BIP Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA – TRYB MAŁYCH DOTACJI

W dniu 12 kwietnia 2019 r. do Urzędu Gminy Łomża wpłynęła oferta Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom „Nadzieja” z siedzibą w Łomży, ul. Zawadzka 55 na realizację zadania p.n. „Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców gminy Łomża – szkolenie doskonalące strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z zakresu pierwszej pomocy i poszukiwań osób zaginionych w terenie niezurbanizowanym”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) ofertę zamieszcza się   w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łomża oraz na stronie internetowej Gminy Łomża.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 23 kwietnia 2019 r. pisemnie na adres: Urząd Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@gminalomza.pl, kjastrzebska@gminalomza.pl.

 

Wójt Gminy

mgr Piotr Kłys

Pliki do pobrania:

Sprawozdanie

z realizacji Programu Współpracy Gminy Łomża z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2016
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 25 maj 2017 08:39
Data opublikowania: czwartek, 25 maj 2017 08:42
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 2914 razy

Wyniki konsultacji

w sprawie projektu Programu Współpracy Gminy Łomża z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

W dniu 17.10.2016 r. zakończono konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Łomża z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

Wójt Gminy Łomża w dniu 3 października 2016 r. zaprosił organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach projektu Programu Współpracy Gminy Łomża z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok, zgodnie z Uchwałą Nr XL/289/10 Rady Gminy Łomża z dnia 8 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Celem konsultacji było poznanie opinii i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących w/w projektu uchwały.

Konsultacje odbywały się w formie pisemnej. Projekt Programu był udostępniony w terminie od 3.10.2016 r. do dnia 17.10.2016 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Łomża w zakładce „organizacje pozarządowe” oraz na stronie internetowej Gminy Łomża www.gminalomza.pl.

Uwag do projektu Programu nie zgłoszono.

Wójt Gminy Łomża
Piotr Kłys

Data powstania: czwartek, 20 paź 2016 13:08
Data opublikowania: czwartek, 20 paź 2016 13:11
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 3944 razy

KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY ŁOMŻA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI NA 2017 ROK.

ZARZĄDZENIE NR 152/16 WÓJTA GMINY ŁOMŻA z dnia 30 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Łomża z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz Uchwały Nr XL/289/10 Rady Gminy Łomża z dnia 8 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz.Urz. Woj. Podl. z 2010 r. Nr 267, poz. 3314) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeprowadzić konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Łomża z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. W konsultacjach mogą brać udział organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) z terenu gminy Łomża i działające na rzecz Gminy Łomża.

§ 3. Termin konsultacji: od 03 października 2016 r.  do 17 października 2016 r.

§ 4. Celem konsultacji jest poznanie opinii i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących projektu Programu Współpracy.

§ 5. Forma konsultacji –  pisemna.

§ 6.1. Opinie, uwagi i propozycje do projektu uchwały należy przekazywać na formularzu, stanowiącym załącznik Nr 2 do Zarządzenia w następujący sposób: drogą elektroniczną na adres: kjastrzebska@gminalomza.pl,  drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża bądź osobiście w godzinach pracy urzędu (745 – 1545), pok. Nr 11a.

2. Opinie, uwagi i propozycje z datą wpływu po dniu 17.10.2016 r. jak również niepodpisane, nie będą uwzględniane. Opinie, uwagi i propozycje zgłoszone w innej formie niż na załączonym formularzu nie będą brane pod uwagę.

§ 7. Projekt uchwały, o której mowa w ust. 1 oraz formularz konsultacji zostaną zamieszczone w dniu 03 października 2016 r. na stronie Internetowej Urzędu Gminy Łomża (www.gminalomza.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej (www.gminalomza.pl/bip) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Łomża.

§ 8. Informacja o przeprowadzeniu konsultacji zostanie zamieszczona  na stronie Internetowej Gminy Łomża (www.gminalomza.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej (www.gminalomza.pl/bip) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Łomża.

§ 9. Informacja o wynikach konsultacji zostanie zamieszczona się na stronie Internetowej Gminy Łomża (www.gminalomza.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej (www.gminalomza.pl/bip) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Łomża, nie później niż 30 dni od daty zakończenia konsultacji.

