Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dostawa oraz montaż sprzętu komputerowego i audiowizualnego dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kupiskach w ramach rządowego programu Cyfrowa szkoła. Numer ogłoszenia BZP : 437684 - 2012; data zamieszczenia: 07.11.2012 Wcześniej omyłkowo zamieszczono ogłoszenie pod numerem 437552 - 2012 odnoszące się do niewłaściwego numeru ogłoszenia o zamówieniu nr 355818 - 2012 r.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 404324 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kupiskach, Nowe Kupiski 137, 18-400 Nowe Kupiski, woj. podlaskie, tel. 86 217 91 13, faks 86 217 91 13.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego nie posiadająca osobowości prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oraz montaż sprzętu komputerowego i audiowizualnego dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kupiskach w ramach rządowego programu Cyfrowa szkoła..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego, montaż oraz konfiguracja następującego sprzętu komputerowego i audiowizualnego: 1.Przenośny komputer dla ucznia wraz z oprogramowaniem /ilość - 30 sztuk/; 2.Przenośny komputer dla nauczyciela wraz z oprogramowaniem /ilość - 7 sztuk/; 3.Szafka do przechowywania i bezpiecznego przemieszczania pomiędzy salami lekcyjnymi przenośnych komputerów dla uczniów z funkcją ładowania baterii /ilość - 2 szt./; 4.Sieciowe urządzenia wielofunkcyjne umożliwiające co najmniej drukowanie, kopiowanie i skanowanie /ilość - 2 szt./; 5.Drukarka /ilość - 2 szt./; 6.Skaner /ilość - 2 szt./; 7.Tablica interaktywna z systemem mocowania /ilość - 6 szt./; 8.System do zbierania i analizowania odpowiedzi /ilość - 1 szt./; 9.Projektor krótkoogniskowy /ilość - 6 szt./; 10.Zestawy głośnikowe /ilość - 6 szt./; 11.Projektor multimedialny /ilość - 2 szt./; 12.Ekran projekcyjny /ilość - 2 szt./; 13.Wizualizer /ilość - 2 szt./; 14.Kontroler WLAN zarządzający szkolną siecią bezprzewodową /ilość - 1 szt./; 15.Punkt dostępowy, będący elementem szkolnej sieci bezprzewodowej /ilość - 4 szt./; 16.Ruter, będący elementem szkolnej sieci bezprzewodowej /ilość - 1 szt./. Szczegółowy wykaz potrzeb dotyczących parametrów sprzętu stanowi załącznik nr 2 do SIWZ - Specyfikacja wymogów technicznych dla oferowanego sprzętu. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, wolny od obciążeń prawami osób trzecich i wyprodukowany nie wcześniej niż w 2012 r. Na każdym urządzeniu (komputery dla nauczycieli i komputery dla uczniów) zainstalowany ma być zestaw programów zgodnie z zał. nr 2 do SIWZ. Wykonawca ma obowiązek ustawić i w porozumieniu z administratorem szkolnej sieci skonfigurować dodatkowe punkty dostępowe Wi-Fi będące elementami poszerzającymi szkolną sieć bezprzewodową. Wszystkie urządzenia, w tym drukarki sieciowe wielofunkcyjne, drukarki, skanery i laptopy mają być skonfigurowane do pracy w szkolnej sieci Wi-Fi. Laptopy uczniowskie połączone mają być odpowiednim programem do zarządzania zestawem przenośnych komputerów dla potrzeb przeprowadzania zajęć lekcyjnych. Wykonawca ma obowiązek zainstalować i podłączyć sprzętowo oraz programowo tablice interaktywne i projektory. Wykonawca zapewni podstawowe, bezpłatne szkolenie administratora szkolnej sieci i nauczycieli, którzy będą korzystali z zakupionego sprzętu w czasie lekcji, z zakresu podstawowej obsługi i pokazania możliwości sprzętu i oprogramowania....

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1, 30.21.31.00-6, 30.23.00.00-0, 48.00.00.00-8, 32.32.20.00-6, 38.65.21.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Centrum Informatyki Zeto SA, ul. Skorupska 9, 15-048 Białystok, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 137250,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 172637,88

Oferta z najniższą ceną: 172637,88 / Oferta z najwyższą ceną: 172637,88

Waluta: PLN.

