BIP Gminy Łomża

Witamy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Łomża

Urząd Gminy Łomża

czynny pon-pt w godz. 7.45 - 15.45

NIP: 718-12-68-329

REGON: 000534138

Nr konta bankowego: Bank Spółdzielczy w Łomży 88 8757 0001 0000 1717 2000 0010
e-mail: sekretariat@gminalomza.pl

WÓJT GMINY: PIOTR KŁYS
SEKRETARZ GMINY: DOROTA PAZIK
SKARBNIK GMINY: ANNA LACHOWSKA
  • Herb Gminy Łomża
    Herb Gminy Łomża
Data powstania: poniedziałek, 8 lut 2010 10:14
Data opublikowania: poniedziałek, 8 lut 2010 10:15
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 413390 razy

Wiadomości

PRZETARG NA SPRZEDAŻ DREWNA

czwartek, 23 lip 2015 15:45
Wójt Gminy Łomża Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drewna opałowego stanowiącego własność Gminy Łomża: 1. Przedmiotem sprzedaży jest drewno opałowe, stanowiące własność Gminy Łomża, w ilości 22,293 m3, w tym: 1,054 m3 gatunku brzoza oraz 21,239 m3 gatunku lipa, klon, wierzba. 2. Drewno jest złożone we wsi Giełczyn przy ulicy Jałowcowej (południowo – wschodni narożnik działki gminnej przy boisku w Giełczynie). 3. Cena wywoławcza wynosi 1 702,43 zł brutto (w tym 8 % podatek VAT). 4. Przetarg zostanie przeprowadzony 11 sierpnia 2015 r. o godz. 10.00, w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża. 5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, w wysokości 250,00 zł, w terminie do 10 sierpnia 2015 r. na konto nr 54 8757 0001 0000 1717 2000 0040. W tytule przelewu należy wpisać: "przetarg – drewno" oraz zachować dowód wpłaty, w celu przedłożenia komisji przetargowej przed rozpoczęciem przetargu. 6. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, które prawidłowo wpłacą wadium. 7. Uczestnicy – przed przystąpieniem do przetargu – zobowiązani będą do złożenia oświadczenia, że zapo-znali się ze stanem przedmiotu przetargu i nie wnoszą zastrzeżeń. 8. Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany będzie do: a) uiszczenia opłaty za drewno – pomniejszonej o kwotę wadium, które będzie zaliczone na poczet opłaty – na konto Urzędu Gminy w Łomży lub w kasie Urzędu Gminy w terminie do 3 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia przetargu, b) dokonania odbioru i transportu drewna we własnym zakresie i na własny koszt, w terminie od 3 do 7 dni roboczych od uiszczenia opłaty za drewno. 9. Wydanie drewna nastąpi – na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego – po uregulowaniu należności na wskazany przez Gminę Łomża rachunek bankowy lub do kasy Urzędu Gminy nie później, niż w ciągu 3 dni roboczych od daty uiszczenia opłaty za drewno. 10. Szczegółowych informacji udziela Naczelnik Wydziału Infrastruktury Urzędu Gminy w Łomży, w godzinach pracy urzędu tj. 7.45 – 15.45 w pok. nr 11, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża, tel. 86 473-73-25 (Krystyna Lipińska). 11. Wójt zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.
Czytaj całość

Ogłoszenie Wodociągów Wiejskich

poniedziałek, 6 lip 2015 13:47
Z powodu zwiększonego poboru wody występującego w okresie wysokich temperatur Wodociągi Wiejskie Spółka z o.o. w Łomży zwracają się z prośbą o ograniczenie podlewania ogródków od godziny 06:00 do godziny 22:00.
Czytaj całość

Informacja o procedurze naboru ławników na kadencję 2016 - 2019 r.

piątek, 29 maj 2015 14:11
Informuję, że w dniu 31 grudnia 2015 r. upływa kadencja ławników wybranych w 2011 r. W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133) RADA GMINY ŁOMŻA jesienią bieżącego roku dokona wyboru ławników następnej kadencji na lata 2016 - 2019.
Czytaj całość