§ 10. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Pani Katarzyna Jastrzębska – inspektor Urzędu Gminy Łomża.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

mgr Piotr Kłys

 

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 3 paź 2016 08:39
Data opublikowania: poniedziałek, 3 paź 2016 09:04
Opublikował(a): Katarzyna Jastrzębska
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 4145 razy

SPRAWOZDANIE

z realizacji Programu Współpracy Gminy Łomża z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2015 rok.

W dniu 31 maja 2016 r. Rada Gminy Łomża  zatwierdziła Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Łomża z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2015 rok. 

Treść sprawozdania przedstawia załącznik umieszczony poniżej wiadomości.

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 8 cze 2016 15:04
Data opublikowania: środa, 8 cze 2016 15:21
Opublikował(a): Katarzyna Jastrzębska
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 4605 razy

INFORMACJA – TRYB MAŁYCH ZLECEŃ

W dniu 08 marca 2016 r. do Urzędu Gminy Łomża wpłynęła oferta Fundacji „Sztuk i Dialogu” z siedzibą w Jedwabnem na realizację zadania publicznego p.n.: „Wczesna profilaktyka uzależnień wśród dzieci w wieku 5-10 lat z Gminy Łomża”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118z późn. zm.) ofertę zamieszcza się  w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łomża oraz na stronie internetowej Gminy Łomża.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 18 marca 2016 r. pisemnie na adres: Urząd Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@gminalomza.pl, kjastrzebska@gminalomza.pl.

 

 Wójt Gminy Łomża

mgr Piotr Kłys

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 11 mar 2016 15:13
Data opublikowania: piątek, 11 mar 2016 15:49
Opublikował(a): Katarzyna Jastrzębska
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 5532 razy

INFORMACJA – TRYB MAŁYCH ZLECEŃ

W dniu 15 września 2015 r. do Urzędu Gminy Łomża wpłynęła oferta Fundacji „Sztuk i Dialogu” z siedzibą w Jedwabnem.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118z późn. zm.) ofertę zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łomża oraz na stronie internetowej Gminy Łomża.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 23 września 2015 r. pisemnie na adres:
Urząd Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@gminalomza.pl, kjastrzebska@gminalomza.pl.

Wójt Gminy Łomża

mgr Piotr Kłys

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 16 wrz 2015 12:52
Data opublikowania: środa, 16 wrz 2015 14:10
Opublikował(a): Katarzyna Jastrzębska
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 7039 razy

SPRAWOZDANIE

z realizacji Programu Współpracy Gminy Łomża z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2014 rok.
W dniu 30 kwietnia 2015 r. Rada Gminy Łomża zatwierdziła Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Łomża z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2014 rok.

Treść sprawozdania przedstawia załącznik zamieszczony poniżej.
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 15 maj 2015 14:11
Data opublikowania: piątek, 15 maj 2015 14:29
Opublikował(a): Katarzyna Jastrzębska
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 7615 razy

Wyniki konsultacji

projektu Programu Współpracy Gminy Łomża z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok.
W dniu 27.10.2014 r. zakończono konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Łomża z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok.

Wójt Gminy Łomża w dniu 20 października 2014 r. zaprosił organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach projektu Programu Współpracy Gminy Łomża z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok, zgodnie z Uchwałą Nr XL/289/10 Rady Gminy Łomża z dnia 8 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Celem konsultacji było poznanie opinii i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących w/w projektu uchwały.
Konsultacje odbywały się w formie pisemnej. Projekt Programu był udostępniony w terminie od 20.10.2014 r. do dnia 27.10.2014 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Łomża w zakładce „organizacje pozarządowe” oraz na stronie internetowej Gminy Łomża www.gminalomza.pl.


Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.


Wójt Gminy Łomża

Jacek Albin Nowakowski
Data powstania: środa, 12 lis 2014 12:22
Data opublikowania: środa, 12 lis 2014 12:29
Opublikował(a): Katarzyna Jastrzębska
Zaakceptował(a): Tomasz Walczuk
Artykuł był czytany: 8900 razy

KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY ŁOMŻA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI NA 2015 ROK.

