Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dotyczy postępowania: przetargu nieograniczonego na „Przewóz uczniów do szkół Gminy Łomża na podstawie biletów miesięcznych w roku szkolnym 2017/2018” ogłoszonego w dniu 31.07.2017 r. przez Zarząd Ekonomiczny Szkół Gminy Łomża
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 8 sie 2017 15:54
Data opublikowania: wtorek, 8 sie 2017 16:01
Opublikował(a): Tomasz Tyszka
Zaakceptował(a): Tomasz Tyszka
Artykuł był czytany: 17790 razy

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przewóz uczniów do szkół Gminy Łomża na podstawie biletów miesięcznych w roku szkolnym 2017/2018

Zarząd Ekonomiczny Szkół Gminy Łomża ogłasza przetarg nieograniczony na przewóz uczniów do szkół Gminy Łomża na podstawie biletów miesięcznych w roku szkolnym 2017/2018

 Ogłoszenie nr 556350-N-2017 z dnia 2017-07-31 r.

Zarząd Ekonomiczny Szkół Gminy Łomża: Przewóz uczniów do szkół Gminy Łomża na podstawie biletów miesięcznych w roku szkolnym 2017/2018
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Tak
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Ekonomiczny Szkół Gminy Łomża, krajowy numer identyfikacyjny 45001112700000, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie  , 18400   Łomża, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. (086) 216 58 36, , e-mail oswiata@gminalomza.pl, , faks (086) 215 12 39.
Adres strony internetowej (URL): www.gminalomza.pl/bip/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.gminalomza.pl/bip/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
W formie pisemnej - za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U z 2016 r. poz. 1113 z późn. zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Zarząd Ekonomiczny Szkół Gminy Łomża , ul. Marii Skłodowskiej –Curie 1A, 18-400 Łomża

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przewóz uczniów do szkół Gminy Łomża na podstawie biletów miesięcznych w roku szkolnym 2017/2018
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: I.W skład przedmiotowego zamówienia wchodzą przewozy uczniów szkół Gminy Łomża na podstawie zakupionych biletów miesięcznych w roku szkolnym 2017/2018 obejmujące :Część 1. Przewóz uczniów autobusami przed i po zajęciach szkolnych w dniach nauki szkolnej w roku szkolnym 2017/2018 na podstawie biletów miesięcznych w ramach przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym osób na trasach: Janowo - Jarnuty - Mikołajki –Jarnuty - Stare Chojny- Chojny Młode - Grzymały Szczepankowskie - Stare Sierzputy- Sierzputy Młode - Janowo do Gimnazjum Nr 9 w Łomży i odwożenie z Gimnazjum Nr 9 - Janowo - Sierzputy Młode - Stare Sierzputy- Grzymały Szczepankowskie - Chojny Młode -Stare Chojny- Jarnuty – Mikołajki. Liczba przewożonych pasażerów (uczniów i opiekuna) z biletami miesięcznymi oraz wymagana dla nich minimalna ilość miejsc siedzących w autobusie 27. Część 2. Przewóz uczniów autobusami przed i po zajęciach szkolnych w dniach nauki szkolnej w roku szkolnym 2017/2018 na podstawie biletów miesięcznych w ramach przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym osób na trasach: Stare Chojny- Chojny Młode - Grzymały Szczepankowskie - Stare Sierzputy- Sierzputy Młode – Janowo Wieś - Jarnuty (Szkoła Podstawowa) - Mikołajki– Jarnuty (Szkoła Podstawowa) oraz odwożenie z Jarnut (Szkoła Podstawowa) - Mikołajki – Jarnuty (Szkoła Podstawowa) – Janowo Wieś - Sierzputy Młode - Stare Sierzputy - Grzymały Szczepankowskie - Chojny Młode - Stare Chojny. Liczba przewożonych pasażerów (uczniów i opiekuna) z biletami miesięcznymi 67, zaś wymagana minimalna ilość miejsc siedzących dla pasażerów w autobusie 53. Część 3. Przewóz uczniów autobusami przed i po zajęciach szkolnych w dniach nauki szkolnej w roku szkolnym 2017/2018 na podstawie biletów miesięcznych w ramach przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym osób na trasach: Bacze Suche – Wygoda (Szkoła Podstawowa) - Modzele Skudosze - Modzele Wypychy – Wygoda (Szkoła Podstawowa) - Podgórze - Gimnazjum nr 9 w Łomży i odwożenie na trasach Wygoda (Szkoła Podstawowa) - Modzele Wypychy - Modzele Skudosze – Bacze Suche oraz Gimnazjum nr 9 w Łomży - Podgórze – Wygoda (Szkoła Podstawowa) - Modzele Wypychy - Modzele Skudosze – Bacze Suche. Liczba przewożonych pasażerów (uczniów i opiekuna) z biletami miesięcznymi 83 zaś wymagana minimalna ilość miejsc siedzących dla pasażerów w autobusie 45. Część 4. Przewóz uczniów autobusami przed i po zajęciach szkolnych w dniach nauki szkolnej w roku szkolnym 2017/2018 na podstawie biletów miesięcznych w ramach przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym osób na trasach: Koty - Lutostań – Gać - Milewo – Puchały – Wyrzyki – Siemień Rowy – Stara Łomża - Gimnazjum nr 9 w Łomży oraz trasa powrotna odwozu Gimnazjum nr 9 w Łomży – Stara Łomża - Siemień Rowy – Wyrzyki - Puchały – Milewo – Gać - Lutostań – Koty. Liczba pasażerów (uczniów i opiekuna) z biletami miesięcznymi i wymagana minimalna ilość miejsc siedzących w autobusie 22. Część 5. Przewóz uczniów autobusami przed i po zajęciach szkolnych w dniach nauki szkolnej w roku szkolnym 2017/2018 na podstawie biletów miesięcznych w ramach przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym osób na trasach: Kisiołki – Andrzejki – Czaplice - Boguszyce - Szkoła Podstawowa w Konarzycach oraz dwukrotne odwożenie na trasie Szkoła Podstawowa w Konarzycach - Kisiołki – Andrzejki – Czaplice - Boguszyce . Liczba pasażerów (uczniów i opiekuna) z biletami miesięcznymi i wymagana minimalna ilość miejsc siedzących w autobusie 27. II. Liczby uczniów są wielkościami prognozowanymi na podstawie wyników naboru do szkół na dzień ogłoszenia przetargu - mogą ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia. III. Przewozy te wykonywane będą zgodnie z przebiegiem tras i z rozkładami jazdy ustalonymi wspólnie z Zamawiającym i dyrektorami szkół przed rozpoczęciem roku szkolnego. Zmiany rozkładów jazdy mogą być dokonane po uzgodnieniu z Zamawiającym i dyrektorami szkół. IV. Wykonawca będzie realizował zamówienie odpowiednio jak w ofercie w ramach przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym osób na podstawie biletów miesięcznych . V. Wykonawca zapewni możliwość przejazdu na podstawie biletów miesięcznych zatrudnionych przez zamawiającego osób sprawujących opiekę nad uczniami. VI. Zamawiający w czasie realizacji przez wykonawcę przewozu uczniów w ramach przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym osób, przewiduje dostępność miejsc siedzących w pojazdach wykonawcy dla pasażerów poza uczniami i opiekunami, pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej ilości miejsc siedzących dla wszystkich uczniów i osoby sprawującej opiekę z biletami miesięcznymi zakupionymi przez zamawiającego. VII. Szczegółowa charakterystyka poszczególnych części zamówienia znajduje się w załączniku nr 7 do SIWZ. VIII. Zamawiający zaleca zapoznanie się Wykonawców ze stanem tras po których realizowana będzie usługa.