Data powstania: środa, 7 lis 2012 15:09
Data opublikowania: środa, 7 lis 2012 15:20
Opublikował(a): Zenon Krysiewicz
Zaakceptował(a): Zenon Krysiewicz
Artykuł był czytany: 35935 razy

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w przetargu nieograniczonym na dostawę i montaż sprzętu komputerowego i audiowizualnego dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kupiskach

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę i montaż sprzętu komputerowego i audiowizualnego dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kupiskach w ramach programu „Cyfrowa Szkoła” wpłynęła jedna oferta firmy Centrum Informatyki „Zeto” SA. ul. Skorupska 9, 15-048 Białystok i wybrano jako nakorzystniejszą złożoną ofertę. Cena wybranej oferty wynosi : 172 637, 88 zł brutto Wybraną firmę wezwano do podpisania umowy o zamówienie publiczne w terminie nie dłuższym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kupiskach mgr Edyta Śledziewska
Data powstania: piątek, 26 paź 2012 15:41
Data opublikowania: piątek, 26 paź 2012 15:47
Opublikował(a): Zenon Krysiewicz
Zaakceptował(a): Zenon Krysiewicz
Artykuł był czytany: 35924 razy

ODPOWIEDZI NA zapytania w przetargu nieograniczonym na dostawy oraz montaż sprzętu komputerowegoaudiowizualnego dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kupiskach

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA w przetargu nieograniczonym na dostawy oraz montaż sprzętu komputerowego i audiowizualnego dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kupiskach ogłoszonego w dniu 17.10.2012 r.
Nowe Kupiski, dnia 22.10.2012 r.
SzPK .272.2.2012
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA
w przetargu nieograniczonym na dostawy oraz montaż sprzętu komputerowego
i audiowizualnego dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kupiskach

Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi na wpływające zapytania:

1.Pytanie brzmi, czy zamawiający może określić wymagania dotyczące instalacji tablic?
Co wchodzi w zakres zleconych prac? Jakie są wymagania odnośnie montażu? Określenie wymagań ma istotny wpływ na wartość zamówienia.

Odp. Tablice mają być umocowane na ścianach, przy pomocy odpowiedniego mocowania. Na sufitach lub ścianach, w odległości max 1,5m(w zależności od parametrów technicznych sprzętu) mają być umocowane projektory multimedialne, współpracujące z tymi tablicami.

2.Dotyczy instalacji zestawu tablic.
Jaką maksymalną długość kabli sygnałowych przewiduje zamawiający, oraz jakich kabli sygnałowych wymaga w przyłączu ściennym?

Odp. Większość produkowanych tablic pracuje na kablu USB długości 7,5 m w związku z tym zamawiający nie przewiduje kabla o większej długości.

3.Czy zamawiający w ramach podłączenia sprzętowego i programowego przewiduje podłączenie Internetu drogą kablową? Jeżeli tak, to po czyjej stronie leży wykonanie przyłącza LAN?

Odp. Instalacja i konfiguracja dotyczy jedynie szkolnej sieci bezprzewodowej (kontroler + punkty dostępowe)

4.Czy zamawiający w instalacji Tablicy Multimedialnej przewiduje wykonanie przyłączy ściennych multimedialnych? Jeżeli tak, to w jakiej maksymalnej odległości od tablicy, oraz jakich przyłączy wymaga?

Odp. Nie.

5.Instalacja sprzętu Wifi. Po czyjej stronie leży przygotowanie przyłączy 230V dla punktów dostępowych Wifi?

Odp. Instalacja elektryczna nie wchodzi w zakres projektu a więc przygotowanie przyłączy 230 V leży po stronie zamawiającego.

6.Zamawiający specyfikuje: Przenośny komputer dla nauczyciela wraz z oprogramowaniem System operacyjny Polska wersja Microsoft Windows 7- 64bit professional, OEM. Czy Zamawiający uzna za równoważne zaoferowanie przenośnego komputera dla nauczyciela z systemem operacyjnym MS Windows Home Premium 64bit PL+ upg do WinPro 8 SNGL Upgrd OLP z instalacją w ramach downgreadu MS Windows 7 Professional 64bit PL? Rozwiązanie to umożliwi Zamawiającemu legalne użytkowanie jednego z następujących systemów: MS Windows 8 Professional, MS 7 Professional, MS Vista Business.

Odp. Tak.

7.Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie przenośnego komputera dla nauczyciela z procesorem dwurdzeniowym o taktowaniu 2,1GHz?
Odp. Zamawiający nie zgadza się na procesor o niższej częstotliwości taktowania niż w specyfikacji.