ZARZĄDZENIE NR 258/14 WÓJTA GMINY ŁOMŻA z dnia 20 października 2014 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Łomża z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XL/289/10 Rady Gminy Łomża
z dnia 8 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz.Urz. Woj. Podl. z 2010 r. Nr 267, poz. 3314) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt Programu Współpracy Gminy Łomża z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W konsultacjach biorą udział organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) z terenu gminy Łomża i działające na rzecz Gminy Łomża.

§ 3. Konsultacje będą przeprowadzone w dniach od 20 października 2014 r. do 27 października 2014 r.

§ 4. Celem konsultacji jest poznanie opinii i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących projektu Programu Współpracy.

§ 5. Forma konsultacji – pisemna.

§ 6.1. Opinie, uwagi i propozycje do projektu uchwały należy przekazywać na formularzu, stanowiącym załącznik Nr 2 do zarządzenia w następujący sposób: drogą elektroniczną na adres: kjastrzebska@gminalomza.pl, drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Łomża, Referat Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża bądź osobiście w godzinach pracy urzędu (745 – 1545), pok. Nr 11a.
2. Opinie, uwagi i propozycje z datą wpływu po dniu 27.10.2014 r. jak również niepodpisane,
nie będą uwzględniane. Opinie, uwagi i propozycje zgłoszone w innej formie niż na załączonym formularzu nie będą brane pod uwagę.

§ 7. Projekt uchwały, o której mowa w ust. 1 oraz formularz konsultacji zostaną zamieszczone w dniu 20 października 2014 r. na stronie Internetowej Urzędu Gminy Łomża (www.gminalomza.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej (www.gminalomza.pl/bip) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Łomża.

§ 8. Informacja o przeprowadzeniu konsultacji zostanie zamieszczona na stronie Internetowej Gminy Łomża (www.gminalomza.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej (www.gminalomza.pl/bip) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Łomża.

§ 9. Informacja o wynikach konsultacji zostanie zamieszczona się na stronie Internetowej Gminy Łomża (www.gminalomza.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej (www.gminalomza.pl/bip)
oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Łomża, nie później niż 30 dni od daty zakończenia konsultacji.

§ 10. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Pani Katarzyna Jastrzębska – inspektor Urzędu Gminy Łomża.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy Łomża

mgr Jacek Albin Nowakowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 20 paź 2014 12:45
Data opublikowania: poniedziałek, 20 paź 2014 12:59
Opublikował(a): Katarzyna Jastrzębska
Zaakceptował(a): Tomasz Walczuk
Artykuł był czytany: 9357 razy

Sprawozdanie

z realizacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2013 rok.
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 25 kwi 2014 12:45
Data opublikowania: piątek, 25 kwi 2014 12:50
Opublikował(a): Katarzyna Jastrzębska
Zaakceptował(a): Tomasz Walczuk
Artykuł był czytany: 11684 razy

Wyniki konsultacji

projektu Programu Współpracy Gminy Łomża z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.
W dniu 13.10.2013 r. zakończono konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Łomża z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.

Wójt Gminy Łomża w dniu 13 września 2013 r. zaprosił organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach projektu Programu Współpracy Gminy Łomża z innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok, zgodnie z Uchwałą Nr XL/289/10 Rady Gminy Łomża z dnia 8 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.


Celem konsultacji było poznanie opinii i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących w/w projektu uchwały.

Konsultacje odbywały się w formie pisemnej. Projekt Programu był udostępniony w terminie od 13.09.2013 r. do dnia 13.10.2013 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy,
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Łomża w zakładce „organizacje pozarządowe” oraz na stronie internetowej Gminy Łomża www.gminalomza.pl.

Wpłynęła jedna uwaga do projektu uchwały z Klubu Szachowego MARATON w Łomży polegająca na zgłoszeniu wniosku o dofinansowanie zadań z zakresu wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej poprzez dofinansowanie szkolenia oraz udziału w zawodach juniorów zamieszkałych na terenie Gminy Łomża w dyscyplinie szachy.

Wójt Gminy Łomża podjął decyzję o ujęciu w/w zadania w Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2014 rok.

