BIP Gminy Łomża

KOMUNIKAT W SPRAWIE PRZETARGU

budowa kanalizacji deszczowej i odbudowa jezdni drogi gminnej nr 105 794 B ulica Kościelna we wsi Podgórze

Wójt Gminy Łomża zawiadamia, że w dniu 12 kwietnia 2018 r. wpłynęło zapytanie dotyczące ogłoszonego 05 kwietnia 2018 r. przetargu na roboty drogowe dotyczące budowy kanalizacji deszczowej i odbudowy jezdni drogi gminnej nr 105 794 B ulica Kościelna we wsi Podgórze.

Niżej podaje się treść zapytania i odpowiedź na nie:

W rozdziale XII SIWZ Zamawiający podaje jako kryteria oceny ofert: okres gwarancji oraz termin zakończenia realizacji zamówienia.

Zwracamy się o określenie jaki jest minimalny i maksymalny okres gwarancji oraz maksymalny termin skrócenia realizacji zamówienia.

Odpowiedź na pytanie:

Minimalny termin okresu gwarancji został określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i wynosi 36 miesięcy. Zamawiający nie określa maksymalnego okresu gwarancji.

Zamawiający nie określa maksymalnego skrócenia realizacji zamówienia – zależy on od możliwości Wykonawcy, który składa ofertę.

 

Zawiadamia się jednocześnie, że w dniu 16 kwietnia 2018 r., a więc po terminie określonym w dziale I pkt 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w którym upłynął termin na zadawanie pytań, wpłynęło jeszcze jedno zapytanie, na które Zamawiający nie jest zobowiązany udzielać odpowiedzi. Biorąc jednak pod uwagę dbałość o możliwie jak najbardziej właściwą wycenę zadania przez Wykonawców, podaje się do wiadomości treść również tych pytań – wraz z udzielonymi Wykonawcy odpowiedziami:

Niżej podaje się treść pytań i odpowiedzi na nie:

 „1. Na rysunku „Przekrój normalny” określono, że gr. Warstwy ścieralnej wynosi 4cm, a warstwy wiążącej – 8 cm. To soma jest w SIWZ pkt III Opis przedmiotu zamówienia pkt 4 oraz w opisie technicznym projektu. Natomiast w przedmiarze robót poz. Nr 17 określa grubość warstwy ścieralnej 7 cm, a poz. Nr 15 określa grubość warstwy wiążącej 5cm. Proszę o ujednolicenie stanowiska.

  1. Przedmiar robót obejmuje budowę chodnika (powierzchnia liczona z autokada). Przekrój normalny określa szer. Chodnika - istniejąca. Proszę o uściślenie, czy chodnik budujemy na nowym odcinku i na jakiej szerokości, czy z obrzeżem czy bez – brak w przedmiarze. Jeśli przebudowujemy istniejący, to brak jest rozbiórek
  2. Rysunek zjazdu określa, że jest on zakończony opornikiem betonowym 12x30cm. Proszę określić, czy dotyczy to również zjazdów na ul. Kościelnej, bo przedmiar robót nie obejmuje ustawienia opornika..

Odpowiedzi na pytania:

Pytanie nr 1:

Po konsultacji z projektantem ustalono, że do wyceny należy przyjąć grubości warstw określone w przedmiarze, to jest: warstwa wiążąca grubości 5 cm, a warstwa ścieralna grubości 7 cm.

Pytanie nr 2:

Chodnik należy wybudować na szerokości chodnika istniejącego, to jest zgodnie z zapisem na rysunku przekroju poprzecznego. Brak w przedmiarze obrzeży oraz rozbiórek wynika z faktu, że niemal na całej długości ulicy są istniejące ogrodzenia i Zamawiający zakłada, że chodnik będzie wykonany na szerokości od nowego krawężnika do istniejących ogrodzeń. Brak w wycenie rozbiórek istniejącego chodnika wynika z faktu, że w rzeczywistości tego chodnika niemal zupełnie brak, a ponadto po ustawieniu nowego krawężnika, istniejący poziom chodników będzie na tyle zaniżony, że pozwoli na ułożenie warstwy podsypkowej i nawierzchni z kostki betonowej grubości 6 cm. Zamawiający zastrzega jednak, że przedmiar robót jest dokumentem pomocniczym do wyceny zadania i zaleca dokonanie wizji lokalnej w terenie, na podstawie której Wykonawca może ustalić ewentualną konieczność uwzględnienia w wycenie ustawienia obrzeży lub dokonania rozbiórek. Jeżeli taka konieczność zaistnieje, to do wyceny należy uwzględniać ustawienie ograniczenia chodnika od strony posesji z obrzeży 6 x 20 cm.

Pytanie nr 3:

Załączony do przetargu rysunek zjazdu jest rysunkiem ogólnym i dotyczącym głównie zjazdów nowych, które będą realizowane na ulicy Pięknej i Słonecznej, a więc tych na które opracowany jest cały projekt budowlany, a które w ogłoszonym przetargu nie są uwzględnione. Ulica Kościelna jest jedynie odbudowywana ze względu na konieczność wykonania w niej kanalizacji deszczowej odbierającej wody z ulicy Pięknej i Słonecznej. Brak w przedmiarze obrzeży wynika z faktu, że na niemal całej długości ulicy są istniejące ogrodzenia i Zamawiający zakłada, że wjazdy będą wykonane na szerokości od nowego krawężnika do istniejących bram. Zamawiający zastrzega jednak, że przedmiar robót jest dokumentem pomocniczym do wyceny zadania i zaleca dokonanie wizji lokalnej w terenie, na podstawie której Wykonawca może ustalić ewentualną konieczność uwzględnienia w wycenie ustawienia obrzeży na szerokości zjazdów. Jeżeli taka konieczność zaistnieje, to do wyceny należy uwzględniać ustawienie ograniczenia wjazdu od strony posesji z obrzeży 8 x 30 cm.

Data powstania: wtorek, 17 kwi 2018 11:34
Data opublikowania: wtorek, 17 kwi 2018 11:36
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 23 kwi 2018 15:05
Opublikował(a): Krystyna Lipińska
Zaakceptował(a): Krystyna Lipińska
Artykuł był czytany: 201 razy