BIP Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

ZARZĄDZENIE Nr 22/19 WÓJTA GMINY ŁOMŻA z dnia 27 lutego 2019 r.
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w miejscowości Nowe Kupiski w 2019 r.

 

         Na podstawie art. 7, ust.1, pkt. 19 i art. 30 ust. 1 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)   oraz § 15 ust. 10 Uchwały Nr II/6/18 Rady Gminy Łomża z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Gminy Łomża z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok, zarządzam, co następuje:

 § 1. Ogłosić wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w miejscowości Nowe Kupiski w 2019 r.

§ 2. Przyznać Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Łomży środki finansowe w kwocie 13 000,00 zł na realizację zadania p.n.: „Można inaczej czyli zdrowe życie bez używek”.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam inspektorowi Urzędu Gminy Łomża odpowiedzialnemu za współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

      Wójt

mgr Piotr Kłys