Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Regulamin Rady Rodziców przy Publicznym Gimnazjum Nr 9 im. Rodziny Lutosławskich w Łomży

I. Cele i zadania Rady Rodziców

§ 1.
Rada Rodziców jest organizacją wewnątrzszkolną mającą na celu:
1. Zapewnienie współpracy rodziców ze szkołą w doskonaleniu organizacji nauczania oraz pracy wychowawczej i opiekuńczej w szkole i w środowisku.
2. Przedstawienie nauczycielom, władzom szkolnym i oświatowym opinii rodziców (opiekunów) we wszystkich istotnych sprawach szkoły.
3. Współdziałanie z Dyrektorem Szkoły, jego zastępcami i Radą Pedagogiczną w informowaniu ogółu rodziców (opiekunów) uczniów z programem wychowania i opieki, organizacją nauczania oraz wynikającymi z nich zadaniami szkoły i rodziców.
4. Upowszechnianie wśród rodziców, przy współpracy z organizacjami oświatowymi i społecznymi wiedzy o wychowaniu i funkcjach opiekuńczo – wychowawczych rodziny.
5. Pozyskiwanie rodziców do czynnego udziału w realizacji programu nauczania, wychowania i opieki oraz wspieranie finansowe działań w tym zakresie.

§ 2.
Mając na względzie realizację celów określonych w § 1 do zadań Rady Rodziców należy:
1. Współudział w realizacji zadań ogólnych, a w szczególności:
a) organizowanie rodziców i środowiska społecznego do realizacji programu pracy szkoły,
b) popularyzowanie wśród rodziców wiedzy o wychowaniu,
c) pomoc Dyrektorowi, Radzie Szkoły i Radzie Pedagogicznej w opracowywaniu programu rozwoju szkoły,
d) organizowanie rodziców i środowiska społecznego do prac społecznie użytecznych na rzecz szkoły,
e) wyrażanie opinii na temat planowanych wydatków szkoły oraz czynienie przedsięwzięć służących zwiększeniu funduszy szkolnych,
f) organizowanie wymiany doświadczeń wychowawczych między rodzicami.
2. Współpraca z Dyrektorem Szkoły oraz nauczycielami w podnoszeniu poziomu nauczania, a w szczególności:
a) wyrażanie opinii zmierzających do wypracowania jak najlepszej organizacji nauczania,
b) zapoznanie rodziców z programem organizacji i warunkami realizacji procesu nauczania,
c) dokonywanie wspólnie z wychowawcami klas oraz innymi nauczycielami analizy i oceny efektywności pracy dydaktycznej i wychowawczej w szkole,
d) współdziałanie w organizowaniu zajęć wyrównawczych dla uczniów mających trudności w nauce oraz zaległości w opanowaniu materiału programowego,
e) udzielanie pomocy w organizowaniu pracy uczniowskich kół zainteresowań oraz otaczanie opieką uczniów szczególnie zdolnych,
f) wzbogacanie wyposażenia szkoły w pomoce naukowe.
3. Współpraca w rozszerzaniu i pogłębianiu oddziaływań wychowawczych szkoły i rodziny, a w szczególności:
a) informowanie rodziców organizowaniu czasu wolnego po zajęciach lekcyjnych,
b) współudział w organizowaniu zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów,
c) branie udziału w organizowaniu działalności kulturalnej, artystycznej, turystycznej i sportowej uczniów,
d) organizowanie wspólnie z nauczycielami i instytucjami współdziałającymi ze szkołą prac społecznie użytecznych uczniów,
e) zapobieganie zjawiskom niedostosowania społecznego wśród uczniów,
f) udzielania szkole pomocy materialnej na rzecz rozwoju pracy wychowawczej z młodzieżą.
4. Współudział w realizacji zadań opiekuńczych szkoły, a w szczególności:
a) uczestnictwo w analizowaniu potrzeb uczniów w zakresie opieki i wypracowanie programów ich zaspokojenia,
b) pomoc szkole w organizacji wypoczynku młodzieży podczas ferii i w dniach wolnych od zajęć,
c) udział w działalności szkoły na rzecz ochrony zdrowia uczniów, podnoszenie poziomu higieny, utrzymanie ładu i porządku.

II. Skład i struktura Rady Rodziców oraz sposób jej powołania.

§ 3.
1. Podstawowym ogniwem Rady Rodziców jest Rada Klasowa. W jej skład wchodzi 3 – 5 osób wybranych przez zebranie ogólne rodziców danej klasy.
2. Rada Rodziców na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera wśród siebie Prezydium w składzie: przewodniczący, sekretarz i skarbnik oraz 3 – 4 członków.
3. Działalnością Rady Rodziców kieruje przewodniczący oraz sekretarz i skarbnik.
4. Członkowie Rady Rodziców pełnią swoje funkcje społecznie.

