BIP Gminy Łomża

Zawiadomienie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

piątek, 5 kwi 2019 14:35
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. budowę wylotu kanalizacji deszczowej PVC DN 250 mm na działce o nr ew. 420 obr. Stare Kupiski oraz na usługi wodne polegające na odprowadzeniu wód opadowych i roztopowych z terenu nawierzchni drogi gminnej nr 105 776 B ul. Wierzbowa we wsi Stare Kupiski.
Czytaj całość

Obwieszczenie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

piątek, 29 mar 2019 09:53
Obwieszczenie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i na usługi wodne polegające na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych w ramach zadania "budowa drogi gminnej nr 105 692 B Mikołajki - Boguszyce od km 0+000,00 do km 0+227,80"
Czytaj całość

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie

piątek, 29 mar 2019 09:28
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych , regulację wód rzeki Łomżyczka oraz prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące obiektu mostowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania pn: "Budowa drogi ekspresowej S61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn, odcinek: od węzła Łomża Południe (z węzłem) do węzła Łomża Zachód (bez węzła) wraz z budową odcinka drogi krajowej nr 63"
Czytaj całość

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie

poniedziałek, 4 mar 2019 12:44
w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku nr BI.RUZ.421.173.2018.MK z dnia 08.02.2018 mocą której udzielono Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne
Czytaj całość

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie

wtorek, 12 lut 2019 09:29
o wydaniu decyzji, mocą której udzielono Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne, tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do urządzeń wodnych i wód oraz na wprowadzanie oczyszczonych ścieków do ziemi w ramach zadania "Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn, odcinek : węzeł "Śniadowo" (z węzłem) - węzeł Łomża Południe" (bez węzła)
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE Wojewody Podlaskiego

czwartek, 31 sty 2019 09:36
korekta obwieszczenia dotyczącego wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dotyczącego budowy międzysystemowego gazociągu
Czytaj całość

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie

poniedziałek, 31 gru 2018 11:28
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące pobór wód podziemnych ze studni głębinowej z utworów czwartorzędowych do zaopatrzenia projektowanego budynku warsztatowo - biurowego z myjnią samochodową w miejscowości Podgórze
Czytaj całość

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

środa, 12 gru 2018 13:03
w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi tj. gazociąg DN 700 na odcinku łączącym Węzeł i Tłocznię Gazu Hołowczyce z projektowanym gazociągiem DN 700 relacji Rembelszczyzna - granica RP-LT"
Czytaj całość

Komunikat

środa, 6 cze 2018 14:09
w sprawie ogłoszenia decyzji Dyrektora RZGW w Białymstoku - Wody Polskie zatwierdzającej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łomża - treść dokumentów w załączenikach
Czytaj całość

Informacja Wójta Gminy Łomża dotycząca rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert Nr 1/2018 na wykonanie zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

czwartek, 1 mar 2018 14:27
Na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w miejscowości Nowe Kupiski w 2018 roku dotację w wysokości 11.000,00 zł przyznano Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Łomży.
Czytaj całość

Wyniki naboru kandydatów (przedstawicieli organizacji pozarządowych) na członków komisji konkursowej

czwartek, 1 mar 2018 14:07
W wyniku ogłoszonego naboru kandydatów do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w miejscowości Nowe Kupiski w 2018 roku w wyznaczonym terminie, tj. od dnia 05.02.2018 do 27.02.2018 roku żadna organizacja pozarządowa nie zgłosiła kandydata do prac w Komisji Konkursowej.
Czytaj całość

Ogłoszenie w sprawie naboru członków Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w ramach otwartego konkursu ofert Nr 1/2018

poniedziałek, 5 lut 2018 15:32
Wójt Gminy Łomża zaprasza osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.) działające na terenie Gminy Łomża do pracy w Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w miejscowości Nowe Kupiski w 2018 roku.
Czytaj całość

Obwieszczenie

poniedziałek, 8 sty 2018 13:25
Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zawiadomienie o zebraniu materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 679 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Łomża – Mężenin”.
Czytaj całość

Raport z konsultacji projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Łomża na lata 2018-2022

środa, 3 sty 2018 10:46
Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz § 1 Uchwały Nr XXXI/187/17 Rady Gminy z dnia 3 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Łomża, Wójt Gminy Łomża przeprowadził konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy dotyczące projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Łomża na lata 2018-2022”.
Czytaj całość

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY ŁOMŻA

poniedziałek, 4 gru 2017 13:59
Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz § 1 Uchwały Nr XXXI/187/17 Rady Gminy z dnia 3 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Łomża, Wójt Gminy Łomża informuje o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Łomża dotyczących projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Łomża na lata 2018-2022”.
Czytaj całość

Informacja o wyniku procedury udzielenia zamówienia na usługę biegłego rewidenta

piątek, 1 gru 2017 12:14
Zawiadamia się, że w wyniku zaproszenia do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta na potrzeby realizacji projektu "Z ludźmi i dla ludzi - partycypacyjne przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Łomża na lata 2018-2022" wybrano ofertę Nr 5. Biuro Audytorskie Jerzy Cyran – Biegły Rewident, 43-100 Tychy, ul. Uczniowska 46/90 Cena oferty: 1 451,40 zł
Czytaj całość

ZAPYTANIE NA WYKONANIE USŁUGI W ZAKRESIE WYBORU BIEGŁEGO REWIDENTA

środa, 22 lis 2017 11:22
Gmina Łomża zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi w zakresie wyboru biegłego rewidenta w celu wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu badania sprawozdania finansowego z realizacji projektu pn. „Z ludźmi i dla ludzi – partycypacyjne przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łomża na lata 2018-2022” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020
Czytaj całość

RAPORT Z KONSULTACJI projektu „Programu współpracy Gminy Łomża z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok”

poniedziałek, 13 lis 2017 14:14
Wójt Gminy Łomża uprzejmie informuje, iż w toku konsultacji społecznych w zakresie projektu „Programu współpracy Gminy Łomża z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.” nie wpłynęła żadna uwaga zainteresowanych stron.
Czytaj całość