BIP Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie Wójta Gminy Łomża

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Łomża

Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej 1a, 18-400 Łomża

Stanowisko: podinspektor ds. bieżącego utrzymania dróg

Wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy.
Do konkursu może przystąpić kandydat, który spełnia następujące wymagania:
  
Wymagania niezbędne:
1)   wykształcenie wyższe techniczne 
2)   doświadczenie zawodowe: minimum roczny staż pracy na podobnym stanowisku;
3)   umiejętność obsługi komputerowych programów graficznych i biurowych, generatorów wniosków
4)   znajomość ustaw, o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, ochronie danych osobowych; finansów publicznych, kpa, drogach publicznych, prawa budowlanego
5) spełnienie warunków określonych w art. 6 ust. 1, 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych:
a)   obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach   samorządowych,
b)  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
c)  kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
d)  brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e)  nieposzlakowana opinia.
     Wymagania dodatkowe:
1)  zaangażowanie, inicjatywa, kreatywność, 
2) samodyscyplina, dokładność, samodzielność,
3)  odporność na stres;
4)  prawo jazdy kat. B.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Przygotowanie do zatwierdzenia  treści opinii i uzgodnień w zakresie dróg gminnych dotyczących:
a) Dokumentacji technicznych
b) Projektów Organizacji Ruchu
c) Porozumień  w zakresie korzystania z dróg gminnych przez inwestorów innych niż gmina
Prace utrzymaniowe i remonty drogowe:
a) Planowanie robót remontowych na drogach
- analiza wniosków mieszkańców
- przedkładanie Wójtowi propozycji realizacji  zadań 
- udzielanie odpowiedzi wnioskodawcom
- opracowanie informacji  i materiałów w tym zakresie 
- przygotowywanie wniosków budżetowych
b) Przygotowywanie realizacji zadań z zakresu drogownictwa  (w tym z funduszu sołeckiego)
- analiza kosztów za rok po[przedni, 
- szacunki zamówień i wybór trybu udzielania zamówienie 
- przygotowywanie i zawieranie umów z wykonawcami w zakresie 
c) nadzór nad realizacją 
- bieżący nadzór na prowadzonymi robotami i usługami ( w tym równanie i profilowanie nawierzchni) oraz dostawami
- analiza kosztów realizacji robót i przygotowywanie wniosków o ewentualne zmiany budżetowe,
- przygotowywanie aneksów do umów,
- prowadzenie spraw związanych z rękojmią i gwarancją zrealizowanych robót
d) rozliczenia realizowanych usług i robót oraz dostaw
- organizowanie i udział w odbiorach robót  i sporządzanie protokołów z  tych czynności,
- sprawdzanie i weryfikacja faktur oraz sporządzanie niezbędnych dokumentów,
e) Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i zabezpieczeniem nawierzchni dróg gminnych, chodników i innych urządzeń związanych z drogą oraz oznakowaniem dróg.
f) Organizowanie zimowego utrzymania dróg gminnych i koordynowanie akcji zimowej na terenie gminy.
g) Koordynowanie zakupu materiałów i ich rozliczanie w związku z bieżącym utrzymaniem dróg, realizowanym sposobem gospodarczym, w tym z funduszu sołeckiego.
h) Nadzór i koordynowanie okresowych przeglądów i kontroli stanu dróg gminnych i drogowych obiektów mostowych.
i) Prowadzenie okresowych pomiarów ruchu drogowego.
j) Koordynowanie robót w pasie drogowym.
k) zlecanie i rozliczanie robót geodezyjnych w zakresie granic pasa drogowego,
l) Wykonywanie zadań związanych z wprowadzaniem przez wójta ograniczeń, bądź zamykania dróg i wyznaczania objazdów w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia osób lub mienia.

współpraca z zarządcami innych kategorii dróg
-zgłaszanie uwag i wniosków  dotyczących stanu dróg zarządców innych niż gminne,
- udział w przeglądach dróg i odbiorach 
Zamówienia publiczne
- przygotowywanie i prowadzenie postępowań o zamówienia zgodnie z przepisami  p .z. p. i regulaminem wewnętrznym dla zamówień poniżej 30 tys. Euro w zakresie prowadzonych inwestycji.
  
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu październiku 2020 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Łomża przekroczył 6%.
Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny (z podaniem numeru telefonu do kontaktu),
2)  życiorys (CV),
3) kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4) kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności oraz doświadczenia zawodowego (zaświadczenia, certyfikaty),
6) kserokopie świadectw pracy bądź dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej przez wymagany okres czasu,
7) własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z praw publicznych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) własnoręcznie podpisane oświadczenie, że stan zdrowia kandydata pozwala na zatrudnienie na w/w stanowisku,     
9) własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L. 216.119.1 z dnia 2016.05.04) na potrzeby postępowania rekrutacyjnego a także na okres podlegający kontroli i przechowywania.

Termin i miejsce składania ofert
Termin: do dnia 30 listopada 2020 r. do godz. 10:00

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża.
Ofertę należy złożyć osobiście w kancelarii ogólnej – pokój nr 4 (sekretariat) lub wysłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko podinspektora ds. bieżącego dróg”

1) Wszystkie wymagane dokumenty, w tym kopie należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.
2) głoszenia kandydatów złożone po terminie lub w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, albo bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
3) Dokumenty złożone na potrzeby konkursu nie są zwracane i będą przechowywane zgodnie z przepisami Instrukcji kancelaryjnej.
4) Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Łomża. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia w sprawie konkursu można uzyskać pod nr tel. 86 2165238

Łomża, dnia 18 listopad 2020 r

Klauzula informacyjna dla kandydatów
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L. 216.119.1 z dnia 2016.05.04) informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a 18-400 Łomża,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych email: iod@gminalomza.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze, kontroli i przechowywania na podstawie art. 6, 13 i 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz art 6 ust 1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r, 
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji oraz przez okres przechowywania akt sprawy wynikający z Instrukcji Kancelaryjnej,
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Danych Osobowych,
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne na podstawie wskazanych wyżej przepisów prawa; w przypadku nie podania wymaganych danych oferta kandydata nie będzie brana pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Data powstania: środa, 18 lis 2020 16:02
Data opublikowania: środa, 18 lis 2020 16:09
Data przejścia do archiwum: środa, 2 gru 2020 08:32
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 235 razy