lekcyjny


1. Za prowadzenie dziennika lekcyjnego odpowiedzialny jest wychowawca klasy, a w części poświęconej ocenom i tematom zajęć edukacyjnych poszczególni nauczyciele.

2. Dzienniki lekcyjne w ciągu roku szkolnego przechowywane są w zamkniętej szafie w pokoju nauczycielskim.

3. Dziennik lekcyjny z pokoju nauczycielskiego na zajęcia lekcyjne bierze i odnosi nauczyciel uczący w danej klasie.

4. Po zakończeniu roku szkolnego oraz na okres ferii zimowych dzienniki przechowywane są w kancelarii szkoły.

5. Wszelkich poprawek w dzienniku dokonuje się poprzez parafowane skreślenie tak, aby poprzedni wpis został czytelny.

B. Arkusze ocen


1. Arkusze ocen prowadzi wychowawca klasy.

2. Arkusze przechowywane są w kancelarii szkoły, a na czas wpisu
udostępniane wychowawcy klasy.

3. Wszelkie poprawki dokonywane w arkuszu muszą być czytelne i parafowane (kolorem czerwonym) przez dyrektora szkoły.


C. Dokumentacja związana z ocenianiem


1. Dokumentację związaną z ocenianiem w klasach I - III stanowią: karty obserwacji postępów edukacyjnych (dz. lekc. str. 80-90) i obserwacji zachowania ucznia (dz. lekc. str. 76-78) oraz zeszyty uwag. W klasach IV - VI stanowią dzienniki lekcyjne i zeszyty uwag.

2. Wyżej wymienione dokumenty są prowadzone i przechowywane przez nauczycieli poszczególnych zajęć edukacyjnych i wychowawców klas w ciągu całego etapu edukacyjnego.

3. Nauczyciel przekazujący klasę lub przedmiot zobowiązany jest do osobistego przekazania dokumentacji nauczycielowi przejmującemu, a w razie braku osobistego kontaktu dyrektorowi szkoły z chwilą zakończenia roku szkolnego.D. Sprawdziany


1. Nauczyciel prowadzący przedmiot powinien zaplanować w PSO liczbę oraz formę sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia.

2. Sprawdzian powinien zawierać ściśle określone kryteria oceny oraz kartotekę wymaganych umiejętności, uwzględniającą podział na umiejętności podstawowe i ponadpodstawowe.

3. Wyniki sprawdzianu zapisywane są w zestawieniu i przechowywane wraz z pracami uczniów przez okres do roku po ukończeniu danego etapu edukacyjnego.

4. Inne formy sprawdzania postępów edukacyjnych przechowuje się do końca aktualnego roku szkolnego.

5. Na prośbę rodziców ocenione i sprawdzone prace kontrolne mogą być im udostępnione na terenie szkoły przez nauczyciela prowadzącego dany przedmiot w dniach spotkań z rodzicami.

6. Orzeczenia i opinie poradni psychologiczno -- pedagogicznej przechowuje dyrektor szkoły, a kopie udostępniane są zainteresowanym nauczycielom i wychowawcy (z zachowaniem tajemnicy danych personalnych ucznia).

7. Do dokumentacji związanej z pracą edukacyjne - wychowawczą mają wgląd osoby sprawujące nadzór pedagogiczny nad szkołą.

8. Do dokumentów prowadzonych przez nauczyciela - wychowawcę ma
prawo wglądu dyrektor szkoły, a w szczególnych przypadkach (za
zgodą wychowawcy) osoby wymienione w punkcie 7.

9. Termin i sposób przechowywania dzienników lekcyjnych oraz arkuszy
ocen określone są w oddzielnych przepisach.
Rozdział VIII. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA


1. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów zobowiązani są do opracowania i posiadania przedmiotowych systemów oceniania uwzględniających specyfikę przedmiotu i zawierających:
a) Kontakt uczeń - nauczyciel
b) Określone obszary aktywności ucznia
c) Wymagania podstawowe i ponadpodstawowe
d) Narzędzia pomiaru osiągnięć ucznia
e) Ilość i częstotliwość stosowanych narzędzi pomiaru
f) Kryteria i sposób oceny poszczególnych prac
g) Kryteria wystawiania oceny śródrocznej i końcoworocznej

2. Przedmiotowy system oceniania stanowi załącznik do szkolnego
systemu ocenianiaRozdział lX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Dopuszcza się możliwość zmiany Szkolnego Systemu Oceniania
lub jego części po zatwierdzeniu przez radę pedagogiczną oraz
stwierdzenia zgodności zmian z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Dyrektor szkoły zapewnia możliwość zapoznania się ze SSO
wszystkim członkom społeczności szkolnejData powstania: czwartek, 3 lut 2005 16:19
Data opublikowania: czwartek, 3 lut 2005 17:07
Opublikował(a): Adam Wszeborowski
Zaakceptował(a): Adam Wszeborowski
Artykuł był czytany: 2471 razy