BIP Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawozdanie

z realizacji Programu Współpracy Gminy Łomża z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2016
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 25 maj 2017 08:39
Data opublikowania: czwartek, 25 maj 2017 08:42
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 3005 razy

Wyniki konsultacji

w sprawie projektu Programu Współpracy Gminy Łomża z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

W dniu 17.10.2016 r. zakończono konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Łomża z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

Wójt Gminy Łomża w dniu 3 października 2016 r. zaprosił organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach projektu Programu Współpracy Gminy Łomża z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok, zgodnie z Uchwałą Nr XL/289/10 Rady Gminy Łomża z dnia 8 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Celem konsultacji było poznanie opinii i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących w/w projektu uchwały.

Konsultacje odbywały się w formie pisemnej. Projekt Programu był udostępniony w terminie od 3.10.2016 r. do dnia 17.10.2016 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Łomża w zakładce „organizacje pozarządowe” oraz na stronie internetowej Gminy Łomża www.gminalomza.pl.

Uwag do projektu Programu nie zgłoszono.

Wójt Gminy Łomża
Piotr Kłys

Data powstania: czwartek, 20 paź 2016 13:08
Data opublikowania: czwartek, 20 paź 2016 13:11
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 4038 razy

KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY ŁOMŻA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI NA 2017 ROK.

ZARZĄDZENIE NR 152/16 WÓJTA GMINY ŁOMŻA z dnia 30 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Łomża z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz Uchwały Nr XL/289/10 Rady Gminy Łomża z dnia 8 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz.Urz. Woj. Podl. z 2010 r. Nr 267, poz. 3314) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeprowadzić konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Łomża z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. W konsultacjach mogą brać udział organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) z terenu gminy Łomża i działające na rzecz Gminy Łomża.

§ 3. Termin konsultacji: od 03 października 2016 r.  do 17 października 2016 r.

§ 4. Celem konsultacji jest poznanie opinii i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących projektu Programu Współpracy.

§ 5. Forma konsultacji –  pisemna.

§ 6.1. Opinie, uwagi i propozycje do projektu uchwały należy przekazywać na formularzu, stanowiącym załącznik Nr 2 do Zarządzenia w następujący sposób: drogą elektroniczną na adres: kjastrzebska@gminalomza.pl,  drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża bądź osobiście w godzinach pracy urzędu (745 – 1545), pok. Nr 11a.

2. Opinie, uwagi i propozycje z datą wpływu po dniu 17.10.2016 r. jak również niepodpisane, nie będą uwzględniane. Opinie, uwagi i propozycje zgłoszone w innej formie niż na załączonym formularzu nie będą brane pod uwagę.

§ 7. Projekt uchwały, o której mowa w ust. 1 oraz formularz konsultacji zostaną zamieszczone w dniu 03 października 2016 r. na stronie Internetowej Urzędu Gminy Łomża (www.gminalomza.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej (www.gminalomza.pl/bip) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Łomża.

§ 8. Informacja o przeprowadzeniu konsultacji zostanie zamieszczona  na stronie Internetowej Gminy Łomża (www.gminalomza.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej (www.gminalomza.pl/bip) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Łomża.

§ 9. Informacja o wynikach konsultacji zostanie zamieszczona się na stronie Internetowej Gminy Łomża (www.gminalomza.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej (www.gminalomza.pl/bip) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Łomża, nie później niż 30 dni od daty zakończenia konsultacji.

§ 10. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Pani Katarzyna Jastrzębska – inspektor Urzędu Gminy Łomża.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

mgr Piotr Kłys

 

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 3 paź 2016 08:39
Data opublikowania: poniedziałek, 3 paź 2016 09:04
Opublikował(a): Katarzyna Jastrzębska
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 4243 razy

SPRAWOZDANIE

z realizacji Programu Współpracy Gminy Łomża z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2015 rok.

W dniu 31 maja 2016 r. Rada Gminy Łomża  zatwierdziła Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Łomża z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2015 rok. 

Treść sprawozdania przedstawia załącznik umieszczony poniżej wiadomości.

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 8 cze 2016 15:04
Data opublikowania: środa, 8 cze 2016 15:21
Opublikował(a): Katarzyna Jastrzębska
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 4700 razy

SPRAWOZDANIE

z realizacji Programu Współpracy Gminy Łomża z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2014 rok.
W dniu 30 kwietnia 2015 r. Rada Gminy Łomża zatwierdziła Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Łomża z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2014 rok.

