Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja Wójta Gminy Łomża o wynikach naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

1) Nazwa i adres jednostki: Zakład Usług Komunalnych Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża
2) Określenie stanowiska: Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych Gminy Łomża
3) Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego: Sławomir Gawrych, zam. Stara Łomża nad Rzeką
4) Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan Sławomir Gawrych spełnił wymagania formalne i merytoryczne określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Podczas przeprowadzonego postępowania w sprawie naboru wykazał się doświadczeniem i wiedzą praktyczną dotyczącą funkcjonowania zakładu budżetowego.

Umowa o pracę została zawarta od dnia 01 marca 2017 r.

Łomża, dnia 01 marca 2017 r.

Wójt
Piotr Kłys

Data powstania: środa, 1 mar 2017 15:25
Data opublikowania: środa, 1 mar 2017 15:29
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 3087 razy

Oferta pracy na stanowisku Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych Gminy Łomża

Wójt Gminy Łomża ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych Gminy Łomża

1. Nazwa i adres jednostki:
Zakład Usług Komunalny Gminy Łomża,
ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a
18-400 Łomża

2. Określenie stanowiska:
Dyrektor Zakładu Komunalnego Gminy Łomża – pełny etat

3. Wymagania stawiane kandydatowi:

1. Wymagania niezbędne:

1. obywatelstwo polskie,
2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3. brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4. co najmniej 5 letni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku,
5. wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym – preferowane zarządzanie lub kierunki technicznym,
6. nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:

1. znajomość przepisów prawa w zakresie: samorządu gminnego, finansów publicznych, gospodarki komunalnej, zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, zamówień publicznych, prawa pracy, kodeksu postępowania administracyjnego,
2. znajomość obsługi komputera (Windows, Office, Internet, poczta elektroniczna, programu kosztorysowego),
3. prawo jazdy kat. B,
4. doświadczenie w kierowaniu zespołami ludzkimi,
5. umiejętność planowania i organizacji pracy w zespole,
6. kultura osobista, komunikatywność, kreatywność.

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. Reprezentowanie Zakładu na zewnątrz.
2. Zapewnienie właściwej organizacji i funkcjonowania Zakładu.
3. Racjonalne gospodarowanie funduszami i składnikami majątku pozostającymi w dyspozycji Zakładu.
4. Opracowywanie planu finansowego Zakładu i przekładania sprawozdań z ich wykonania.
5. Przekazywanie Wójtowi Gminy informacji na temat sytuacji finansowej i bieżącej działalności Zakładu.
6. Określanie wewnętrznych i zewnętrznych dokumentów związanych z funkcjonowaniem Zakładu.
7. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy związanych z funkcjonowaniem Zakładu.
8. Kierowanie pracą podległych bezpośrednio pracowników.
9. Dokonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników Zakładu i podejmowanie decyzji kadrowych.
10. Nadzór nad planowym i terminowym wykonywaniem zadań będących przedmiotem działalności Zakładu.

5. Informacja o warunkach pracy:

• Zakład Usług Komunalnych Gminy Łomża nie jest zakładem pracy chronionej,
• Stanowisko urzędnicze kierownicze związane z pracą na terenie Gminy Łomża z klientem jednostki,
• pomieszczenie biurowe Zakładu znajduje się na parterze w budynku Zakładu Usług Komunalnych Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej 1a, 18-400 Łomża

Dodatkowe informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%.

6. Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny.
2. Życiorys (CV).
3. Poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata.
4. Kserokopie poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem lub odpisy świadectw, dyplomów potwierdzających wykształcenie.
5. Kserokopie zaświadczeń o ewentualnych ukończonych kursach, szkoleniach poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
6. Kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem oraz w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o pozostawaniu w zatrudnieniu.
7. Wypełniony kwestionariusz osobowy.
8. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
9. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na kierowniczym stanowisku urzędniczym.
10. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168).
11. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz.1182 ze. zm.) w celach przeprowadzenia naboru na stanowisko kierownika.
12. Inne ewentualne dokumenty poświadczające posiadane dodatkowe kwalifikacje i umiejętności, referencje, kserokopie poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

7. Terminy i miejsce składania dokumentacji:

Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko Dyrektora Zakładu Komunalnego Gminy Łomża” drogą pocztową lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Łomża do dnia 30 stycznia 2017r. do godz. 12:00

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie naboru jest- Dorota Pazik – tel. 86 4737333.

8. Sprawy organizacyjne:

Nabór przeprowadzi komisja Rekrutacyjna powołana przez Wójta Gminy Łomża.
Nabór odbędzie się w II etapach:
I etap – analiza formalna dokumentów,
II etap – rozmowa kwalifikacyjna.
O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej związanej z naborem kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łomża.

 

Data powstania: czwartek, 19 sty 2017 09:31
Data opublikowania: czwartek, 19 sty 2017 09:40
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 3360 razy