II.5) Główny kod CPV: 60112000-6
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2017-09-01   lub zakończenia: 2018-06-22

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego lub zawodu przewoźnika drogowego zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz.1907 ze zm.); dokumenty potwierdzające , że pojazdy, którymi Wykonawca będzie realizował zamówienie spełniają wymagania techniczne określone w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 poz. 1260) i innych przepisach związanych z przewozem osób (dowód rejestracyjny z aktualnym badaniem technicznym pojazdu), dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do kierowania autobusami oraz do przewozu osób przez osoby wskazane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 05.01.2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017, tekst jednolity poz.978).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca zrealizował należycie, lub realizuje (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych), w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres jego działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 2 usługi w zakresie transportu drogowego osób , o wartości minimum 50 000,00 zł brutto; posiada prawo do dysponowania autobusami o liczbie miejsc siedzących dla wszystkich dzieci i opiekuna odpowiednio na poszczególnych trasach określonych w częściach zamówienia których dotyczy jego oferta oraz dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Autobusy, którymi dysponuje Wykonawca są sprawne technicznie i dopuszczone do ruchu drogowego oraz posiadają opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Skieruje do realizacji zamówienia kierowców posiadających uprawnienia do kierowania autobusami tj. prawo jazdy kategorii D oraz uprawnienia do przewozu osób.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a)Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. b)Oświadczenie o przynależności, lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innymi wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, c)Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. d)Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego lub zawodu przewoźnika drogowego zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz.1907 ze zm.); dokumenty potwierdzające, że pojazdy, którymi Wykonawca będzie realizował zamówienie spełniają wymagania techniczne określone w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 poz. 1260) i innych przepisach związanych z przewozem osób (dowód rejestracyjny z aktualnym badaniem technicznym pojazdu), dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do kierowania autobusami oraz do przewozu osób przez osoby wskazane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 05.01.2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017, tekst jednolity poz.978). Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców obejmujący: co najmniej 2 usługi w zakresie transportu drogowego osób o wartości co najmniej 50 000,00 PLN brutto każda usługa wraz z dołączonymi oryginalnymi dokumentami potwierdzającymi , że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dokumentami , o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania. Wykaz autobusów i kierowców jakimi dysponuje wykonawca oraz potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dowodów rejestracyjnych, dokumentów potwierdzających aktualne badania techniczne autobusów,polis OC i dokumentów potwierdzających aktualne uprawnienia kierowców
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin płatności prawidłowo wystawionej faktury 25,00
Czas podstawienia autobusu zastępczego 15,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-08-08, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Przewóz uczniów autobusami na podstawie biletów miesięcznych na linii regularnej na trasach: Janowo - Jarnuty - Mikołajki –Jarnuty - Stare Chojny- Chojny Młode - Grzymały Szczepankowskie - Stare Sierzputy- Sierzputy Młode - Janowo do Gimnazjum Nr 9 w Łomży
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przewóz uczniów autobusami przed i po zajęciach szkolnych w dniach nauki szkolnej w roku szkolnym 2017/2018 na podstawie biletów miesięcznych w ramach przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym osób na trasach: Janowo - Jarnuty - Mikołajki –Jarnuty - Stare Chojny- Chojny Młode - Grzymały Szczepankowskie - Stare Sierzputy- Sierzputy Młode - Janowo do Gimnazjum Nr 9 w Łomży i odwożenie z Gimnazjum Nr 9 - Janowo - Sierzputy Młode - Stare Sierzputy- Grzymały Szczepankowskie - Chojny Młode -Stare Chojny- Jarnuty – Mikołajki. Liczba przewożonych pasażerów (uczniów i opiekuna) z biletami miesięcznymi oraz wymagana dla nich minimalna ilość miejsc siedzących w autobusie 27.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60112000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2017-09-01
data zakończenia: 2018-06-22
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin płatności prawidłowo wystawionej faktury 25,00
