BIP Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy

Gminy Łomża z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

W dniu 2 listopada 2020 r. zakończono konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Łomża z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

Wójt Gminy Łomża w dniu 12 października 2020 r. zaprosił organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach  projektu Programu Współpracy Gminy Łomża z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok, zgodnie z Uchwałą
Nr XL/289/10 Rady Gminy Łomża z dnia 8 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Celem konsultacji było poznanie opinii i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących w/w projektu uchwały.

Konsultacje odbywały się w formie pisemnej. Projekt Programu był udostępniony w terminie od 19 października 2020 r. do dnia 2 listopada 2020 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Łomża w zakładce „organizacje pozarządowe” oraz na stronie internetowej Gminy Łomża www.gminalomza.pl.

W okresie trwania konsultacji wpłynęły następujące opinie i uwagi Koła Gospodyń Wiejskich w Konarzycach:

Lp.

Rozdział/paragraf Programu

Propozycje podmiotu

Wyjaśnienia/status uwagi

1.

Rozdział 6 § 7

Dopisanie kolejnych punktów:
- Ochrona zdrowia i promocja zdrowego stylu życia
- Kultura i sztuka, dziedzictwo narodowe

Zgłoszona propozycja nie może być uwzględniona
Ze względu na niepewną sytuację epidemiologiczną w kraju wywołaną pandemią koronawirusa i ograniczonymi możliwości finansowymi Gminy Łomża nie planuje się zwiększenia środków na Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

2.

Rozdział 5 § 6

Dopisanie kolejnego punktu:
- organizowanie spotkań, konferencji, szkoleń w zakresie będącym przedmiotem zainteresowań organizacji pozarządowych i gminy, rozwijanie dialogu obywatelskiego

Propozycja uwzględniona
Zaproponowane formy współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi w postaci spotkań, konferencji, szkoleń wpłyną na rozwój dialogu obywatelskiego.

3.

Rozdział 4 § 5

Dopisanie kolejnego punktu:
- Kultura i sztuka, dziedzictwo narodowe

Zgłoszona propozycja nie może być uwzględniona
Ze względu na niepewną sytuację epidemiologiczną w kraju wywołaną pandemią koronawirusa i ograniczonymi możliwości finansowymi Gminy Łomża nie planuje się zwiększenia środków na Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

 

Wójt Gminy

mgr Piotr Kłys

Data powstania: wtorek, 10 lis 2020 09:13
Data opublikowania: wtorek, 10 lis 2020 11:15
Opublikował(a): Justyna Napiórkowska
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 101 razy