8.Według wiedzy Wykonawcy producenci wyspecyfikowanych przez Zamawiającego:
zestawów głośnikowych, systemów do zbierania i analizowania odpowiedzi, ekranów projekcyjnych, nie posiadają certyfikatu ISO 9001.

W związku z powyższym, czy Zamawiający uzna za równoważne załączenie certyfikatu ISO 9001 Wykonawcy?

Odp. Tak.

9.Zamawiający specyfikuje, iż wymaga dostarczenia routera, będącego elementem szkolnej sieci bezprzewodowej, z 3-letnią gwarancją producenta lub wykonawcy. Prosimy o odpowiedź czy to również oznacza, iż Zamawiający wymaga dostarczenia routera z 3-letnim maintenance - wsparciem technicznym producenta urządzenia? Czy też możliwe jest zaoferowanie urządzenia z rocznym maintenance?

Odp. Tak, o ile zostanie zachowana 3- letnia gwarancja producenta lub wykonawcy.

10.Zamawiający specyfikuje: Skaner /ilość 2 szt./ Max format dokumentu 216x311mm.
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie skanera z max formatem skanowania 216 x 297 mm?

Odp. Tak.

Dyrektor Szkoły

mgr Edyta Śledziewska
Data powstania: poniedziałek, 22 paź 2012 08:39
Data opublikowania: poniedziałek, 22 paź 2012 08:40
Opublikował(a): Zenon Krysiewicz
Zaakceptował(a): Zenon Krysiewicz
Artykuł był czytany: 35896 razy

Przetarg nieograniczony na dostawę oraz montaż sprzętu komputerowego i audiowizualnego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kupiskach