Treść sprawozdania przedstawia załącznik zamieszczony poniżej.
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 15 maj 2015 14:11
Data opublikowania: piątek, 15 maj 2015 14:29
Opublikował(a): Katarzyna Jastrzębska
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 7710 razy

Wyniki konsultacji

projektu Programu Współpracy Gminy Łomża z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok.
W dniu 27.10.2014 r. zakończono konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Łomża z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok.

Wójt Gminy Łomża w dniu 20 października 2014 r. zaprosił organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach projektu Programu Współpracy Gminy Łomża z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok, zgodnie z Uchwałą Nr XL/289/10 Rady Gminy Łomża z dnia 8 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Celem konsultacji było poznanie opinii i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących w/w projektu uchwały.
Konsultacje odbywały się w formie pisemnej. Projekt Programu był udostępniony w terminie od 20.10.2014 r. do dnia 27.10.2014 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Łomża w zakładce „organizacje pozarządowe” oraz na stronie internetowej Gminy Łomża www.gminalomza.pl.


Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.


Wójt Gminy Łomża

Jacek Albin Nowakowski
Data powstania: środa, 12 lis 2014 12:22
Data opublikowania: środa, 12 lis 2014 12:29
Opublikował(a): Katarzyna Jastrzębska
Zaakceptował(a): Tomasz Walczuk
Artykuł był czytany: 8994 razy

KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY ŁOMŻA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI NA 2015 ROK.

ZARZĄDZENIE NR 258/14 WÓJTA GMINY ŁOMŻA z dnia 20 października 2014 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Łomża z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XL/289/10 Rady Gminy Łomża
z dnia 8 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz.Urz. Woj. Podl. z 2010 r. Nr 267, poz. 3314) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt Programu Współpracy Gminy Łomża z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W konsultacjach biorą udział organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) z terenu gminy Łomża i działające na rzecz Gminy Łomża.

§ 3. Konsultacje będą przeprowadzone w dniach od 20 października 2014 r. do 27 października 2014 r.

§ 4. Celem konsultacji jest poznanie opinii i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących projektu Programu Współpracy.

§ 5. Forma konsultacji – pisemna.

§ 6.1. Opinie, uwagi i propozycje do projektu uchwały należy przekazywać na formularzu, stanowiącym załącznik Nr 2 do zarządzenia w następujący sposób: drogą elektroniczną na adres: kjastrzebska@gminalomza.pl, drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Łomża, Referat Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża bądź osobiście w godzinach pracy urzędu (745 – 1545), pok. Nr 11a.
2. Opinie, uwagi i propozycje z datą wpływu po dniu 27.10.2014 r. jak również niepodpisane,
nie będą uwzględniane. Opinie, uwagi i propozycje zgłoszone w innej formie niż na załączonym formularzu nie będą brane pod uwagę.

§ 7. Projekt uchwały, o której mowa w ust. 1 oraz formularz konsultacji zostaną zamieszczone w dniu 20 października 2014 r. na stronie Internetowej Urzędu Gminy Łomża (www.gminalomza.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej (www.gminalomza.pl/bip) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Łomża.

§ 8. Informacja o przeprowadzeniu konsultacji zostanie zamieszczona na stronie Internetowej Gminy Łomża (www.gminalomza.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej (www.gminalomza.pl/bip) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Łomża.

§ 9. Informacja o wynikach konsultacji zostanie zamieszczona się na stronie Internetowej Gminy Łomża (www.gminalomza.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej (www.gminalomza.pl/bip)
oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Łomża, nie później niż 30 dni od daty zakończenia konsultacji.

§ 10. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Pani Katarzyna Jastrzębska – inspektor Urzędu Gminy Łomża.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy Łomża

mgr Jacek Albin Nowakowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 20 paź 2014 12:45
Data opublikowania: poniedziałek, 20 paź 2014 12:59
Opublikował(a): Katarzyna Jastrzębska
Zaakceptował(a): Tomasz Walczuk
Artykuł był czytany: 9453 razy

Sprawozdanie

z realizacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2013 rok.
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 25 kwi 2014 12:45
Data opublikowania: piątek, 25 kwi 2014 12:50
Opublikował(a): Katarzyna Jastrzębska
Zaakceptował(a): Tomasz Walczuk
Artykuł był czytany: 11777 razy

Wyniki konsultacji

projektu Programu Współpracy Gminy Łomża z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.
W dniu 13.10.2013 r. zakończono konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Łomża z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.

