Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Sieć publicznych szkół podstawowych i ich obwody

UCHWAŁA Nr XVI/99/2000 Rady Gminy Łomża z dnia 24 maja 2000 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic ich obwodów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 1996 r. nr 13, poz. 74, zm. nr 58, poz. 261, nr 106, poz. 496, nr 132, poz.622, z 1997 r. nr 9, poz. 43, nr 106, poz. 679, nr 107, poz. 686, nr 113, poz. 734, nr 123, poz.775 z 1998 r. nr 155, poz. 1014, nr 162, poz. 1126/ orazart. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz. U. z 1996 r. nr 67, poz. 329, nr 106, poz. 496, z 1997 r. nr 28, poz. 153, nr 141, poz. 943, z 1998 r. nr 117, poz. 759, nr 162, poz. 1126 /Rada Gminy Łomża uchwala, co następuje:

§ 1
1. Ustala się plan sieci publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Łomża począwszy od 1 wrzesnia 2000 roku.

2.Plan sieci, o którym mowa w ust. 1 określa załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2
1. Okrśla się granice obwodów publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Łomża, począwszy od 1 września 2000 roku.

2. Granice obwodów, o których mowa w ust. 1 określa załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 4
Traci moc Uchwała nr V/25/99 Rady Gminy Łomża z dnia 12 marca 1999 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych sześcioletnich oraz określenia granic ich obwodów.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2000 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady

Andrzej Szabłowski


Załącznik nr 1
do uchwały nr XVI/99/2000
Rady Gminy Łomza
z dnia 24 maja 2000 roku.

Plan sieci Publicznych Szkół Podstawowych sześcioletnich na obszarze Gminy Łomża począwszy od roku szkolnego 2000/2001:

1. Szkoła Podstawowa w Czaplicach,

2. Szkoła Podstawowa w Jarnutach,

3. Szkoła Podstawowa w Konarzycach,

4. Szkoła Podstawowa w Kupiskach,

5. Szkoła Podstawowa w Pniewie,

6. Szkoła Podstawowa w Podgórzu,

7. Szkoła Podstawowa w Puchałach,

8. Szkoła Podstawowa w Wygodzie,

Załącznik nr 2
do uchwały nr XVI/99/2000
Rady Gminy Łomża
z dnia 24 maja 2000 roku

Plan granic obwodów publicznych szkół podstawowych sześcioletnich na obszarze Gminy Łomża,począwszy od 1 roku szkolnego 2000/2001:

1. W skład obwodu Szkoły Podstawowej w Czaplicach wchodzą wsie: Czaplice, Kisiołki, Boguszyce, Andrzejki.

2. W skład obwodu Szkoły Podstawowej w Jarnutach wchodzą wsie: Jarnuty, Dłużniewo, Janowo, Sierzputy Młode, Stare Sierzputy, Grzymały Szczepankowskie, Chojny Młode, Stare Chojny, Łochtynowo, Mikołajki,.

3. W skład obwodu Szkoły Podstawowej w Konarzycach wchodzą wsie: Konarzyce, Zawady, Giełczyn.

4.W skład obwodu Szkoły podstawowej w Kupiskach wchodzą wsie: Kupiski Nowe, Stare Kupiski, Jednaczewo, Bożenica.

5. W skład obwodu Szkoły Podstawowej w Pniewie wchodzą wsie: Pniewo, Rybno, Siemień Nadrzeczny.

6. W skład obwodu Szkoły Podstawowej w Podgórzu wchodzą wsie: Podgórze, Siemień Rowy, Stara Łomża nad rzeką, Stara Łomża przy szosie, Zosin.

7. W skład obwodu Szkoły Podstawowej w Puchałach wchodzą wsie: Puchały, Gać, Milewo, Nowe Wyrzyki, Koty, Lutostań.

8. W skład obwodu Szkoły Podstawowej w Wygodzie wchodzą wsie: Wygoda, Stare Modzele, Bacze Suche, Modzele Wypychy, Modzele Skudosze.
Data powstania: czwartek, 11 mar 2004 12:45
Data opublikowania: środa, 12 sty 2005 13:55
Opublikował(a): Elżbieta Modzelewska
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 3445 razy