Czas podstawienia autobusu zastępczego 15,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Przewóz uczniów autobusami na podstawie biletów miesięcznych na linii regularnej na trasach : Stare Chojny- Chojny Młode - Grzymały Szczepankowskie - Stare Sierzputy- Sierzputy Młode – Janowo Wieś - Jarnuty (Szkoła Podstawowa) - Mikołajki– Jarnuty (Szkoła Podstawowa)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przewóz uczniów autobusami przed i po zajęciach szkolnych w dniach nauki szkolnej w roku szkolnym 2017/2018 na podstawie biletów miesięcznych w ramach przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym osób na trasach: Stare Chojny- Chojny Młode - Grzymały Szczepankowskie - Stare Sierzputy- Sierzputy Młode – Janowo Wieś - Jarnuty (Szkoła Podstawowa) - Mikołajki– Jarnuty (Szkoła Podstawowa) oraz odwożenie z Jarnut (Szkoła Podstawowa) - Mikołajki – Jarnuty (Szkoła Podstawowa) – Janowo Wieś - Sierzputy Młode - Stare Sierzputy - Grzymały Szczepankowskie - Chojny Młode - Stare Chojny. Liczba przewożonych pasażerów (uczniów i opiekuna) z biletami miesięcznymi 67, zaś wymagana minimalna ilość miejsc siedzących dla pasażerów w autobusie 53.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60112000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2017-09-01
data zakończenia: 2018-06-22
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin płatności prawidłowo wystawionej faktury 25,00
Czas podstawienia autobusu zastępczego 15,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Przewóz uczniów autobusami na podstawie biletów miesięcznych na linii regularnej na trasach: Bacze Suche – Wygoda (Szkoła Podstawowa) - Modzele Skudosze - Modzele Wypychy – Wygoda (Szkoła Podstawowa) - Podgórze - Gimnazjum nr 9 w Łomży
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przewóz uczniów autobusami przed i po zajęciach szkolnych w dniach nauki szkolnej w roku szkolnym 2017/2018 na podstawie biletów miesięcznych w ramach przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym osób na trasach: Bacze Suche – Wygoda (Szkoła Podstawowa) - Modzele Skudosze - Modzele Wypychy – Wygoda (Szkoła Podstawowa) - Podgórze - Gimnazjum nr 9 w Łomży i odwożenie na trasach Wygoda (Szkoła Podstawowa) - Modzele Wypychy - Modzele Skudosze – Bacze Suche oraz Gimnazjum nr 9 w Łomży - Podgórze – Wygoda (Szkoła Podstawowa) - Modzele Wypychy - Modzele Skudosze – Bacze Suche. Liczba przewożonych pasażerów (uczniów i opiekuna) z biletami miesięcznymi 83 zaś wymagana minimalna ilość miejsc siedzących dla pasażerów w autobusie 45.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60112000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2017-09-01
data zakończenia: 2018-06-22
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin płatności prawidłowo wystawionej faktury 25,00
Czas podstawienia autobusu zastępczego 15,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Przewóz uczniów autobusami na podstawie biletów miesięcznych na linii regularnej na trasach:Koty - Lutostań – Gać - Milewo – Puchały – Wyrzyki – Rowy – Łomża (Gimazjum Nr 9)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przewóz uczniów autobusami przed i po zajęciach szkolnych w dniach nauki szkolnej w roku szkolnym 2017/2018 na podstawie biletów miesięcznych w ramach przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym osób na trasach: Koty - Lutostań – Gać - Milewo – Puchały – Wyrzyki – Siemień Rowy – Stara Łomża - Gimnazjum nr 9 w Łomży oraz trasa powrotna odwozu Gimnazjum nr 9 w Łomży – Stara Łomża - Siemień Rowy – Wyrzyki - Puchały – Milewo – Gać - Lutostań – Koty. Liczba pasażerów (uczniów i opiekuna) z biletami miesięcznymi i wymagana minimalna ilość miejsc siedzących w autobusie 22.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60112000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2017-09-01
data zakończenia: 2018-06-22
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin płatności prawidłowo wystawionej faktury 25,00
Czas podstawienia autobusu zastępczego 15,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: Przewóz uczniów autobusami na podstawie biletów miesięcznych na linii regularnej na trasach: Kisiołki – Andrzejki – Czaplice - Boguszyce - Szkoła Podstawowa w Konarzycach.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przewóz uczniów autobusami przed i po zajęciach szkolnych w dniach nauki szkolnej w roku szkolnym 2017/2018 na podstawie biletów miesięcznych w ramach przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym osób na trasach: Kisiołki – Andrzejki – Czaplice - Boguszyce - Szkoła Podstawowa w Konarzycach oraz dwukrotne odwożenie na trasie Szkoła Podstawowa w Konarzycach - Kisiołki – Andrzejki – Czaplice - Boguszyce . Liczba pasażerów (uczniów i opiekuna) z biletami miesięcznymi i wymagana minimalna ilość miejsc siedzących w autobusie 27.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60112000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2017-09-01
data zakończenia: 2018-06-22
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin płatności prawidłowo wystawionej faktury 25,00
Czas podstawienia autobusu zastępczego 15,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 27 lip 2017 20:34
Data opublikowania: poniedziałek, 31 lip 2017 15:33
Opublikował(a): Tomasz Tyszka
Zaakceptował(a): Tomasz Tyszka
Artykuł był czytany: 18002 razy

Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na „Dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej w Konarzycach z Kisiołk, Andrzejk, Czaplic i Boguszyc w roku szkolnym 2016/2017”

Łomża, dnia 27 września 2016 roku. ZESz. 272.2.2016 Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na „Dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej w Konarzycach z Kisiołk, Andrzejk, Czaplic i Boguszyc w roku szkolnym 2016/2017” Działając na podstawie art. 92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U.2015.2164) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia: „Dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej w Konarzycach z Kisiołk, Andrzejk, Czaplic i Boguszyc w roku szkolnym 2016/2017” wybrana została oferta firmy: MISTRAL TRAVEL JAROSŁAW WOŁOSIŃSKI , ul. Farna 3, 18-400 Łomża. z ceną 28 620,00 zł brutto

