BIP Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE NR 16/15 WÓJTA GMINY ŁOMŻA z dnia 5 marca 2015 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w miejscowości Nowe Kupiski w 2015 r.
Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 2a, 2b i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) i § 15 ust. 2 Uchwały Nr XLIV/250/14 Rady Gminy Łomża z dnia 30 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Łomża z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok zarządzam, co następuje:


§ 1. Powołuję komisję konkursową do rozpatrzenia ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w miejscowości Nowe Kupiski w 2015 r.
w składzie:
a) Dorota Pazik – przedstawiciel Wójta – przewodniczący komisji,
b) Katarzyna Jastrzębska – przedstawiciel Wójta – sekretarz komisji,
c) Agnieszka Krassowska – przedstawiciel Wójta – członek komisji,
d) Tomasz Tyszka – przedstawiciel Wójta – członek komisji,
e) Katarzyna Modzelewska – przedstawiciel organizacji pozarządowych – członek komisji.

§ 2. Regulamin pracy komisji konkursowej określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Komisja ulega rozwiązaniu z chwilą zawarcia umowy z wybranym oferentem.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy

mgr Piotr Kłys
Data powstania: wtorek, 10 mar 2015 13:43
Data opublikowania: wtorek, 10 mar 2015 13:56
Opublikował(a): Katarzyna Jastrzębska
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 5924 razy

WYNIKI NABORU KANDYDATÓW (PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH) NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w miejscowości Nowe Kupiski w 2015 r.
W wyniku ogłoszonego naboru kandydatów do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w miejscowości Nowe Kupiski w 2015 r. w wyznaczonym terminie t.j. w dniach od 24.02.2015 r. do 04.03.2015 r. wpłynęła jedna oferta złożona przez Panią Katarzynę Modzelewską, zam. w Łomży, reprezentującą Fundację „Sztuk i Dialogu” z siedzibą w Jedwabnem.Decyzją Wójta Gminy Łomża Pani Katarzyna Modzelewska została przyjęta w skład komisji konkursowej do oceny ofert w przedmiotowym konkursie ofert.

Data powstania: czwartek, 5 mar 2015 14:30
Data opublikowania: czwartek, 5 mar 2015 14:39
Opublikował(a): Katarzyna Jastrzębska
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 6285 razy

NABÓR DO KOMISJI KONKURSOWEJ

O G Ł O S Z E N I E Wójta Gminy Łomża z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w miejscowości Nowe Kupiski w 2015 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2d w związku z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) Wójt Gminy Łomża ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w miejscowości Nowe Kupiski w 2015 r.

1. Organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą zgłaszać swoich kandydatów do w/w Komisji.

2. Zgłoszenia powinny zawierać krótkie uzasadnienie kandydatury ze szczególnym uwzględnieniem stażu działalności w organizacji oraz powinny być podpisane przez osoby uprawnione.

3. Spośród zgłoszonych kandydatów Wójt Gminy Łomża wybierze 1-2 osoby do pracy w Komisji kierując się przede wszystkim dotychczasową współpracą z organizacją oraz doświadczeniem kandydata w pracy na rzecz mieszkańców Gminy Łomża.

4. Decyzja Wójta Gminy Łomża jest ostateczna.

5. Osoby reprezentujące podmioty startujące w konkursie nie mogą zasiadać w Komisji Konkursowej dotyczącej ofert tych podmiotów.

6. Udział w Komisji Konkursowej odbywa się w godzinach pracy Urzędu Gminy Łomża i jest nieodpłatny.

7. Ogłoszenie o wynikach naboru zostanie umieszczone na stronie internetowej Gminy Łomża oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łomża do 3 dni roboczych od daty upływu terminu składania zgłoszeń.

8. Kandydatury należy składać na formularzu zgłoszeniowym w sekretariacie Urzędu Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, pok. Nr 4 do dnia 4 marca 2015 r. do godz.15.30.


WÓJT GMINY ŁOMŻA

mgr Piotr Kłys

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 24 lut 2015 11:14
Data opublikowania: wtorek, 24 lut 2015 11:17
Opublikował(a): Katarzyna Jastrzębska
Zaakceptował(a): Tomasz Walczuk
Artykuł był czytany: 6401 razy

Wójt Gminy Łomża ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w miejscowości Nowe Kupiski w 2015 r.
Data powstania: wtorek, 17 lut 2015 09:18
Data opublikowania: wtorek, 24 lut 2015 09:23
Opublikował(a): Katarzyna Jastrzębska
Zaakceptował(a): Tomasz Walczuk
Artykuł był czytany: 5919 razy

ZARZĄDZENIE Nr 217/14 WÓJTA GMINY ŁOMŻA z dnia 10 lutego 2014 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w miejscowości Nowe Kupiski w 2014 r.
Na podstawie art. 7, ust.1, pkt. 19 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 4, pkt. 2, art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 i 3, w związku z art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłosić wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w miejscowości Nowe Kupiski w 2014 r.