SzPK .272.2.2012 Nowe Kupiski, dn.17.10.2012 r. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kupiskach ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oraz montaż sprzętu komputerowego i audiowizualnego w ramach rządowego programu Cyfrowa szkoła.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kupiskach , Nowe Kupiski 137, 18-400 Nowe Kupiski, woj. podlaskie, tel. 86 217 91 13, faks 86 217 91 13.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminalomza.pl/bip/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego nie posiadająca osobowości prawnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oraz montaż sprzętu komputerowego i audiowizualnego dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kupiskach w ramach rządowego programu Cyfrowa szkoła..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego, montaż oraz konfiguracja następującego sprzętu komputerowego i audiowizualnego: 1.Przenośny komputer dla ucznia wraz z oprogramowaniem /ilość - 30 sztuk/; 2.Przenośny komputer dla nauczyciela wraz z oprogramowaniem /ilość - 7 sztuk/; 3.Szafka do przechowywania i bezpiecznego przemieszczania pomiędzy salami lekcyjnymi przenośnych komputerów dla uczniów z funkcją ładowania baterii /ilość - 2 szt./; 4.Sieciowe urządzenia wielofunkcyjne umożliwiające co najmniej drukowanie, kopiowanie i skanowanie /ilość - 2 szt./; 5.Drukarka /ilość - 2 szt./; 6.Skaner /ilość - 2 szt./; 7.Tablica interaktywna z systemem mocowania /ilość - 6 szt./; 8.System do zbierania i analizowania odpowiedzi /ilość - 1 szt./; 9.Projektor krótkoogniskowy /ilość - 6 szt./; 10.Zestawy głośnikowe /ilość - 6 szt./; 11.Projektor multimedialny /ilość - 2 szt./; 12.Ekran projekcyjny /ilość - 2 szt./; 13.Wizualizer /ilość - 2 szt./; 14.Kontroler WLAN zarządzający szkolną siecią bezprzewodową /ilość - 1 szt./; 15.Punkt dostępowy, będący elementem szkolnej sieci bezprzewodowej /ilość - 4 szt./; 16.Ruter, będący elementem szkolnej sieci bezprzewodowej /ilość - 1 szt./. Szczegółowy wykaz potrzeb dotyczących parametrów sprzętu stanowi załącznik nr 2 do SIWZ - Specyfikacja wymogów technicznych dla oferowanego sprzętu. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, wolny od obciążeń prawami osób trzecich i wyprodukowany nie wcześniej niż w 2012 r. Na każdym urządzeniu (komputery dla nauczycieli i komputery dla uczniów) zainstalowany ma być zestaw programów zgodnie z zał. nr 2 do SIWZ. Wykonawca ma obowiązek ustawić i w porozumieniu z administratorem szkolnej sieci skonfigurować dodatkowe punkty dostępowe Wi-Fi będące elementami poszerzającymi szkolną sieć bezprzewodową. Wszystkie urządzenia, w tym drukarki sieciowe wielofunkcyjne, drukarki, skanery i laptopy mają być skonfigurowane do pracy w szkolnej sieci Wi-Fi. Laptopy uczniowskie połączone mają być odpowiednim programem do zarządzania zestawem przenośnych komputerów dla potrzeb przeprowadzania zajęć lekcyjnych. Wykonawca ma obowiązek zainstalować i podłączyć sprzętowo oraz programowo tablice interaktywne i projektory. Wykonawca zapewni podstawowe, bezpłatne szkolenie administratora szkolnej sieci i nauczycieli, którzy będą korzystali z zakupionego sprzętu w czasie lekcji, z zakresu podstawowej obsługi i pokazania możliwości sprzętu i oprogramowania..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1, 30.21.31.00-6, 30.23.00.00-0, 48.00.00.00-8, 32.32.20.00-6, 38.65.21.00-1.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 5000,00 zł. (słownie złotych: pięć tysięcy ) przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zarządu Ekonomicznego Szkół Gminy Łomża: BS Łomża, nr 77 8757 0001 0000 2554 2000 0020, z dopiskiem Cyfrowa szkoła.. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się termin wpływu środków finansowych na rachunek Zamawiającego. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do ofert w formie potwierdzenia wpłaty lub przelewu pieniędzy na rachunek bankowy Zamawiającego - tylko w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, jeżeli: 1) upłynął termin związania ofertą, 2) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania umowy, 3) Zamawiający unieważnił postępowanie, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia. Zamawiający zwróci niezwłoczne wadium na wniosek Wykonawcy: 1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składani ofert, 2) który został wykluczony z postępowania, 3) którego oferta została odrzucona Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie pkt 8.6. ppkt 2), 3), jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu unieważniono czynność wykluczenia Wykonawcy lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było one przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Zamawiający jest zobowiązany zatrzymać wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1) Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych ofercie, 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 3) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26, ust. 4 Ustawy nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 24, ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie , należycie wykonał minimum 3 zamówienia w zakresie przedstawionym w pkt.3 SIWZ.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia wraz z wykazem zrealizowanych min. 3 zamówień o podobnym charakterze (zgodnie z zał. Nr 4 do SIWZ)
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia wraz z wykazem pracowników i posiadanymi przez nich certyfikatami.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na łączną kwotę równą, co najmniej wartości składanej oferty.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
W celu potwierdzenia, że oferowany sprzęt z zał. nr 2 do SIWZ odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, do oferty należy dołączyć dokumenty: a)deklarację zgodności CE dla oferowanych produktów, b)certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu, c)oświadczenie Wykonawcy potwierdzające posiadanie certyfikatu ISO 9001 d)oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że serwis zestawów komputerowych będzie realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta, e)dokument potwierdzający, że serwis urządzeń będzie realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 lub równoważną, f)instrukcje i materiały dotyczące użytkowania w języku polskim, g)dokumenty potwierdzające, że komputery uczniowskie i nauczycielskie spełniają wymogi normy Energy Star 5.0.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gminalomza.pl/bip/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kupiskach, Nowe Kupiski 137, 18-400 Łomża, Sekretariat (I piętro, p. 18)..
IV.4.4) Termin składania ofert: 25.10.2012 godzina 10:00, miejsce: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kupiskach, Nowe Kupiski 137, 18-400 Łomża, Sekretariat (I piętro, p. 18).

Termin i miejsce otwarcia ofert.
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 25.10..2012 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Zamawiającego, tj. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kupiskach, Nowe Kupiski 137, 18-400 Łomża w gabinecie dyrektora szkoły.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 17 paź 2012 14:29
Data opublikowania: środa, 17 paź 2012 14:34
Opublikował(a): Zenon Krysiewicz
Zaakceptował(a): Zenon Krysiewicz
Artykuł był czytany: 36315 razy