Oferty w postępowaniu przetargowym złożyli następujący wykonawcy:                                                            

1. BIURO PODRÓŻY „JOANNA” Jan Dubowski, ul Włókiennicza 9, 18-400 Łomża                                      

2. MISTRAL TRAVEL JAROSŁAW WOŁOSIŃSKI ,ul. Farna 3, 18-400 Łomża.

W postępowaniu zgodnie ze SIWZ zastosowano kryteria oceny ofert:

cena brutto – waga 60%, czas podstawienia autobusu zastępczego – waga 20% , wiek autobusu (liczony od roku produkcji) – waga 20 %.

Poszczególne firmy uzyskały następującą punktację:

BIURO PODRÓŻY „JOANNA” Jan Dubowski, ul Włókiennicza 9, 18-400 Łomża:                         cena brutto 39,6 pkt , czas podstawienia autobusu zastępczego 20 pkt, wiek autobusu (liczony od roku produkcji) 20 pkt, Łącznie 79,6 pkt.

MISTRAL TRAVEL JAROSŁAW WOŁOSIŃSKI ,ul. Farna 3, 18-400 Łomża:                                 cena brutto 60 pkt , czas podstawienia autobusu zastępczego 20 pkt, wiek autobusu (liczony od roku produkcji) 20 pkt , Łącznie 100 pkt.

Uzasadnienie

Wybrana oferta jest najkorzystniejsza, ponieważ spośród złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu , w ocenie przeprowadzonej zgodnie z kryteriami przyjętymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, uzyskała najwyższą ilość punktów w skali punktowej od 0 do 100 punktów.

Data powstania: wtorek, 27 wrz 2016 22:36
Data opublikowania: wtorek, 27 wrz 2016 22:40
Opublikował(a): Tomasz Tyszka
Zaakceptował(a): Tomasz Tyszka
Artykuł był czytany: 19685 razy

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT w przetargu nieograniczonym na „Dowożenie uczniów do szkół Gminy Łomża w roku szkolnym 2016/2017”

Działając na podstawie art. 92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U.2015.2164) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia: „Dowożenie uczniów do szkół Gminy Łomża w roku szkolnym 2016/2017” wybrane zostały następujące oferty : 1) dla części 1 zamówienia oferta firmy Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łomży Sp. z o.o. ul. Al. J. Piłsudskiego 88 , 18-400 Łomża za cenę 41 284,60 zł brutto.; 2) dla części 2 zamówienia oferta firmy MISTRAL TRAVEL JAROSŁAW WOŁOSIŃSKI , ul. Farna 3, 18-400 Łomża. za cenę 36 180,00 zł brutto; 3) dla części 3 zamówienia oferta firmy DL-TRANS Daniel Lutostański, Marianowo 1/8 , 18-421 Piątnica Poduchowna za cenę 39 193,50 zł brutto; 4) dla części 4 zamówienia oferta firmy DL-TRANS Daniel Lutostański, Marianowo 1/8 , 18-421 Piątnica Poduchowna za cenę 29 880,90 zł brutto; 5) dla części 5 zamówienia oferta firmy MISTRAL TRAVEL JAROSŁAW WOŁOSIŃSKI , ul. Farna 3, 18-400 Łomża. za cenę 21 060,00 zł brutto.

Oferty w postępowaniu przetargowym złożyli następujący wykonawcy:

1.Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łomży Sp. z o.o. ul. Al. J. Piłsudskiego 88 , 18-400 Łomża.           

2.USŁUGI TRANSPORTOWE „MAJA” Marcin Ceran , Podgórze , ul . Kościelna 30,

18-400 Łomża.

3.MISTRAL TRAVEL JAROSŁAW WOŁOSIŃSKI ,ul. Farna 3, 18-400 Łomża.

4.DL-TRANS Daniel Lutostański, Marianowo 1/8 , 18-421 Piątnica Poduchowna.

5.BIURO PODRÓŻY „JOANNA” Jan Dubowski, ul Włókiennicza 9, 18-400 Łomża

6.TRANS-TURYST „WILEŃSKI” Jacek Wileński, ul. Rycerska 10/68, 18-400 Łomża.

7.PRZEWÓZ OSÓB WILENSKI plus Michał Wileński ,ul Przykoszarowa 31/7, 18- 400 Łomża.

W postępowaniu zgodnie ze SIWZ zastosowano kryteria oceny ofert:

cena brutto – waga 60%, czas podstawienia autobusu zastępczego – waga 20% , wiek autobusu (liczony od roku produkcji) – waga 20 %.

Poszczególne firmy uzyskały następującą punktację:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łomży Sp. z o.o. ul. Al. J. Piłsudskiego 88 , 18-400 Łomża :

dla części 1 zamówienia - cena brutto 52,58 pkt , czas podstawienia autobusu zastępczego 20 pkt, wiek autobusu (liczony od roku produkcji) 20 pkt , Łącznie 92,58 pkt;

dla części 2 zamówienia - cena brutto 47,19 pkt , czas podstawienia autobusu zastępczego 20 pkt, wiek autobusu (liczony od roku produkcji) 14 pkt , Łącznie 92,58 pkt;

dla części 3 zamówienia - cena brutto 38,68 pkt , czas podstawienia autobusu zastępczego 20 pkt, wiek autobusu (liczony od roku produkcji) 18,89 pkt , Łącznie 77,57 pkt;

dla części 4 zamówienia - cena brutto 32,29 pkt , czas podstawienia autobusu zastępczego 20 pkt, wiek autobusu (liczony od roku produkcji) 20 pkt , Łącznie 76,29 pkt.;