Wójt Gminy Łomża

Jacek Albin Nowakowski
Data powstania: czwartek, 7 lis 2013 10:00
Data opublikowania: czwartek, 7 lis 2013 10:05
Opublikował(a): Katarzyna Jastrzębska
Zaakceptował(a): Tomasz Walczuk
Artykuł był czytany: 13395 razy

Konsultacje Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 187/13 Wójta Gminy Łomża z dnia 13 września 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Łomża z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 j.t.) oraz Uchwały Nr XL/289/10 Rady Gminy Łomża z dnia 8 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz.Urz. Woj. Podl. z 2010 r. Nr 267, poz. 3314) zarządzam, co następuje:


§ 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt Programu Współpracy Gminy Łomża z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W konsultacjach biorą udział organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) z terenu gminy Łomża i działające na rzecz Gminy Łomża.

§ 3. Konsultacje będą przeprowadzone w dniach od 13 września 2013 r. do 13 października 2013 r.

§ 4. Celem konsultacji jest poznanie opinii i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących projektu Programu Współpracy.

§ 5. Forma konsultacji – pisemna.

§ 6.1. Opinie, uwagi i propozycje do projektu uchwały należy przekazywać na formularzu, stanowiącym załącznik Nr 2 do zarządzenia w następujący sposób: drogą elektroniczną na adres: kjastrzebska@gminalomza.pl, drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Łomża, Referat Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża bądź osobiście w godzinach pracy urzędu (745 – 1545), pok. Nr 11a.

2. Opinie, uwagi i propozycje z datą wpływu po dniu 13.10.2013 r. jak również niepodpisane, nie będą uwzględniane. Opinie, uwagi i propozycje zgłoszone w innej formie niż na załączonym formularzu nie będą brane pod uwagę.

§ 7. Projekt uchwały, o której mowa w ust. 1 oraz formularz konsultacji zostaną zamieszczone w dniu 13 września 2013 roku na stronie Internetowej Urzędu Gminy Łomża (www.gminalomza.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej (www.gminalomza.pl/bip) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Łomża.

§ 8. Informacja o przeprowadzeniu konsultacji zostanie zamieszczona na stronie Internetowej Gminy Łomża (www.gminalomza.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej (www.gminalomza.pl/bip) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Łomża.

§ 9. Informacja o wynikach konsultacji zostanie zamieszczona się na stronie Internetowej Gminy Łomża (www.gminalomza.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej (www.gminalomza.pl/bip) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Łomża, nie później niż 30 dni od daty zakończenia konsultacji.

§ 10. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Pani Katarzyna Jastrzębska – inspektor Urzędu Gminy Łomża.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Łomża
mgr Jacek Albin Nowakowski

Data powstania: piątek, 13 wrz 2013 11:30
Data opublikowania: piątek, 13 wrz 2013 11:40
Opublikował(a): Katarzyna Jastrzębska
Zaakceptował(a): Tomasz Walczuk
Artykuł był czytany: 14357 razy

Zaproszenie do udziału w Obywatelskim Forum Bezpieczeństwa, organizowanym z inicjatywy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w dniu 5 października 2013 r. w Warszawie.

