Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Postępowanie w trybie zapytania o cenę

Postępowanie w trybie zapytania o cenę

Łomża dnia 04.01.2008 r.


Nr 1/08W związku z organizowanym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę zapraszam do udziału w postępowaniu poprzez złożenie oferty na:


„Wykonanie projektu budowy sali gimnastycznej”
1. INFORMACJE OGÓLNE
1.1 Zamawiający – Publiczne Gimnazjum Nr 9
im. Rodziny Lutosławskich w Łomży

18-400 Łomża
tel. 086 216 59 31, fax 086 216 58 42
REGON: 450695031 NIP: 718-17-69-7122. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
2.1 Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania o cenę poniżej 60 000 EURO zgodnie z ustawą z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
3.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowy sali gimnastycznej o następujących parametrach:
24 metrów X 53 metry
3.2 Prosimy o przedstawienie : dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum Nr 9 w Łomży

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
4.1 Wymagany termin realizacji zamówienia: do 18.02.2008 r

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 oraz nie są wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

6. DOKUMENTY SKŁADAJĄCE SIĘ NA OFERTĘ
6.1 Wypełniony formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do warunków zapytania.
6.2 Oświadczenie wykonawcy potwierdzające spełnianie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 i nie wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z załącznikiem nr 2 do warunków zapytania.

Dokumenty składające się na ofertę należy ułożyć wg powyższej numeracji. Dokumenty mogą być przedstawione w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez oferenta.

7. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
7.1 Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:
dyrektor szkoły – Wiesława Masłowska tel. 086 216 59 31, 216 58 42 lub 608 463 118 w godz. 8.00 – 15.00
7.2 Wnioski, zawiadomienia, informacje dotyczące procedury zapytania o cenę zamawiający i wykonawcy mogą przekazywać faksem .

8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

8.1 Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych od dnia składania ofert.
8.2 Przed upływem terminu wskazanego w pkt. 10.1 zamawiający może zwrócić się do oferentów o przedłużenie terminu związania z ofertą o dodatkowy, określony czas.


9. SPOSÓP PRZYGOTOWANIA OFERT
9.1 Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
9.2 Oferta winna być napisana w języku polskim.
9.3 Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
9.4 Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia oferty zgodnie z wymaganiami specyfikacji.
9.5 Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.
9.6 W przypadku gdy oferent prowadzi działalność w formie spółki cywilnej, a oferta nie
będzie podpisana przez wszystkich wspólników, Oferent zobowiązany jest dołączyć do
oferty odpowiednie pełnomocnictwa udzielone przez pozostałych wspólników.
9.7 Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.


10. SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT
10.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 17.01.2008 na adres:
Publiczne Gimnazjum Nr 9 im. Rodziny Lutosławskich w Łomży
18-400 Łomża, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 1 pokój 217 w godz. 8.00. - 15.00
10.2 Oferty należy składać/przesłać w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób: „Oferta - zapytanie o cenę: Wykonanie projektu budowy sali gimnastycznej” .
10.3 Oferty złożone po terminie określonym w punkcie 10.1 zostaną zwrócone bez otwierania.
10.4 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 18.01.2008 o godz. 9.00
10.5 Otwarcie ofert jest jawne.

11. KRYTERIA WYBORU OFERT
11.1 Kryterium oceny ofert jest cena - 100 % realizacji zamówienia.
11.2 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną oferowanego projektu przy warunkach określonych w opisie przedmiotu zamówienia.


12. OGŁOSZENIE WYNIKÓW ZAPYTANIA I WARUNKI ZAWARCIA UMOWY
12.1 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie powiadomiony pismem akceptującym niezwłocznie po rozstrzygnięciu procedury. W terminie i miejscu wskazanym w w/w piśmie wykonawca powinien zgłosić celem podpisania umowy pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od zawarcia umowy.


13. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ WYKONAWCY
13.1 Środki ochrony prawnej przysługują na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów w/w ustawy.

14. ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI
14.1 Formularz ofertowy.
14.2 Oświadczenie Wykonawcy.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
Sporządził: Zatwierdził:
Teresa Anuszkiewicz-Grodzka Wiesława Masłowska
Załącznik nr 1


..................................... ............................................
(Pieczęć Oferenta) (Miejscowość, data)


OFERTA
w sprawie zapytania o cenę nr 1/08
pn.:
„Wykonanie projektu sali gimnastycznej”

Zarejestrowana nazwa i adres przedsiębiorstwa:

.......................................................................................................................................................

NIP; ..............................................
REGON ........................................


Oferujemy wykonanie projektu budowy sali gimnastycznej o następujących parametrach:
……………………………………….
za kwotę netto ...................................zł
Brutto ................................................zł
Słownie: ........................................................................................................... zł

Termin realizacji …………………od dnia podpisania umowy.

Jednocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami postępowania i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.

Do niniejszej oferty załączamy wymagane w SIWZ dokumenty tj.:

1. Oświadczenie wykonawcy
2. ............................................................. ....................................
podpis, pieczęć


Załącznik nr 2
..............................................
(Pieczęć Oferenta)


O ś w i a d c z e n i e

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:
„Wykonanie projektu budowy sali gimnastycznej”
Ja (imię i nazwisko) .................................................................................................................................
w przypadku spółek podać nazwiska wszystkich osób reprezentujących, bądź upoważnionego do jednoosobowego reprezentowania

zamieszkały .............................................................................................................................................
reprezentując firmę (nazwa firmy) ..................................................................................................................................................
(Pełna nazwa i adres siedziby Oferenta)

....................................................................................................................................................................

świadomy konsekwencji prawnych za składanie fałszywych zeznań, przewidzianych w art.247 k.k. niniejszym oświadczam, że:

1. Jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi
2. Posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania pełnego zakresu prac, stanowiących przedmiot przetargu,
3. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny oraz pracowników zdolnych do wykonania zamówienia,
4. Znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia ,
5. Nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 19 ustawy o zamówieniach publicznych, który wyklucza z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego:
a) dostawców lub wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania nie wykonali zamówienia lub wykonali je z nienależytą starannością,
b) dostawców i wykonawców w odniesieniu do których wszczęto postępowanie upadłościowe lub których upadłość ogłoszono,
c) dostawców lub wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskali oni przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego,
d) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przekupstwa albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
e) osoby prawne, których urzędujących członków władz prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przekupstwa albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
f) przedsiębiorców, na których w ciągu ostatnich trzech lat została nałożona kara pieniężna, o której mowa w przepisach o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, za czyn nieuczciwej konkurencji polegający na przekupstwie osoby pełniącej funkcję publiczną,

Na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty, potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartej w oświadczeniu.

.......................................................................... .......................................................................
(miejscowość i data) ( podpis Oferenta)

Data powstania: piątek, 4 sty 2008 14:16
Data opublikowania: piątek, 4 sty 2008 14:21
Opublikował(a): Dorota Karwowska
Zaakceptował(a): Wiesława Masłowska
Artykuł był czytany: 39214 razy