BIP Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY ŁOMŻA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI WYMIENIONYMI w art. 3 ust. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2013 ROK.

W Ó J T G M I N Y Ł O M Ż A O G Ł A S Z A przeprowadzenie konsultacji dotyczących projektu Programu Współpracy Gminy Łomża z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok.

Na podstawie Uchwały Nr XL/289/10 Rady Gminy Łomża z dnia 8 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji ogłaszam konsultacje, których przedmiotem jest projekt Programu Współpracy Gminy Łomża z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok.

Celem konsultacji jest poznanie opinii i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących cytowanego wyżej projektu uchwały.

Termin konsultacji: 17 września 2012 r. do 16 listopada 2012 r.

Forma konsultacji – otwarte spotkanie, pisemna.
Zasięg terytorialny: Gmina Łomża (organizacje pozarządowe i inne podmioty działające na rzecz Gminy Łomża).

Opinie, uwagi i propozycje do projektu uchwały należy przekazywać na stosownym formularzu:
• na otwartym spotkaniu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie planowanym na dzień 22 października 2012 r. o godź 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a,
• drogą elektroniczną na adres: kjastrzebska@gminalomza.pl,
• drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Łomża, Referat Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża, bądź osobiście
w godzinach pracy urzędu (745 – 1545), pok. Nr 11a.

Opinie, uwagi i propozycje z datą wpływu po dniu 16.11.2012 r., jak również niepodpisane, nie będą uwzględniane. Opinie, uwagi i propozycje zgłoszone w innej formie niż na załączonym formularzu nie będą brane pod uwagę.


Wójt Gminy Łomża
Jacek Albin Nowakowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 17 wrz 2012 15:22
Data opublikowania: poniedziałek, 17 wrz 2012 15:31
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 19 paź 2020 14:15
Opublikował(a): Katarzyna Jastrzębska
Zaakceptował(a): Katarzyna Jastrzębska
Artykuł był czytany: 15776 razy