Pismo skierowane przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku z prośbą o upowszechnienie zaproszenia do udziału w Obywatelskim Forum bezpieczeństwa. Celem przedsięwzięcia jest promowanie działalności trzeciego sektora w obszarze bezpieczeństwa publicznego oraz promowanie współpracy między tym sektorem, a służbami nadzorowanymi przez MSW. Forum organizowane jest w ramach i ze środków programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”, a honorowy patronat nad imprezą objął Pan Bartłomiej Sienkiewicz, Minister Spraw Wewnętrznych.
Witamy,
Pragniemy serdecznie zaprosić Państwa do udziału w Obywatelskim Forum Bezpieczeństwa. Jest to inicjatywa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, której celem ma być promowanie działalności trzeciego sektora w obszarze bezpieczeństwa publicznego oraz promowanie współpracy między tym sektorem, a służbami nadzorowanymi przez MSW.
Obywatelskie Forum Bezpieczeństwa (OFB) organizowane jest w ramach i ze środków programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”, a honorowy patronat nad imprezą objął Pan Bartłomiej Sienkiewicz, Minister Spraw Wewnętrznych.
Przedsięwzięcie to ma stać się wspólnym forum organizacji pozarządowych działających na rzecz bezpieczeństwa publicznego, w tym partnerów programu „Razem bezpieczniej”, a także przedstawicieli MSW, służb nadzorowanych przez MSW oraz przedstawicieli jednostek samorządu lokalnego.
OFB jest planowane jako jednodniowa, ogólnodostępna impreza o charakterze społeczno – edukacyjno – artystycznym, zorganizowana w formie otwartych debat społecznych, zamkniętych warsztatów dla specjalistów, dyskusji eksperckich, prezentacji projektów – najlepszych praktyk programu „Razem bezpieczniej”, której towarzyszyć będą występy artystyczne, filmy zaangażowane społecznie, prezentacje multimedialne, a także wystawa prac o tematyce związanej z bezpieczeństwem i piknik miejski dla dzieci i młodzieży.
Założenia OFB w całości realizują cele strategiczne programu „Razem bezpieczniej”,
w szczególności mają na celu aktywizację i dynamizację działań administracji rządowej na rzecz współpracy z organizacjami pozarządowymi, działającymi w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ze społecznością lokalną, na rzecz zapobiegania przestępczości i aspołecznym zachowaniom.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że za całą organizację Forum odpowiedzialna jest Fundacja „Oswoić Stres”, wyłoniona w otwartym konkursie zorganizowanym przez Wojewodę Mazowieckiego dla organizacji pozarządowych na organizację i obsługę Forum. Przedsięwzięcie zaplanowane jest na dzień 5 października 2013 roku na terenie Klubu Piłkarskiego Legia Warszawa S.A.
W związku z powyższym pragniemy serdecznie zaprosić Państwa do udziału w przedsięwzięciu.
Jednocześnie uprzejmie informujemy, że osobami wyznaczonymi do kontaktu są Pani Anna Rodek - Anna.rodek@msw.gov.pl i Pani Anna Jaźwińska - Anna.jazwinska@msw.gov.pl.


Pozdrawiam AJ i AR


Debaty z udziałem ekspertów realizowane będą w trzech podstawowych tematach .

Pierwsza z nich z udziałem filozofów, socjologów i prawników przy udziale przedstawicieli służb związanych z bezpieczeństwem a także z studentów i mieszkańców Warszawy, dotyczyć będzie relacji między wolnością a odpowiedzialnością, prawami obywatelskimi a bezpieczeństwem oraz jakie są oczekiwania obywateli, jak wygląda praktyka społeczna i prawodawstwo w tym zakresie.

Druga z udziałem artystów, krytyków sztuki, socjologów przy udziale przedstawicieli służb związanych z bezpieczeństwem a także z studentów i mieszkańców Warszawy, dotyczyć będzie tematu sztuki zaangażowanej społecznie w perspektywie krajowej i międzynarodowej oraz możliwości zaangażowania środowisk twórczych we wskazywaniu i kreowaniu zmian w edukacji szkolnej i publicznej w zakresie bezpieczeństwa.


Trzecia z udziałem pedagogów, socjologów i psychologów przy udziale przedstawicieli służb związanych z bezpieczeństwem a także z studentów i mieszkańców Warszawy, dotyczyć będzie tematu zagrożeń i edukacji na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz skutecznych sposobów reagowania i przeciwdziałania tym zjawiskom ( np. bezpieczeństwo w sieci, agresja i przemoc w szkole, migracja).


Data powstania: czwartek, 5 wrz 2013 08:58
Data opublikowania: czwartek, 5 wrz 2013 09:51
Opublikował(a): Katarzyna Jastrzębska
Zaakceptował(a): Tomasz Walczuk
Artykuł był czytany: 14022 razy

1% na rzecz Łomżyńskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum” p.w. Św. Ducha w Łomży.

Łomżyńskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych jest organizacją pożytku publicznego, która założyła „Hospicjum” w Łomży i prowadzi jego finansowanie.
Jest to jedyny zakład opieki zdrowotnej na terenie powiatu Łomżyńskiego, zajmujący się ludźmi chorymi, wymagającymi fachowej opieki personelu medycznego, którym szpitale nie mogą już świadczyć opieki.
Bez dobroci serca i hojności podatników Łomżyńskie „Hospicjum” nie mogłoby sprawnie funkcjonować i opiekować się ludźmi ciężko chorymi na chorobę nowotworową, wymagającymi całodobowej opieki długoterminowej.
Wzorem lat ubiegłych otwórzmy serca na potrzeby podopiecznych NZZOZ „HOSPICJUM” Św. Ducha w Łomży.


