BIP Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Organizacje pozarządowe - informacje ogólne

Działalność organizacji pozarządowych reguluje ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.).
Zgodnie z ustawą działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych. "Organizacje pozarządowe" ustawa definiuje jako osoby prawne lub jednostki nie posiadające osobowości prawnej, nie będące jednostkami sektora finansów publicznych, utworzone na podstawie przepisów ustaw, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku - w tym fundacje i stowarzyszenia.
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zobowiązuje organy administracji publicznej do współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie zadań publicznych wymienionych w art. 4 cytowanej wyżej ustawy. Ustawa określa również formy tej współpracy. Organy administracji publicznej mogą zlecać organizacjom pozarządowym realizację zadań publicznych:
• w formie powierzania wykonywania tych zadań wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,
• lub w formie wspierania takich zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
Ponadto współpraca organów administracji publicznej i organizacji pozarządowych odbywać się powinna poprzez:
• wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działań,
• konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
• tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym.
Współpraca ta z mocy ustawy odbywa się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. Bazę organizacji pozarządowych działających na rzecz Gminy Łomża przedstawia Mapa aktywności Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw na Terenie Gminy Łomża.Data powstania: wtorek, 31 maj 2011 15:10
Data opublikowania: wtorek, 31 maj 2011 15:12
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 19 paź 2020 14:15
Opublikował(a): Katarzyna Jastrzębska
Zaakceptował(a): Katarzyna Jastrzębska
Artykuł był czytany: 17210 razy