BIP Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o zebraniu pełnego materialu dowodowego

                                                                                                           Łomża, 12 listopada 2020 r.

 

WGP.6220.7.2020                                                                                                                        

 

OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE

o zebraniu pełnego materiału dowodowego.

 

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) informuje się, iż został zebrany materiał niezbędny do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na na wydobywaniu kopaliny ze złoża piasku „Podgórze III” na terenie obejmującym działki oznaczone nr ewid. 32 i 33 w obrębie gruntów miejscowości Podgórze, gm. Łomża  pow. łomżyński, woj. podlaskie.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283) oraz art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego – niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łomża www.gminalomza.pl/bip oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń: w siedzibie Urzędu Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża, we wsi Podgórze.

 

W związku z powyższym w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego pisma może Pan/Pani wypowiedzieć się, co do zabranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań,
w przeciwnym razie zostanie wydana decyzja na podstawie zgromadzonego materiału (Urząd Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża, pokój nr 1 i 2 w godzinach 7.45 – 15.45).

Ponadto informuję, iż z uwagi na trwający stan epidemii zmieniły się zasady przyjmowania klientów w Urzędzie Gminy Łomża – wizyty interesantów odbywać się będą wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym wyznaczeniu daty i godziny przyjęcia. Wobec powyższego osoby, które chcą skorzystać z prawa do informacji o prowadzonym postępowaniu oraz z prawa zapoznania się z materiałem dowodowym, uprzejmie proszone są o uprzedni kontakt z pracownikiem prowadzącym postępowanie pod nr telefonu 86/4737321.

 

 

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

 

Z up. Wójta

 

mgr Grażyna Paluszkiewicz
Naczelnik  Wydziału  Gospodarki
  Przestrzennej i Ochrony Środowiska

Otrzymują:

  1. Gmina Łomża, 18-400 Łomża ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a
    - strona internetowa www.gminalomza.pl/bip

      - tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Łomża

  1. Tablica ogłoszeń wsi Podgórze
  2. a/a

 

 

 

 

 

Sporządził:

Bartosz Wiktorzak –podinspektor

tel. 86/4737321

Data powstania: czwartek, 12 lis 2020 14:06
Data opublikowania: czwartek, 12 lis 2020 14:21
Data przejścia do archiwum: piątek, 4 gru 2020 13:56
Opublikował(a): Bartosz Wiktorzak
Zaakceptował(a): Grażyna Paluszkiewicz
Artykuł był czytany: 81 razy