Jeżeli chcesz wspomóc Hospicjum Św. Ducha w Łomży – odpisz 1% od podatku.Wiadomość sporządzona na podstawie pisma Łomżyńskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum” p.w. Św. Ducha w Łomży z dnia 08.02.2013 r.
Data powstania: środa, 13 lut 2013 09:59
Data opublikowania: środa, 13 lut 2013 10:09
Opublikował(a): Katarzyna Jastrzębska
Zaakceptował(a): Tomasz Walczuk
Artykuł był czytany: 15043 razy


Wyniki konsultacji

w sprawie projektu Programu Współpracy Gminy Łomża z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok.
W dniu 16.11.2012 r. zakończono konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Łomża z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok.

Wójt Gminy Łomża w dniu 17 września 2012 r. zaprosił organizacje pozarządowe
i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie do udziału w konsultacjach projektu Programu Współpracy Gminy Łomża
z innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok, zgodnie z Uchwałą Nr XL/289/10 Rady Gminy Łomża z dnia 8 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi
i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczącychdziałalności statutowej tych organizacji.

Celem konsultacji było poznanie opinii i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących w/w projektu uchwały.
Konsultacje odbywały się w formie pisemnej i w formie otwartego spotkania. Projekt Programu był udostępniony w terminie od 17.09.2012 r. do dnia 16.11.2012 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Łomża w zakładce „organizacje pozarządowe”.

Zestawienie zgłoszonych opinii i uwag wraz ze stanowiskiem Wójta Gminy Łomża (załącznik nr 1).Wójt Gminy Łomża
mrg Jacek Albin Nowakowski
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 21 lis 2012 12:10
Data opublikowania: środa, 21 lis 2012 12:32
Opublikował(a): Katarzyna Jastrzębska
Zaakceptował(a): Tomasz Walczuk
Artykuł był czytany: 15174 razy

KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY ŁOMŻA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI WYMIENIONYMI w art. 3 ust. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2013 ROK.

W Ó J T G M I N Y Ł O M Ż A O G Ł A S Z A przeprowadzenie konsultacji dotyczących projektu Programu Współpracy Gminy Łomża z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok.
Na podstawie Uchwały Nr XL/289/10 Rady Gminy Łomża z dnia 8 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji ogłaszam konsultacje, których przedmiotem jest projekt Programu Współpracy Gminy Łomża z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok.

Celem konsultacji jest poznanie opinii i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących cytowanego wyżej projektu uchwały.

Termin konsultacji: 17 września 2012 r. do 16 listopada 2012 r.

Forma konsultacji – otwarte spotkanie, pisemna.
Zasięg terytorialny: Gmina Łomża (organizacje pozarządowe i inne podmioty działające na rzecz Gminy Łomża).

Opinie, uwagi i propozycje do projektu uchwały należy przekazywać na stosownym formularzu:
• na otwartym spotkaniu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie planowanym na dzień 22 października 2012 r. o godź 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a,
• drogą elektroniczną na adres: kjastrzebska@gminalomza.pl,
• drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Łomża, Referat Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża, bądź osobiście
w godzinach pracy urzędu (745 – 1545), pok. Nr 11a.

Opinie, uwagi i propozycje z datą wpływu po dniu 16.11.2012 r., jak również niepodpisane, nie będą uwzględniane. Opinie, uwagi i propozycje zgłoszone w innej formie niż na załączonym formularzu nie będą brane pod uwagę.


Wójt Gminy Łomża
Jacek Albin Nowakowski
Pliki do pobrania:

III edycja konkursu Inicjatywa Społeczna Roku

Wojewoda Podlaski wzorem poprzednich edycji, również w tym roku organizuje III edycję konkursu Inicjatywa Społeczna Roku.
Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych działających na terenie województwa podlaskiego, które realizują projekty i działania na rzecz społeczności lokalnej.
Pliki do pobrania:

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Łomża z organizacjami pozarządowymi w 2011 r.

Pliki do pobrania:

Wyniki konsultacji

w sprawie projektu Programu Współpracy Gminy Łomża z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok.
W dniu 31 października 2011 r. zakończono konsultacje dotyczące projektu Programu Współpracy Gminy Łomża z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok.

