BIP Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Wyniki konsultacji

projektu Programu Współpracy Gminy Łomża z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.
W dniu 13.10.2013 r. zakończono konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Łomża z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.

Wójt Gminy Łomża w dniu 13 września 2013 r. zaprosił organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach projektu Programu Współpracy Gminy Łomża z innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok, zgodnie z Uchwałą Nr XL/289/10 Rady Gminy Łomża z dnia 8 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.


Celem konsultacji było poznanie opinii i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących w/w projektu uchwały.

Konsultacje odbywały się w formie pisemnej. Projekt Programu był udostępniony w terminie od 13.09.2013 r. do dnia 13.10.2013 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy,
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Łomża w zakładce „organizacje pozarządowe” oraz na stronie internetowej Gminy Łomża www.gminalomza.pl.

Wpłynęła jedna uwaga do projektu uchwały z Klubu Szachowego MARATON w Łomży polegająca na zgłoszeniu wniosku o dofinansowanie zadań z zakresu wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej poprzez dofinansowanie szkolenia oraz udziału w zawodach juniorów zamieszkałych na terenie Gminy Łomża w dyscyplinie szachy.

Wójt Gminy Łomża podjął decyzję o ujęciu w/w zadania w Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2014 rok.

Wójt Gminy Łomża

Jacek Albin Nowakowski
Data powstania: czwartek, 7 lis 2013 10:00
Data opublikowania: czwartek, 7 lis 2013 10:05
Opublikował(a): Katarzyna Jastrzębska
Zaakceptował(a): Tomasz Walczuk
Artykuł był czytany: 13478 razy