MISTRAL TRAVEL JAROSŁAW WOŁOSIŃSKI ,ul. Farna 3, 18-400 Łomża:

dla części 1 zamówienia - cena brutto 60 pkt , czas podstawienia autobusu zastępczego 20 pkt, wiek autobusu (liczony od roku produkcji) 6,83 pkt , Łącznie 86,83 pkt;

dla części 2 zamówienia - cena brutto 60 pkt , czas podstawienia autobusu zastępczego 20 pkt, wiek autobusu (liczony od roku produkcji) 13,33 pkt , Łącznie 93,33 pkt;

dla części 5 zamówienia - cena brutto 60 pkt , czas podstawienia autobusu zastępczego 20 pkt, wiek autobusu (liczony od roku produkcji) 20 pkt , Łącznie 100 pkt;

DL-TRANS Daniel Lutostański , Marianowo 1/8 , 18-421 Piątnica Poduchowna:

dla części 3 zamówienia - cena brutto 60 pkt , czas podstawienia autobusu zastępczego 20 pkt, wiek autobusu (liczony od roku produkcji) 18,89 pkt , Łącznie 98,89 pkt;

dla części 4 zamówienia - cena brutto 60 pkt , czas podstawienia autobusu zastępczego 20 pkt, wiek autobusu (liczony od roku produkcji) 6,09 pkt , Łącznie 86,09 pkt.;

BIURO PODRÓŻY „JOANNA” Jan Dubowski, ul Włókiennicza 9, 18-400 Łomża:

dla części 1 zamówienia - cena brutto 33,5 pkt , czas podstawienia autobusu zastępczego 20 pkt, wiek autobusu (liczony od roku produkcji) 7 pkt , Łącznie 60,5 pkt;

dla części 2 zamówienia - cena brutto 33,5 pkt , czas podstawienia autobusu zastępczego 20 pkt, wiek autobusu (liczony od roku produkcji) 20 pkt , Łącznie 73,5 pkt.

Uzasadnienie

Wybrane oferty są najkorzystniejsze, ponieważ spośród złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu w ocenie przeprowadzonej zgodnie z kryteriami przyjętymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia uzyskały najwyższą ilość punktów w skali punktowej od 0 do 100 punktów.

Jednocześnie informuję o odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U.2015.2164) w związku z tym ,że ich tresć nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia ofert następujących oferentów:w całości oferty firmy TRANS-TURYST „WILEŃSKI” Jacek Wileński, ul. Rycerska 10/68, 18-400 Łomża, oraz co do części 5 zamówienia oferty firmy PRZEWÓZ OSÓB WILENSKI plus Michał Wileński ,ul Przykoszarowa 31/7, 18- 400 Łomża.

         Ponadto informuję ,że na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 12 i ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U.2015.2164) wykluczono z postępowania wykonawców i odrzucono oferty złożone przez:USŁUGI TRANSPORTOWE „MAJA” Marcin Ceran, Podgórze , ul . Kościelna 30, 18-400 Łomża orazPRZEWÓZ OSÓB WILENSKI plus Michał Wileński ,ul Przykoszarowa 31/7, 18- 400 Łomża dla części 3 zamówienia. Wykonawcy wezwani do przedstawienia dokumentów potwierdzających , że nie podlegają wykluczeniu w wyznaczonym terminie i do dnia dzisiejszego ich nie dostarczyli.

Data powstania: piątek, 26 sie 2016 17:22
Data opublikowania: piątek, 26 sie 2016 17:26
Opublikował(a): Tomasz Tyszka
Zaakceptował(a): Tomasz Tyszka
Artykuł był czytany: 20133 razy

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dowożenie uczniow do szkół Gminy Łomża w roku szkolnym 2015/2016

Łomża, dnia 2015.08.12
ZESz.272.1.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Dowożenie uczniów do szkół Gminy Łomża w roku szkolnym 2015/2016

