BIP Gminy Łomża

Witamy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Łomża

Urząd Gminy Łomża

czynny pon-pt w godz. 7.45 - 15.45

NIP: 718-12-68-329

REGON: 000534138

Nr konta bankowego: Bank Spółdzielczy w Łomży 88 8757 0001 0000 1717 2000 0010

e-mail: sekretariat@gminalomza.pl

WÓJT GMINY: PIOTR KŁYS

SEKRETARZ GMINY: DOROTA PAZIK

SKARBNIK GMINY: ANNA LACHOWSKA

Data powstania: poniedziałek, 8 lut 2010 10:14
Data opublikowania: poniedziałek, 8 lut 2010 10:15
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 439242 razy

Wiadomości

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

wtorek, 9 lut 2016 09:04
ZARZĄDZENIE Nr 99/16 WÓJTA GMINY ŁOMŻA z dnia 09 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w miejscowości Nowe Kupiski w 2016 r.
Czytaj całość

Komisja konkursowa do rozpatrzenia ofert

piątek, 5 lut 2016 10:37
na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w miejscowości Nowe Kupiski w 2016 r.
Czytaj całość

Obwieszczenie Wójta Gminy Łomża

piątek, 11 gru 2015 14:31
zawiadamiające o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 677 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Łomża – Śniadowo wraz z obejściem m. Konarzyce.
Czytaj całość

Wyniki konsultacji

czwartek, 12 lis 2015 09:19
projektu Programu Współpracy Gminy Łomża z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE

piątek, 11 wrz 2015 14:14
o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania z udziałem społeczeństwa dla projektu dokumentu ”Program Rozwoju Gminy Łomża do roku 2020” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.
Czytaj całość

Zarządzenie Wójta Gminy Łomża w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w 2015 roku.

piątek, 14 sie 2015 10:31

ZARZĄDZENIE NR 54/15

WÓJTA GMINY ŁOMŻA

z dnia 14 sierpnia 2015 roku

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w 2015 roku.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 , poz 594 z późn. zm.) oraz § 4 ust.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 938), zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Ustalam termin składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna” - od dnia 1 września 2015 r. do dnia 8 września 2015 r.

2. Wniosek, o którym mowa w ust.1 należy składać do dyrektora szkoły na terenie gminy Łomża, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom szkół z terenu gminy Łomża.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Czytaj całość

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dowożenie uczniow do szkół Gminy Łomża w roku szkolnym 2015/2016

środa, 12 sie 2015 19:15
Numer ogłoszenia: 120697 - 2015; data zamieszczenia: 12.08.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 120689 - 2015 data 12.08.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zarząd Ekonomiczny Szkół Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1A, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, tel. (086) 216 58 36, fax. (086) 215 12 39. SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU II.1) Tekst, który należy zmienić: Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.5). W ogłoszeniu jest: przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających. W ogłoszeniu powinno być: nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.
Czytaj całość

Ogłoszenie Wodociągów Wiejskich

poniedziałek, 6 lip 2015 13:47
Z powodu zwiększonego poboru wody występującego w okresie wysokich temperatur Wodociągi Wiejskie Spółka z o.o. w Łomży zwracają się z prośbą o ograniczenie podlewania ogródków od godziny 06:00 do godziny 22:00.
Czytaj całość

Informacja o procedurze naboru ławników na kadencję 2016 - 2019 r.

piątek, 29 maj 2015 14:11
Informuję, że w dniu 31 grudnia 2015 r. upływa kadencja ławników wybranych w 2011 r. W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133) RADA GMINY ŁOMŻA jesienią bieżącego roku dokona wyboru ławników następnej kadencji na lata 2016 - 2019.
Czytaj całość

Informacja o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej Oceny Oddziaływania na środowisko.

wtorek, 12 maj 2015 13:05
Gmina Łomża jako partner Porozumienia Ramowego w sprawie współpracy w ramach Łomżyńskiego Obszaru Funkcjonalnego informuje o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania z udziałem społeczeństwa do projektu dokumentu p.n.„Strategii Zrównoważonego Rozwoju Łomżyńskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Czytaj całość

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Strategii Zrównoważonego Rozwoju Łomżyńskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020.

piątek, 27 mar 2015 08:20
W związku z Uchwałą Rady Gminy Łomża Nr VII/25/15 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Zrównoważonego Rozwoju Łomżyńskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 Wójt Gminy Łomża zaprasza mieszkańców Gminy Łomża, którym przysługuje prawo wyborcze do rady gminy działających w sposób niezorganizowany, a także organizacje polityczne, związki zawodowe, społeczno-zawodowe organizacje rolników, organizacje spółdzielcze, młodzieżowe, kobiece, religijne, sportowe, stowarzyszenia jak również inne organizacje zrzeszające mieszkańców gminy i prowadzące legalną działalność w gminie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących w/w projektu Strategii.
Czytaj całość

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

piątek, 13 mar 2015 13:03
na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w miejscowości Nowe Kupiski w 2015 r.
Czytaj całość

NABÓR DO KOMISJI KONKURSOWEJ

wtorek, 24 lut 2015 11:14
O G Ł O S Z E N I E Wójta Gminy Łomża z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w miejscowości Nowe Kupiski w 2015 r.
Czytaj całość

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

poniedziałek, 21 lip 2014 11:13
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: ”Dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania, urządzenia wielofunkcyjnego” w ramach zadania: „Rozbudowa infrastruktury bibliotecznej w Gminie Łomża” w ramach realizacji Programu Wieloletniego Kultura + Priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek”
Czytaj całość

Zaproszenie do złożenia oferty

wtorek, 13 maj 2014 12:50
NA BUDOWĘ LINII ENERGETYCZNEJ OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA DZIAŁKACH O NR EWID. GRUNTU: 177/2 OBRĘB 0036 – STARE KUPISKI , 921 OBRĘB 0024 NOWE KUPISKI , W GRANICACH PASA DROGOWEGO DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 645 , ORAZ NA ODCINKU OD DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 645 NA DZIAŁKACH O NUMERACH GEODEZYJNYCH 1007 I 1012/15 POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI STARE KUPISKI , GMINA ŁOMŻA .
Czytaj całość