Wójt Gminy Łomża w dniu 31 sierpnia 2011 r. zaprosił organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach projektu Programu Współpracy Gminy Łomża z innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok.
Celem konsultacji było poznanie opinii i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących cytowanego wyżej projektu uchwały.
Konsultacje odbyły się w formie pisemnej. Projekt Programu był udostępniony do dnia
31 października 2011 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy, na stronie internetowej Urzędu Gminy Łomża pod adresem: www.gminalomza.pl/ oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Łomża w zakładce „organizacje pozarządowe”.
Uwag do projektu Programu nie zgłoszono.
Programu Współpracy Gminy Łomża z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok został zatwierdzony Uchwałą Nr XII/67/11 Rady Gminy Łomża z dnia 30 listopada 2011 r.


KONSULTACJE W SPRAWIE PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI WYMIENIONYMI w art. 3 ust. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok

W Ó J T G M I N Y Ł O M Ż A O G Ł A S Z A przeprowadzenie konsultacji dotyczących projektu Programu Współpracy Gminy Łomża z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok.
Tekst
Na podstawie Uchwały Nr XL/289/10 Rady Gminy Łomża z dnia 8 października 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji ogłaszam konsultacje, których przedmiotem jest projekt Programu Współpracy Gminy Łomża z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
na 2012 rok.

Celem konsultacji jest poznanie opinii i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących cytowanego wyżej projektu uchwały.

Termin konsultacji: 01 września 2011 r. do 31 października 2011 r.

Forma konsultacji – pisemna

Zasięg terytorialny: Gmina Łomża (organizacje pozarządowe i inne podmioty działające na rzecz Gminy Łomża).

Opinie, uwagi i propozycje do projektu uchwały należy przekazywać na stosownym formularzu:
• drogą elektroniczną na adres: kjastrzebska@gminalomza.pl,
• drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Łomża, Referat Rozwoju Gospodarczego
i Ochrony Środowiska, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża, bądź osobiście
w godzinach pracy urzędu (745 – 1545), pok. Nr 11a.
Opinie, uwagi i propozycje z datą wpływu po dniu 31.10.2011 r., jak również niepodpisane, nie będą uwzględniane.

Opinie, uwagi i propozycje zgłoszone w innej formie niż na załączonym formularzu nie będą brane pod uwagę.Wójt Gminy Łomża
Jacek Albin Nowakowski


Załącznik do ogłoszenia:
1. Formularz Uwag
2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy na 2012 rok
Pliki do pobrania:

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2012 rok.

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 6 maj 2013 08:55
Data opublikowania: poniedziałek, 6 maj 2013 09:00
Opublikował(a): Katarzyna Jastrzębska
Zaakceptował(a): Tomasz Walczuk
Artykuł był czytany: 14402 razy

Informacja dla mieszkańców Gminy Łomża

Wójt Gminy Łomża informuje, że Rada Powiatu Łomżyńskiego w dniu 24 kwietnia 2012 r. podjęła Uchwałę Nr XIX/90/2012 Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Uchwała w załączeniu.
Pliki do pobrania:

Organizacje pozarządowe - informacje ogólne

Działalność organizacji pozarządowych reguluje ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.).
Zgodnie z ustawą działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych. "Organizacje pozarządowe" ustawa definiuje jako osoby prawne lub jednostki nie posiadające osobowości prawnej, nie będące jednostkami sektora finansów publicznych, utworzone na podstawie przepisów ustaw, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku - w tym fundacje i stowarzyszenia.
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zobowiązuje organy administracji publicznej do współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie zadań publicznych wymienionych w art. 4 cytowanej wyżej ustawy. Ustawa określa również formy tej współpracy. Organy administracji publicznej mogą zlecać organizacjom pozarządowym realizację zadań publicznych:
• w formie powierzania wykonywania tych zadań wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,
• lub w formie wspierania takich zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
Ponadto współpraca organów administracji publicznej i organizacji pozarządowych odbywać się powinna poprzez:
• wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działań,
• konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
• tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym.
Współpraca ta z mocy ustawy odbywa się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. Bazę organizacji pozarządowych działających na rzecz Gminy Łomża przedstawia Mapa aktywności Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw na Terenie Gminy Łomża.