Unieważnienie postępowaniana na dostawę oraz montaż sprzętu komputerowego i audiowizualnego dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kupiskach

nr post.: SzPK .272.1.2012 ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kupiskach działając zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U.z 2010 r. Nr 113, poz. 759), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oraz montaż sprzętu komputerowego i audiowizualnego dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kupiskach w ramach rządowego programu „Cyfrowa szkoła” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,ogłoszonego w dniu 19.09.2012 r. Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) z uwagi na to , że cena oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kupiskach Edyta Śledziewska
Data powstania: wtorek, 16 paź 2012 08:35
Data opublikowania: wtorek, 16 paź 2012 08:53
Opublikował(a): Zenon Krysiewicz
Zaakceptował(a): Zenon Krysiewicz
Artykuł był czytany: 35783 razy

2.ODPOWIEDZI NA zapytania w przetargu nieograniczonym na dostawy oraz montaż sprzętu komputerowegoaudiowizualnego dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kupiskach

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA w przetargu nieograniczonym na dostawy oraz montaż sprzętu komputerowego audiowizualnego dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kupiskach
Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi na wpływające zapytania:
1. Według wiedzy Wykonawcy producenci zestawów głośnikowych oraz systemów do zbierania i analizowania odpowiedzi specyfikowanych przez Zamawiającego nie posiadają certyfikatu ISO 9001. W związku z powyższym, czy Zamawiający uzna za równoważne załączenie certyfikatu ISO 9001 Wykonawcy?

Odpowiedź: tak.

2. Zamawiający specyfikuje: Przenośny komputer dla nauczyciela wraz z oprogramowaniem: System operacyjny Polska wersja Microsoft Windows 7- 64bit professional, OEM. Czy Zamawiający uzna za równoważne zaoferowanie przenośnego komputera dla nauczyciela z systemem operacyjny MS Windows Home Premium 64bit PL+ upg do WinPro 8 SNGL Upgrd OLP z instalacją w ramach downgradu MS Windows 7 Professional 64bit PL? Rozwiązanie to umożliwia Zamawiającemu legalne użytkowanie jednego z następujących systemów: MS Windows 8 Professional, MS 7 Professional, MS Vista Business?

Odpowiedź: tak.

3. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie skanera z max formatem skanowania 216 x 297 mm?

Odpowiedź: tak.

Dyrektor
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kupiskach
mgr Edyta Śledziewska
Data powstania: środa, 3 paź 2012 09:54
Data opublikowania: środa, 3 paź 2012 09:56
Opublikował(a): Zenon Krysiewicz
Zaakceptował(a): Zenon Krysiewicz
Artykuł był czytany: 35789 razy

INFORMACJA DLA OFERENTÓW w przetargu nieograniczonym na dostawy oraz montaż sprzętu komputerowego i audiowizualnego dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kupiskach

Do ogłoszenia o przedłużeniu terminu skladania ofert dołączono zmienioną SIWZ oraz załączniki. W załaczniku NR3 (wzór umowy) omylkowo nie zmieniono zapisu o gwarancji. Obecnie załącznik ten poprawiono. Jednak w wypadku zastosowania w dokumentacji przetargowej przez oferenta poprzedniej jego wersji będzie to rozumiane w ten sposób ,że wymagane warunki gwarancji są zgodne z SIWZ i nie są wymagane zaostrzone warunki(gwarancja producenta),które byly zamieszczone w poprzedniej wersji SIWZ.
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 3 paź 2012 08:37
Data opublikowania: środa, 3 paź 2012 08:54
Opublikował(a): Zenon Krysiewicz
Zaakceptował(a): Zenon Krysiewicz
Artykuł był czytany: 35652 razy

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA w przetargu nieograniczonym na dostawy oraz montaż sprzętu komputerowegoaudiowizualnego dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kupiskach

Zamawiający udzielił natępujących odpowiedzi na wpływające zapytania:
1. Czy zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu dot. gwarancji na tablice interaktywne z postaci „5-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta. Czas reakcji serwisu do końca następnego dnia roboczego. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenia usług serwisowych, oraz posiadać autoryzację producenta” na następującą „5- letnia gwarancja producenta w trybie „door to door”. Czas reakcji serwisu do końca następnego dnia roboczego?”
Odpowiedź: tak.
2. Zamawiający specyfikuje, iż wymaga komputera przenośnego dla uczyciela o matrycy 17,3” wyposażonego w zewnętrzną kartę grafiki 1GB, kartę sieciową WiFi , buletooth. Konfiguracja uniemożliwia osiągnięcie wymaganego czasu pracy na baterii, tj 6h. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści zaoferowanie przenośnego komputera dla nauczyciela z czasem pracy na baterii do 4h?

