BIP Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Wyniki konsultacji

w sprawie projektu Programu Współpracy Gminy Łomża z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok.
W dniu 16.11.2012 r. zakończono konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Łomża z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok.

Wójt Gminy Łomża w dniu 17 września 2012 r. zaprosił organizacje pozarządowe
i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie do udziału w konsultacjach projektu Programu Współpracy Gminy Łomża
z innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok, zgodnie z Uchwałą Nr XL/289/10 Rady Gminy Łomża z dnia 8 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi
i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczącychdziałalności statutowej tych organizacji.

Celem konsultacji było poznanie opinii i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących w/w projektu uchwały.
Konsultacje odbywały się w formie pisemnej i w formie otwartego spotkania. Projekt Programu był udostępniony w terminie od 17.09.2012 r. do dnia 16.11.2012 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Łomża w zakładce „organizacje pozarządowe”.

Zestawienie zgłoszonych opinii i uwag wraz ze stanowiskiem Wójta Gminy Łomża (załącznik nr 1).
Wójt Gminy Łomża
mgr Jacek Albin Nowakowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 21 lis 2012 12:10
Data opublikowania: środa, 21 lis 2012 12:32
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 19 paź 2020 14:15
Opublikował(a): Katarzyna Jastrzębska
Zaakceptował(a): Tomasz Walczuk
Artykuł był czytany: 15259 razy