Wójt Gminy Łomża w dniu 13 września 2013 r. zaprosił organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach projektu Programu Współpracy Gminy Łomża z innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok, zgodnie z Uchwałą Nr XL/289/10 Rady Gminy Łomża z dnia 8 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.


Celem konsultacji było poznanie opinii i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących w/w projektu uchwały.

Konsultacje odbywały się w formie pisemnej. Projekt Programu był udostępniony w terminie od 13.09.2013 r. do dnia 13.10.2013 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy,
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Łomża w zakładce „organizacje pozarządowe” oraz na stronie internetowej Gminy Łomża www.gminalomza.pl.

Wpłynęła jedna uwaga do projektu uchwały z Klubu Szachowego MARATON w Łomży polegająca na zgłoszeniu wniosku o dofinansowanie zadań z zakresu wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej poprzez dofinansowanie szkolenia oraz udziału w zawodach juniorów zamieszkałych na terenie Gminy Łomża w dyscyplinie szachy.

Wójt Gminy Łomża podjął decyzję o ujęciu w/w zadania w Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2014 rok.

Wójt Gminy Łomża

Jacek Albin Nowakowski
Data powstania: czwartek, 7 lis 2013 10:00
Data opublikowania: czwartek, 7 lis 2013 10:05
Opublikował(a): Katarzyna Jastrzębska
Zaakceptował(a): Tomasz Walczuk
Artykuł był czytany: 13485 razy

Konsultacje Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 187/13 Wójta Gminy Łomża z dnia 13 września 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Łomża z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 j.t.) oraz Uchwały Nr XL/289/10 Rady Gminy Łomża z dnia 8 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz.Urz. Woj. Podl. z 2010 r. Nr 267, poz. 3314) zarządzam, co następuje:


§ 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt Programu Współpracy Gminy Łomża z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W konsultacjach biorą udział organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) z terenu gminy Łomża i działające na rzecz Gminy Łomża.

§ 3. Konsultacje będą przeprowadzone w dniach od 13 września 2013 r. do 13 października 2013 r.

§ 4. Celem konsultacji jest poznanie opinii i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących projektu Programu Współpracy.

§ 5. Forma konsultacji – pisemna.

§ 6.1. Opinie, uwagi i propozycje do projektu uchwały należy przekazywać na formularzu, stanowiącym załącznik Nr 2 do zarządzenia w następujący sposób: drogą elektroniczną na adres: kjastrzebska@gminalomza.pl, drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Łomża, Referat Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża bądź osobiście w godzinach pracy urzędu (745 – 1545), pok. Nr 11a.

2. Opinie, uwagi i propozycje z datą wpływu po dniu 13.10.2013 r. jak również niepodpisane, nie będą uwzględniane. Opinie, uwagi i propozycje zgłoszone w innej formie niż na załączonym formularzu nie będą brane pod uwagę.

§ 7. Projekt uchwały, o której mowa w ust. 1 oraz formularz konsultacji zostaną zamieszczone w dniu 13 września 2013 roku na stronie Internetowej Urzędu Gminy Łomża (www.gminalomza.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej (www.gminalomza.pl/bip) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Łomża.

§ 8. Informacja o przeprowadzeniu konsultacji zostanie zamieszczona na stronie Internetowej Gminy Łomża (www.gminalomza.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej (www.gminalomza.pl/bip) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Łomża.

§ 9. Informacja o wynikach konsultacji zostanie zamieszczona się na stronie Internetowej Gminy Łomża (www.gminalomza.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej (www.gminalomza.pl/bip) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Łomża, nie później niż 30 dni od daty zakończenia konsultacji.

§ 10. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Pani Katarzyna Jastrzębska – inspektor Urzędu Gminy Łomża.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Łomża
mgr Jacek Albin Nowakowski

Data powstania: piątek, 13 wrz 2013 11:30
Data opublikowania: piątek, 13 wrz 2013 11:40
Opublikował(a): Katarzyna Jastrzębska
Zaakceptował(a): Tomasz Walczuk
Artykuł był czytany: 14449 razy

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2012 rok.

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 6 maj 2013 08:55
Data opublikowania: poniedziałek, 6 maj 2013 09:00
Opublikował(a): Katarzyna Jastrzębska
Zaakceptował(a): Tomasz Walczuk
Artykuł był czytany: 14497 razy