Numer ogłoszenia w BZP 120689 - 2015; data zamieszczenia: 12.08.2015

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Ekonomiczny Szkół Gminy Łomża , ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1A, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, tel. (086) 216 58 36, faks (086) 215 12 39.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminalomza.pl/bip/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowożenie uczniów do szkół Gminy Łomża w roku szkolnym 2015/2016.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Dowożenie uczniów do szkół Gminy Łomża w roku szkolnym 2015/2016 I. W skład przedmiotowego zamówienia wchodzi dowożenie i odwożenie autobusami po zajęciach szkolnych uczniów w dniach nauki szkolnej w roku szkolnym 2015/2016 obejmujące : Część 1 Dowożenie uczniów na trasach: Janowo - Jarnuty - Mikołajki -Jarnuty - Stare Chojny- Chojny Młode - Grzymały Szczepankowskie - Stare Sierzputy- Sierzputy Młode - Janowo do Gimnazjum Nr 9 w Łomży i odwożenie z Gimnazjum Nr 9 - Janowo - Sierzputy Młode - Stare Sierzputy- Grzymały Szczepankowskie - Chojny Młode-Stare Chojny- Jarnuty -Mikołajki, długość tras w ciągu dnia dowożenia 72 km. Część 2 Dowożenie uczniów na trasach :Stare Chojny- Chojny Młode - Grzymały Szczepankowskie - Stare Sierzputy- Sierzputy Młode - Janowo Wieś - Jarnuty (Szkoła Podstawowa) - Mikołajki- Jarnuty (Szkoła Podstawowa) oraz odwożenie z Jarnut (Szkoła Podstawowa) - Mikołajki - Jarnuty (Szkoła Podstawowa) - Janowo Wieś - Sierzputy Młode - Stare Sierzputy - Grzymały Szczepankowskie - Chojny Młode - Stare Chojny , długość tras w ciągu dnia dowożenia 72 km. Część 3 Bacze Suche - Wygoda (Szkoła Podstawowa) - Modzele Skudosze - Modzele Wypychy - Wygoda (Szkoła Podstawowa) - Podgórze - Gimnazjum nr 9 w Łomży i odwożenie na trasach Wygoda (Szkoła Podstawowa) - Modzele Wypychy - Modzele Skudosze - Bacze Suche oraz Gimnazjum nr 9 w Łomży - Podgórze - Wygoda (Szkoła Podstawowa) - Modzele Wypychy - Modzele Skudosze - Bacze Suche długość tras w ciągu dnia dowożenia 126 km . Część 4 Koty - Lutostań - Gać - Milewo - Puchały - Wyrzyki - Rowy - Łomża oraz trasa powrotna odwozu Łomża - Rowy - Wyrzyki - Puchały - Milewo - Gać - Lutostań - Koty , długość tras w ciągu dnia 91 km. II. Przewozy te wykonywane będą zgodnie z harmonogramami dowożenia i przebiegiem tras ustalonymi wspólnie z Zamawiającym i dyrektorami szkół przed rozpoczęciem roku szkolnego . Ponadto w ramach realizacji zamówienia wykonawca zapewni dowóz uczniów na imprezy szkolne - zawody szs ,choinka, Andrzejki, ślubowanie uczniów. III. Wykonawca będzie realizował zamówienie odpowiednio jak w ofercie w ramach przewozów regularnych specjalnych lub przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym osób (na podstawie biletów miesięcznych). IV. Wykonawca zapewni możliwość bezpłatnego przejazdu wskazanych przez zamawiającego osób sprawujących opiekę nad uczniami w czasie przewozów. V. Zamawiający w czasie realizacji dowożenia uczniów w ramach przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym osób przewiduje możliwość dostępności miejsc w pojazdach wykonawcy dla świadczenia usług przewozu na rzecz osób trzecich poza uczniami i opiekunami pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej ilości miejsc siedzących dla uczniów i osoby sprawującej opiekę . VI. Szczegółowa charakterystyka poszczególnych części zamówienia znajduje się w załączniku nr 7 do SIWZ. VII. Zamawiający zaleca zapoznanie się Wykonawców ze stanem tras po których realizowana będzie usługa..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 24.06.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości po 1000 zł (słownie złotych: jeden tysiąc złotych) na każdą część zamówienia. 2.Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn.zm.). 3.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4.Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank BS Łomża Nr 77 8757 0001 0000 2554 2000 0020. 5.W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6.W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego Zarząd Ekonomiczny Szkół Gminy Łomża woj. podlaskie pok. 18 lub dołączyć do oferty. 7.Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy PZP.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że spełnia ten warunek oraz dostarczy kserokopię licencji lub zezwolenia na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób - potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Oferent oświadczy, że spełnia ten warunek oraz dostarczy wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców obejmujący: co najmniej 2 usługi w zakresie transportu drogowego osób o wartości co najmniej 60 000,00 PLN brutto każda usługa wraz z dołączonymi dokumentami potwierdzającymi ,że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie - (załącznik nr 4.do SIWZ - do wypełnienia formularz wg. wzoru Zamawiającego)

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oferent przedstawi wykaz posiadanych środków transportowych spełniających wymogi do przewozu osób niezbędnych do wykonania zamówienia (załącznik nr 9 do SIWZ) oraz potwierdzone za zgodność kopie dokumentów potwierdzające aktualne badania techniczne autobusów. Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunku według formuły spełnia - nie spełnia. Nie spełnienie warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uzna się za odrzuconą.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oferent przedstawi wykaz kierowców i informacje o aktualnych uprawnieniach kierowców (załącznik nr 9 do SIWZ ) oraz kopie dokumentów potwierdzające aktualne uprawnienia kierowców. Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunku według formuły spełnia - nie spełnia. Nie spełnienie warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uzna się za odrzuconą.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oferent złoży oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp ,oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp - (składają tylko osoby fizyczne), oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy Pzp.) oraz aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunku według formuły spełnia - nie spełnia. Nie spełnienie warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uzna się za odrzuconą.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gminalomza.pl/bip/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ZARZĄD EKONOMICZNY SZKÓŁ GMINY ŁOMŻA UL. M. SKŁODOWSKIEJ CURIE 1A 18-400 ŁOMŻA - Sekretariat..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.08.2015 godzina 09:00, miejsce: ZARZĄD EKONOMICZNY SZKÓŁ GMINY ŁOMŻA UL. M. SKŁODOWSKIEJ CURIE 1A 18-400 ŁOMŻA - Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Dyrektor
Zarządu Ekonomicznego Szkół Gminy Łomża
Tomasz Tyszka

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 12 sie 2015 09:14
Data opublikowania: środa, 12 sie 2015 17:47
Opublikował(a): Tomasz Tyszka
Zaakceptował(a): Tomasz Tyszka
Artykuł był czytany: 22680 razy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dowożenie uczniow do szkół Gminy Łomża w roku szkolnym 2015/2016

Numer ogłoszenia: 120697 - 2015; data zamieszczenia: 12.08.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 120689 - 2015 data 12.08.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zarząd Ekonomiczny Szkół Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1A, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, tel. (086) 216 58 36, fax. (086) 215 12 39. SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU II.1) Tekst, który należy zmienić: Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.5). W ogłoszeniu jest: przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających. W ogłoszeniu powinno być: nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.
Data powstania: środa, 12 sie 2015 19:15
Data opublikowania: środa, 12 sie 2015 19:18
Opublikował(a): Tomasz Tyszka
Zaakceptował(a): Tomasz Tyszka
Artykuł był czytany: 22249 razy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

w przetargu nieograniczonym dotyczącym zamówienia pod nazwą „Przewóz uczniów do szkół Gminy Łomża na podstawie biletów miesięcznych w roku szkolnym 2017/2018"

                                                                         Łomża, dnia 21 sierpnia 2017 roku.