§ 2. Przyznać Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Łomży środki finansowe w kwocie 8 000,00 zł na realizację zadania p.n.: „Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Nowych Kupiskach”.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam pełnomocnikowi ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Łomża oraz Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy Łomża

mgr Jacek Albin Nowakowski
Data powstania: poniedziałek, 10 lut 2014 11:48
Data opublikowania: poniedziałek, 10 lut 2014 11:59
Opublikował(a): Katarzyna Jastrzębska
Zaakceptował(a): Tomasz Walczuk
Artykuł był czytany: 9696 razy

ZARZĄDZENIE NR 216/14 WÓJTA GMINY ŁOMŻA z dnia 06 lutego 2014 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w miejscowości Nowe Kupiski w 2014 r.
Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję komisję konkursową do rozpatrzenia ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w miejscowości Nowe Kupiski w 2014 r. w składzie:

1. Katarzyna Jastrzębska – przewodniczący komisji
2. Barbara Modzelewska – członek
3. Tomasz Walczuk – członek

§ 2. Regulamin pracy komisji konkursowej określa załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 210/14 Wójta Gminy Łomża z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w miejscowości Nowe Kupiski w 2014 r.

§ 3. Traci moc Zarządzenie 136/2013 Wójta Gminy Łomża z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi w Gminie Łomża.

§ 4. Komisja ulega rozwiązaniu z chwilą zawarcia umowy z wybranym oferentem.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy Łomża

mgr Jacek Albin Nowakowski
Data powstania: czwartek, 6 lut 2014 15:07
Data opublikowania: czwartek, 6 lut 2014 15:13
Opublikował(a): Katarzyna Jastrzębska
Zaakceptował(a): Tomasz Walczuk
Artykuł był czytany: 9952 razy

WYNIKI NABORU KANDYDATÓW (PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH) NA CZŁONKÓW KOMSJI KONKURSOWEJ

do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w miejscowości Nowe Kupiski w 2014 r.
Informuję, że w wyznaczonym terminie t.j. w dniach: 27.01.2014 r. do dnia 04.02.2014 r. nie wpłynęła żadna oferta kandydata na członka Komisji Konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w miejscowości Nowe Kupiski w 2014 r.Wójt Gminy

mgr Jacek Albin Nowakowski
Data powstania: czwartek, 6 lut 2014 13:40
Data opublikowania: czwartek, 6 lut 2014 13:53
Opublikował(a): Katarzyna Jastrzębska
Zaakceptował(a): Tomasz Walczuk
Artykuł był czytany: 9699 razy

NABÓR DO KOMISJI KONKURSOWEJ

O G Ł O S Z E N I E Wójta Gminy Łomża z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w miejscowości Nowe Kupiski w 2014 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2d w związku z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. 234 poz.1536
z późn. zm.) Wójt Gminy Łomża ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w miejscowości Nowe Kupiski w 2014 r.

1. Organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą zgłaszać swoich kandydatów do w/w Komisji.

2. Zgłoszenia powinny zawierać krótkie uzasadnienie kandydatury ze szczególnym uwzględnieniem stażu działalności w organizacji oraz powinny być podpisane przez osoby uprawnione.

3. Spośród zgłoszonych kandydatów Wójt Gminy Łomża wybierze 1-2 osoby do pracy w Komisji kierując się przede wszystkim dotychczasową współpracą z organizacją oraz doświadczeniem kandydata w pracy na rzecz mieszkańców Gminy Łomża.

4. Decyzja Wójta Gminy Łomża jest ostateczna.

5. Osoby reprezentujące podmioty startujące w konkursie nie mogą zasiadać w Komisji Konkursowej dotyczącej ofert tych podmiotów.

6. Udział w Komisji Konkursowej odbywa się w godzinach pracy Urzędu Gminy Łomża
i jest nieodpłatny.

7. Ogłoszenie o wynikach naboru zostanie umieszczone na stronie internetowej Gminy Łomża oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łomża do 3 dni roboczych od daty upływu terminu składania zgłoszeń.

8. Kandydatury należy składać na formularzu zgłoszeniowym w sekretariacie Urzędu Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, pok. Nr 4 do dnia 04 lutego 2014 r.
do godz.15.30.


