BIP Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁOMŻA

Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego

Łomża, 11 września 2020 r.

WGP.6733.21.2020

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Łomża

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) zawiadamiam, że w dniu 11 września 2020 r.
Wójt Gminy Łomża wydał decyzję nr WGP.6733.21.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, której przedmiotem jest budowa sieci wodociągowej wykonanej z rur PE lub PVC
o średnicy Ø110mm i długości ok. 160,0m wraz z hydrantem nadziemnym p.poż. oraz sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z rur PE o średnicy Ø75mm i długości ok. 160,0m, przewidzianej do realizacji na terenie obejmującym części dz. nr 930 i 151/3, obręb Konarzyce, gmina Łomża.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża, pokój nr 2 w godzinach 7:45-15:45
w dni robocze. Odwołania od decyzji można wnieść w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości. Upływ 14 dni, w ciągu których obwieszczenie było dostępne publicznie, powoduje, że czynność doręczenia niniejszego zawiadomienia uważa się za dokonaną ze skutkiem prawnym.

            Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie:

— na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łomża www.gminalomza.pl/bip,

— na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łomża,

— na tablicy ogłoszeń wsi Konarzyce, gm. Łomża,

 

 

Wójt

 

mgr Piotr Kłys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data powstania: czwartek, 17 wrz 2020 09:17
Data opublikowania: czwartek, 17 wrz 2020 10:49
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 5 paź 2020 11:45
Opublikował(a): Aneta Sasińska-Gromak
Zaakceptował(a): Grażyna Paluszkiewicz
Artykuł był czytany: 107 razy