Informacja o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej Oceny Oddziaływania na środowisko.

wtorek, 12 maj 2015 13:05
Gmina Łomża jako partner Porozumienia Ramowego w sprawie współpracy w ramach Łomżyńskiego Obszaru Funkcjonalnego informuje o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania z udziałem społeczeństwa do projektu dokumentu p.n.„Strategii Zrównoważonego Rozwoju Łomżyńskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Czytaj całość

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Strategii Zrównoważonego Rozwoju Łomżyńskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020.

piątek, 27 mar 2015 08:20
W związku z Uchwałą Rady Gminy Łomża Nr VII/25/15 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Zrównoważonego Rozwoju Łomżyńskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 Wójt Gminy Łomża zaprasza mieszkańców Gminy Łomża, którym przysługuje prawo wyborcze do rady gminy działających w sposób niezorganizowany, a także organizacje polityczne, związki zawodowe, społeczno-zawodowe organizacje rolników, organizacje spółdzielcze, młodzieżowe, kobiece, religijne, sportowe, stowarzyszenia jak również inne organizacje zrzeszające mieszkańców gminy i prowadzące legalną działalność w gminie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących w/w projektu Strategii.
Czytaj całość

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

piątek, 13 mar 2015 13:03
na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w miejscowości Nowe Kupiski w 2015 r.
Czytaj całość

NABÓR DO KOMISJI KONKURSOWEJ

wtorek, 24 lut 2015 11:14
O G Ł O S Z E N I E Wójta Gminy Łomża z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w miejscowości Nowe Kupiski w 2015 r.
Czytaj całość

Ogłoszenie Wójta Gminy Łomża

środa, 15 paź 2014 15:21
Wójt Gminy Łomża ogłasza wyniki przetargów na zbycie nieruchomości gminnych, które odbyły się 08.10.2014 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża (ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża)
Czytaj całość

ZAWIADOMIENIEO WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

czwartek, 14 sie 2014 14:25
Łomża, dnia 14.08.2014 r. ZESz.272.2.2014 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Łomża w ramach projektu Kolorowe oddziały przedszkolne w każdej naszej szkole o nr: WND-POKL.09.01.01-20-311/13. za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę NOVUM WYPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW Sławomir Chmieliński , Grom 36 ,12-130 PASYM. Cena wybranej oferty wynosi : 968 761,15 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden złotych piętnaście groszy) brutto. W przetargu złożono jedną wyżej wymienioną ofertę firmy NOVUM WYPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW Sławomir Chmieliński , Grom 36 ,12-130 PASYM.
Czytaj całość

Przetarg nieoraniczony na dowożenie uczniów szkół gminy Łomża w roku szkolnym 2014/2015.

niedziela, 10 sie 2014 22:28
ZESz. 272.2.2014 ZARZĄD EKONOMICZNY SZKÓŁ GMINY ŁOMŻA UL. M. SKŁODOWSKIEJ CURIE 1A 18-400 ŁOMŻA ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY na Dowożenie uczniów do szkół gminy Łomża w roku szkolnym 2014/2015 o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 j.t.)
Czytaj całość

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

poniedziałek, 21 lip 2014 11:13
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: ”Dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania, urządzenia wielofunkcyjnego” w ramach zadania: „Rozbudowa infrastruktury bibliotecznej w Gminie Łomża” w ramach realizacji Programu Wieloletniego Kultura + Priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek”
Czytaj całość

Zaproszenie do złożenia oferty

wtorek, 13 maj 2014 12:50
NA BUDOWĘ LINII ENERGETYCZNEJ OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA DZIAŁKACH O NR EWID. GRUNTU: 177/2 OBRĘB 0036 – STARE KUPISKI , 921 OBRĘB 0024 NOWE KUPISKI , W GRANICACH PASA DROGOWEGO DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 645 , ORAZ NA ODCINKU OD DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 645 NA DZIAŁKACH O NUMERACH GEODEZYJNYCH 1007 I 1012/15 POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI STARE KUPISKI , GMINA ŁOMŻA .
Czytaj całość