Wójt Gminy Łomża

Jacek Albin Nowakowski
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 27 sty 2014 09:52
Data opublikowania: poniedziałek, 27 sty 2014 10:01
Opublikował(a): Katarzyna Jastrzębska
Zaakceptował(a): Tomasz Walczuk
Artykuł był czytany: 9865 razy

Wójt Gminy Łomża ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w miejscowości Nowe Kupiski w 2014 r.

Zarządzenie Nr 210/14
Wójta Gminy Łomża
z dnia 15 stycznia 2014 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w miejscowości Nowe Kupiski w 2014 r.Działając na podstawie art. 33 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 t. j. z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr XXXVI/199/13 Rady Gminy Łomża z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Łomża z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok, zarządzam, co następuje:


§1.1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w miejscowości Nowe Kupiski w 2014 r.

2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia.

3. Treść Regulaminu otwartego konkursu ofert stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia.

§ 2. Ogłoszenie o konkursie publikuje się:
1) na stronie Internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Łomża pod adresem: www.gminalomza.pl/bip
2) na stronie Internetowej Urzędu Gminy Łomża pod adresem: www.gminalomza.pl
3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łomża.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Łomża
mgr Jacek Albin Nowakowski

Wszystkie załączniki dotyczące konkursu znajdują się poniżej.

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 15 sty 2014 14:40
Data opublikowania: środa, 15 sty 2014 15:00
Opublikował(a): Katarzyna Jastrzębska
Zaakceptował(a): Tomasz Walczuk
Artykuł był czytany: 10758 razy

Wyniki otwartego konkursu ofert

na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w miejscowości Nowe Kupiski w 2013 r.
ZARZĄDZENIE Nr 147/13
WÓJTA GMINY ŁOMŻA
z dnia 06 marca 2013 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w miejscowości Nowe Kupiski w 2013 r.

Na podstawie art. 7, ust.1, pkt. 19 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 4, pkt. 2, art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 i 3, w związku z art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz § 1, ust.4 Uchwały Nr XXIV/134/12 Rady Gminy Łomża z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Łomża z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłosić wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w miejscowości Nowe Kupiski w 2013 r.

§ 2. Przyznać Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Łomży środki finansowe w kwocie 9 000,00 zł na realizację zadania p.n.: „Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Nowych Kupiskach”.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam pełnomocnikowi ds. Rozwiazywania Problemów Alkoholowych Gminy Łomża oraz Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy Łomża
mgr Jacek Albin Nowakowski

Data powstania: czwartek, 7 mar 2013 11:07
Data opublikowania: czwartek, 7 mar 2013 11:12
Opublikował(a): Katarzyna Jastrzębska
Zaakceptował(a): Tomasz Walczuk
Artykuł był czytany: 10660 razy

Wójt Gminy Łomża ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w miejscowości Nowe Kupiski w 2013 r.
Zarządzenie Nr 137 /2013
Wójta Gminy Łomża
z dnia 8 lutego 2013 roku


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w miejscowości Nowe Kupiski w 2013 r.

Działając na podstawie art. 33 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 t. j. z późn. zm) oraz § 12 Uchwały Nr XXIV/134/12 Rady Gminy Łomża z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Łomża z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok, zarządzam, co następuje:§1.1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w miejscowości Nowe Kupiski w 2013 r.

2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia.

3. Treść Regulaminu otwartego konkursu ofert stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia.

§ 2. Ogłoszenie o konkursie publikuje się:
1) na stronie Internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Łomża pod adresem: www.gminalomza.pl/bip
2) na stronie Internetowej Urzędu Gminy Łomża pod adresem: www.gminalomza.pl
3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łomża.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Łomża
mgr Jacek Albin Nowakowski

Wszystkie dokumenty związane z konkursem znajdują się poniżej w załączonych plikach.
Data powstania: piątek, 8 lut 2013 10:40
Data opublikowania: piątek, 8 lut 2013 11:17
Opublikował(a): Katarzyna Jastrzębska
Zaakceptował(a): Tomasz Walczuk
Artykuł był czytany: 10545 razy

WYNIKI NABORU KANDYDATÓW (PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH) NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w miejscowości Nowe Kupiski w 2016 r.

W wyniku ogłoszonego naboru kandydatów do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w miejscowości Nowe Kupiski w 2016 r. w wyznaczonym terminie t.j. w dniach od 20.01.2016 r. do 29.01.2016 r. żadna organizacja pozarządowa nie zgłosiła kandydata do prac w Komisji Konkursowej.

 

Wójt Gminy Łomża

Piotr Kłys

Data powstania: środa, 3 lut 2016 08:12
Data opublikowania: środa, 3 lut 2016 08:19
Opublikował(a): Katarzyna Jastrzębska
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 4707 razy