BIP Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

KONSULTACJE W SPRAWIE PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI WYMIENIONYMI w art. 3 ust. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok

W Ó J T G M I N Y Ł O M Ż A O G Ł A S Z A przeprowadzenie konsultacji dotyczących projektu Programu Współpracy Gminy Łomża z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok.

Tekst

Na podstawie Uchwały Nr XL/289/10 Rady Gminy Łomża z dnia 8 października 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji ogłaszam konsultacje, których przedmiotem jest projekt Programu Współpracy Gminy Łomża z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
na 2012 rok.

Celem konsultacji jest poznanie opinii i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących cytowanego wyżej projektu uchwały.

Termin konsultacji: 01 września 2011 r. do 31 października 2011 r.

Forma konsultacji – pisemna

Zasięg terytorialny: Gmina Łomża (organizacje pozarządowe i inne podmioty działające na rzecz Gminy Łomża).

Opinie, uwagi i propozycje do projektu uchwały należy przekazywać na stosownym formularzu:
• drogą elektroniczną na adres: kjastrzebska@gminalomza.pl,
• drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Łomża, Referat Rozwoju Gospodarczego
i Ochrony Środowiska, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża, bądź osobiście
w godzinach pracy urzędu (745 – 1545), pok. Nr 11a.
Opinie, uwagi i propozycje z datą wpływu po dniu 31.10.2011 r., jak również niepodpisane, nie będą uwzględniane.

Opinie, uwagi i propozycje zgłoszone w innej formie niż na załączonym formularzu nie będą brane pod uwagę.
Wójt Gminy Łomża
Jacek Albin Nowakowski


Załącznik do ogłoszenia:
1. Formularz Uwag
2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy na 2012 rok

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 31 sie 2011 12:08
Data opublikowania: środa, 31 sie 2011 12:17
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 19 paź 2020 14:15
Opublikował(a): Katarzyna Jastrzębska
Zaakceptował(a): Katarzyna Jastrzębska
Artykuł był czytany: 16948 razy