III. Organizacja pracy i zadania poszczególnych ogniw.

§ 4.
Zadaniem Rady Klasowej Rodziców jest przede wszystkim realizacja celów regulaminowych na terenie danej klasy, a w szczególności:
1. Dostosowanie zadań do konkretnych potrzeb klasy wyrażanych przez rodziców, uczniów i nauczycieli.
2. Współdziałanie ze wszystkimi rodzicami i włączanie ich do realizacji swojego planu pracy.
3. Współdziałanie z przewodniczącym i Prezydium Rady Rodziców w celu realizacji zadań o charakterze ogólnoszkolnym.
4. Zwoływanie z własnej inicjatywy lub na wniosek wychowawcy klasy zebrań rodziców w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w roku.
5. Opracowanie planów działalności Rady Klasowej na dany rok szkolny wraz z planem finansowym.
6. Składanie sprawozdań ze swojej działalności przed rodzicami uczniów klasy

§ 5.
Rada Klasowa na wniosek wychowawcy klasy, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może zwolnić określonych rodziców z wnoszenia części lub całości składki.

§ 6.
Zadaniem przewodniczącego jest kierowaniem całokształtem prac Rady Rodziców, a w szczególności:
1. Dostosowanie zadań do konkretnych potrzeb szkoły.
2. Opracowanie projektu planu działalności wraz z planem finansowym na dany rok i przedstawienie go do zatwierdzenia przez zebranie ogólne Rady Rodziców.
3. Zwoływanie i prowadzenie zebrań Rady Rodziców oraz Prezydium.
4. Kierowanie działalnością finansowo – gospodarczą.
5. Przekazywanie opinii i postulatów wobec Dyrektora Szkoły i Rady Pedagogicznej, reprezentowanie Rady Rodziców na zewnątrz.

§ 7.
Zadaniem sekretarza jest zapewnienie właściwej organizacji pracy Rady Rodziców, a w szczególności:
1. Opracowanie harmonogramu prac i zebrań, oraz kierowanie jego realizacją.
2. Organizowanie i przygotowanie zebrań Prezydium.
3. Prowadzenie korespondencji i dokumentacji oraz zapewnienie prawidłowego jej przechowywania.

§ 8.
Zadaniem skarbnika jest prowadzenie całokształtu działalności finansowo–gospodarczej i rachunkowości, a w szczególności:
1. Opracowanie na każdy rok szkolny, w porozumieniu z członkami Prezydium, projektów planów finansowych i czuwanie nad prawidłową realizacją.
2. Organizowanie wpływów finansowych.
3. Czuwanie nad prawidłowością i rzetelnością dokumentacji księgowej.
4. Sprawdzanie na bieżąco dochodów rachunkowo – kasowych i zatwierdzanie ich do wypłaty.
5. Organizowanie rachunkowości i czuwanie nad należytym i bieżącym prowadzeniem ewidencji księgowej

IV. Zasady działalności finansowo – gospodarczej

§ 9.
Działalność finansowa Rady Rodziców jest prowadzona w oparciu o zasady obowiązujące w jednostkach resortu Edukacji Narodowej.

§ 10.
1. Fundusze Rady Rodziców powstają ze składek rodziców, dobrowolnych wpłat osób fizycznych i prawnych oraz z dochodów osiąganych z własnej działalności statutowej.
2. Wysokość minimalnej, dobrowolnej składki rocznej rodziców ustala ogólne zebranie Rady większością 2/3 głosów.
3. Rodzice mogą:
a) indywidualnie zadeklarować wyższą składkę niż uchwalono na zebraniu,
b) w uzasadnionych przypadkach zadeklarować świadczenia w naturze lub robociźnie, równoważne rocznej składce,
c) wpłacić składkę jednorazowo lub w dwóch ratach, według swoich możliwości, nie później jednak niż w terminach ustalonych przez Radę Rodziców.
4. Rodzice mający w szkole więcej niż jedno dziecko, mogą wpłacić po 50% składki za każde następne dziecko.

V. Postanowienia końcowe.

§ 11.
Działalność Rady Rodziców powinna być zgodna z obowiązującym prawem.

§ 12.
Dyrektor Szkoły ma prawo zawiesić wykonywanie uchwał lub decyzji Rady Rodziców, sprzecznych z obowiązującym prawem.

§ 13.
1. Kadencja Prezydium Rady Rodziców trwa 3 lata.
2. Członkowie nie wywiązujący się z nałożonych na nich obowiązków, mogą być odwołani przed upływem kadencji.
3. Na miejsce odwołanych lub ustępujących członków wybiera się nowych.
4. Ustępujące Prezydium Rady Rodziców działa do chwili wyboru i ukonstytuowania się nowego, co powinno nastąpić nie później niż dwa tygodnie po klasowych zebraniach rodziców.

§ 14.
Niniejszy regulamin uchwalono na zebraniu ogólnym Rady Rodziców w dniu 10.10.1999r.
Sporządziły:
Jadwiga Just
Maria Jastrzębska
Data powstania: środa, 31 gru 2003 12:01
Data opublikowania: poniedziałek, 26 sty 2004 11:56
Opublikował(a): Dorota Karwowska
Zaakceptował(a): Wiesława Masłowska
Artykuł był czytany: 7567 razy