Odpowiedź: tak.

3. Według wiedzy Wykonawcy producenci ekranów projekcyjnych wymaganych przez Zamawiającego nie posiadają certyfikatu ISO 9001.
W związku z powyższym, czy Zamawiający uzna za równoważne załączenie certyfikatu ISO 9001 Wykonawcy?

Odpowiedź: tak.

4. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie przenośnych komputerów dla ucznia i dla nauczyciela z system operacyjnym MS Windows 7-64 bit Professional w wersji OEM?

Odpowiedź: tak.

5. Czy zapis: rozwijany elektrycznie dot. ekranu p przenośnego to omyłka pisarska i nie należy go uwzględniać przy doborze sprzętu?
Odpowiedź: tak, omyłka pisarska.
6. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ekranów projekcyjnych o wymiarach obrazu: 240/240, format obrazu 1:1?

Odpowiedź: tak.

7. Według wiedzy Wykonawcy dostępne w ofercie rynkowej ekrany projekcyjne posiadają gwarancję 12 lub 24 m-ce. Wobec powyższego czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ekranów projekcyjnych z 3letnią gwarancją wykonawcy?
Odpowiedź: tak.

8. Według wiedzy Wykonawcy brak jest w ofercie rynkowej zestawów głośnikowych spełniających wszystkie wymagania Zamawiającego. Wobec powyższego czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawów głośnikowych bez pilota do sterowania?

Odpowiedź: tak.

9. Gwarancje - – serwis świadczony na miejscu u klienta i posiadający ISO9001:2000 składanie na tą okoliczność oświadczeń jest pomyłką pisarską?
Odpowiedź: tak, gdyż uznajemy to za zbyt daleko idące ograniczenia dla wykonawców.
10. W pkt.3 opis przedmiotu zamówienia pkt.3.1 Zamawiający specyfikuje, iż wymaga konfiguracji dodatkowych punktów dostępowych WiFi będących elementami poszerzającymi szkolną sieć bezprzewodową. Prosimy o uszczegółowienie czy przedmiotem zamówienia jest również podłączenie i uruchomienie punktów dostępowych?

Odpowiedź: tak.

11. Czy w zakres prac ma wchodzić również podłączenie i konfiguracja kontrolera WLAN i routera?

Odpowiedź: tak.

12. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wizualizera z oprogramowaniem z w języku angielskim?

Odpowiedź: tak.

13. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wizualizera o parametrach przetwornik 1/2,5” CMOS ?

Odpowiedź: tak.

14. Prosimy o sprecyzowanie czy pisząc uchwyty montażowe do tablicy interaktywnej Zamawiający miał na uwadze uchwyt ścienny do montażu projektora nad tablicą interaktywną?

Odpowiedź: tak, chodzi o uchwyt ścienny lub sufitowy.

15. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawów głośnikowych z 3-letnią gwarancją Wykonawcy?

Odpowiedź: tak.


Dyrektor
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kupiskach

mgr Edyta Śledziewska
Data powstania: piątek, 28 wrz 2012 15:52
Data opublikowania: piątek, 28 wrz 2012 15:57
Opublikował(a): Zenon Krysiewicz
Zaakceptował(a): Zenon Krysiewicz
Artykuł był czytany: 35827 razy

Przedłużenie terminu składania ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę i montaż sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej im.Jana Pawła II w Kupiskach

Zgodnie z art.38 ust. 6 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.(Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 719 z ze zm.) zamawiający przedłuża termin składania ofert w przetargu na dostawę oraz montaż sprzętu komputerowego i audiowizualnego dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kupiskach w ramach rządowego programu Cyfrowa szkoła do dnia 08-10-2012 r. godzina 10:00, miejsce: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kupiskach, Nowe Kupiski 137, 18-400 Łomża, Sekretariat (I piętro, p. 18). Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 08.10.2012 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Zamawiającego, tj. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kupiskach, Nowe Kupiski 137, 18-400 Łomża w gabinecie dyrektora szkoły.
Niezwłoczie zostanie zamieszczona zmieniona specyfikacja istotnych waruków zamówienia.
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 28 wrz 2012 13:50
Data opublikowania: piątek, 28 wrz 2012 14:06
Opublikował(a): Zenon Krysiewicz
Zaakceptował(a): Zenon Krysiewicz
Artykuł był czytany: 36775 razy