ZESz. 272.1.2017

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT

Działając na podstawie art. 92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jedn. Dz.U.2015.2164) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia:  „Przewóz uczniów do szkół Gminy Łomża na podstawie biletów miesięcznych w roku szkolnym 2017/2018” wybrane zostały następujące oferty :

1) dla części 1 zamówienia oferta firmy Podlaska Komunikacja Samochodowa NOVA Spółka Akcyjna, ul. Fabryczna 1,15-482 Białystok za cenę 36 441,40 zł brutto.;

2) dla części 2 zamówienia oferta firmy DL-TRANS Daniel Lutostański, Marianowo 1/8 ,

    18-421 Piątnica Poduchowna za cenę 37 699,30 zł brutto;

3) dla części 3 zamówienia oferta firmy DL-TRANS Daniel Lutostański, Marianowo 1/8 ,

    18-421 Piątnica Poduchowna za cenę 38 958,00 zł brutto;

4) dla części 4 zamówienia oferta firmy DL-TRANS Daniel Lutostański, Marianowo 1/8 ,

    18-421 Piątnica Poduchowna za cenę 26 785,00 zł brutto;

5) dla części 5 zamówienia oferta firmy DL-TRANS Daniel Lutostański, Marianowo 1/8 ,

    18-421 Piątnica Poduchowna za cenę 27 350,80 zł brutto.

Oferty w postępowaniu przetargowym złożyli następujący wykonawcy:  

1.USŁUGI TRANSPORTOWE „MAJA” Marcin Ceran , Podgórze , ul . Kościelna 30,

18-400 Łomża.

  1. FASTER Typa Radosław , ul. Mazurska 9/4, 10-519 Olsztyn.:
  2. Podlaska Komunikacja Samochodowa NOVA Spółka Akcyjna,ul. Fabryczna 1,15-482 Białystok

4.DL-TRANS Daniel Lutostański, Marianowo 1/8 , 18-421 Piątnica Poduchowna.

 

W postępowaniu zgodnie ze SIWZ zastosowano kryteria  oceny ofert:

cena brutto – waga do 60 pkt , termin płatności prawidłowo wystawionej faktury 7 dni – 5 pkt,

14 dni – 10 pkt,  21 dni - 20 pkt, 30 dni – 25 pkt , czas podstawienia autobusu zastępczego : 15 punktów dla czasu do 30 minut, 10 punktów dla czasu do 40 minut , 5 punktów dla czasu do 50 minut , 0 punktów  dla czasu powyżej 50 minut.

Poszczególne firmy uzyskały następującą punktację:

 

FASTER Typa Radosław , ul. Mazurska 9/4, 10-519 Olsztyn.:

dla części 1 zamówienia - cena brutto 51,98 pkt , termin płatności prawidłowo wystawionej faktury 30 dni - 25  pkt, czas podstawienia autobusu zastępczego 30 minut – 15 pkt, Łącznie 91,98 pkt;

dla części 2 zamówienia - cena brutto 47,51 pkt , termin płatności prawidłowo wystawionej faktury 30 dni - 25  pkt, czas podstawienia autobusu zastępczego 30 minut – 15 pkt, Łącznie 87,51 pkt;

dla części 3 zamówienia - cena brutto 54,83 pkt , termin płatności prawidłowo wystawionej faktury 30 dni - 25  pkt, czas podstawienia autobusu zastępczego 30 minut – 15 pkt, Łącznie 94,83 pkt;

dla części 4 zamówienia - cena brutto 52,44 pkt , termin płatności prawidłowo wystawionej faktury 30 dni - 25  pkt, czas podstawienia autobusu zastępczego 30 minut – 15 pkt, Łącznie 92,44 pkt;

dla części 5 zamówienia - cena brutto 46,17 pkt , termin płatności prawidłowo wystawionej faktury 30 dni - 25  pkt, czas podstawienia autobusu zastępczego 30 minut – 15 pkt, Łącznie 86,17 pkt;

 

Podlaska Komunikacja Samochodowa NOVA Spółka Akcyjna, ul. Fabryczna 1, 15-482 Białystok.

dla części 1 zamówienia - cena brutto 60 pkt , termin płatności prawidłowo wystawionej faktury 30 dni - 25  pkt, czas podstawienia autobusu zastępczego do 30 minut – 15 pkt, Łącznie 100 pkt;

dla części 2 zamówienia - cena brutto 43,58 pkt , termin płatności prawidłowo wystawionej faktury 30 dni - 25  pkt, czas podstawienia autobusu zastępczego do 30 minut –15 pkt, Łącznie 83,58 pkt;

dla części 3 zamówienia - cena brutto 49,77 pkt , termin płatności prawidłowo wystawionej faktury 30 dni - 25  pkt, czas podstawienia autobusu zastępczego do 30 minut – 15 pkt, Łącznie 89,77 pkt;

dla części 4 zamówienia - cena brutto 49,50 pkt , termin płatności prawidłowo wystawionej faktury 30 dni - 25  pkt, czas podstawienia autobusu zastępczego do 30 minut – 15 pkt, Łącznie 89,50 pkt;

dla części 5 zamówienia - cena brutto 42,14 pkt , termin płatności prawidłowo wystawionej faktury 30 dni- 25 pkt, czas podstawienia autobusu zastępczego do 30 minut – 15 pkt, Łącznie 82,14 pkt.

 

DL-TRANS Daniel Lutostański , Marianowo 1/8 , 18-421 Piątnica Poduchowna:

dla części 1 zamówienia - cena brutto 55,69 pkt , termin płatności prawidłowo wystawionej faktury 30 dni - 25  pkt, czas podstawienia autobusu zastępczego do 30 minut – 15 pkt, Łącznie 95,69 pkt;

dla części 2 zamówienia - cena brutto 60 pkt , termin płatności prawidłowo wystawionej faktury 30 dni - 25  pkt, czas podstawienia autobusu zastępczego do 30 minut – 15 pkt, Łącznie 100 pkt;

dla części 3 zamówienia - cena brutto 60 pkt , termin płatności prawidłowo wystawionej faktury 30 dni - 25  pkt, czas podstawienia autobusu zastępczego do 30 minut – 15 pkt, Łącznie 100 pkt;

dla części 4 zamówienia - cena brutto 60 pkt , termin płatności prawidłowo wystawionej faktury 30 dni - 25  pkt, czas podstawienia autobusu zastępczego do 30 minut – 15 pkt, Łącznie 100 pkt;

dla części 5 zamówienia - cena brutto 60 pkt , termin płatności prawidłowo wystawionej faktury 30 dni - 25  pkt, czas podstawienia autobusu zastępczego do 30 minut – 15 pkt, Łącznie 100 pkt.

 

Uzasadnienie

Wybrane oferty są najkorzystniejsze, ponieważ spośród złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu w ocenie przeprowadzonej zgodnie z kryteriami przyjętymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia uzyskały najwyższą ilość punktów w skali punktowej od 0 do 100 punktów.

 

W terminie składania ofert dostarczono do siedziby zamawiającego wpłynęła zamknięta koperta z pieczęcią  firmy TRANS-TURYST „WILEŃSKI” Jacek Wileński, ul. Rycerska 10/68, 18-400 Łomża  z adnotacją „Dowożenie uczniów 2017/2018”. Podczas otwarcia ofert komisja przetargowa stwierdziła, że znajdował się w niej anonimowy nie podpisany formularz ofertowy bez danych firmy oraz nie zawierający żadnych innych danych. W związku z  powyższym nie został on uznany jako oferta.

 

Jednocześnie informuję o odrzuceniu na podstawie  art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia   2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jedn. Dz.U.2015, poz. 2164) oferty złożonej przez firmę USŁUGI TRANSPORTOWE „MAJA” Marcin Ceran, Podgórze , ul . Kościelna 30, 18-400 Łomża w związku z tym, że jej treść nie odpowiadała treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Data powstania: poniedziałek, 21 sie 2017 22:49
Data opublikowania: wtorek, 22 sie 2017 10:36
Opublikował(a): Tomasz Tyszka
Zaakceptował(a): Tomasz Tyszka
Artykuł był czytany: 17860 razy

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu: „Dowożenie uczniów do szkół Gminy Łomża w roku szkolnym 2016/2017”

Na podstawie art.86 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych informuje się, że w dniu 22.08.2016 roku o godz. 9:30 dokonano publicznego otwarcia ofert. Informacja z otwarcia ofert w załączeniu
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 22 sie 2016 15:44
Data opublikowania: poniedziałek, 22 sie 2016 15:47
Opublikował(a): Tomasz Tyszka
Zaakceptował(a): Tomasz Tyszka
Artykuł był czytany: 19773 razy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert w przetargu nieograniczonym na dowożenie uczniów do szkół gminy Łomża w roku szkolnym 2015/2016

ogłoszonym w BZP Nr 120689 -2015 z dnia 2015-08-12 r.

Łomża, dnia 24.08.2015 r.
ZESz.272.1.2015

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszych ofert
w przetargu nieograniczonym na dowożenie uczniów do szkół gminy Łomża w roku szkolnym 2015/2016
ogłoszonym w BZP Nr 120689 -2015 z dnia 2015-08-12 r.

1.Działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) w wyniku przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w Zarządzie Ekonomicznym Szkół Gminy Łomża ul. Marii Skłodowskiej- Curie 1a, 18-400 Łomża, Zamawiający zawiadamia, że jako najkorzystniejsze z uwagi na najniższą cenę zostały wybrane:

Na część 1 zamówienia oferta firmy:
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku Spółka Akcyjna . ul. Fabryczna 1, 15-482 Białystok,
z ceną brutto wykonania całości zamówienia : 41 284,60 zł.( słownie: czterdzieści jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery złote, sześćdziesiąt groszy)

Na część 2 zamówienia oferta firmy:
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku Spółka Akcyjna . ul. Fabryczna 1, 15-482 Białystok,
z ceną brutto wykonania całości zamówienia 45 999,00 zł. ( słownie: czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych)

Na część 3 zamówienia oferta firmy:
DL-TRANS Daniel Lutostański , Marianowo 1/8 , 18-421 Piątnica
z ceną brutto wykonania całości zamówienia 56 337,12 zł. ( słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści siedem złotych , dwanaście groszy)

Na część 4 zamówienia oferta firmy:
DL-TRANS Daniel Lutostański , Marianowo 1/8 , 18-421 Piątnica
z ceną brutto wykonania całości zamówienia 40 687,92 zł. (słownie: czterdzieści tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze )

wybrane oferty zawierały najniższą cenę i nie podlegały odrzuceniu.

W związku z tym, że żadna z ofert złożonych w przetargu nie podlegała odrzuceniu , zgodnie art. 94 ust.2 pkt.3 ustawy Pzp informuję , że terminem, po którym może być zawarta umowa z wybranym oferentem jest dzień 25.08.2015 r.

2.Zawiadamiam , że w postępowaniu wpłynęła również oferta, która nie podlegała odrzuceniu:
firmy USŁUGI TURYSTYCZNE „MAJA” Roman Ceran , Podgórze ul . Kościelna 30, 18-400 Łomża.

Data powstania: wtorek, 25 sie 2015 10:44
Data opublikowania: wtorek, 25 sie 2015 10:50
Opublikował(a): Tomasz Tyszka
Zaakceptował(a): Tomasz Tyszka
Artykuł był czytany: 22364 razy