BIP Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

Łomża, 11 września 2020 r.

WGP.6220.26.2019

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Łomża działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 5 września 2019 r. wpłynął wniosek  Pana Sławomira Chojnowskiego reprezentowanego przez Katarzynę Szymurską o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch chlewni tuczu na podłodze rusztowej na działkach o nr ewid. 5/10, 5/13 obręb Dłużniewo, gmina Łomża, powiat łomżyński, województwo podlaskie.

Mając na uwadze, że planowana działalność zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Łomża, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży.

W dniu składania wniosku w/w inwestycja miała być realizowana na działkach o nr geod. 5/1 i 5/2, obręb Dłużniewo. Podczas prowadzenia postępowania administracyjnego nastąpił podział działek spowodowany budową drogi ekspresowej S61 w wyniku, którego nastąpiła zmiana numeracji działek inwestora  na nr geod. 5/10 i 5/13.W związku z uzupełnieniem przez wnioskodawcę w dniu 02 września 2020 r. braków w raporcie o oddziaływaniu na środowisko w/w przedsięwzięcia,  zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 30 dni od dnia udostępnienia informacji w Urzędzie Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Łomża przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

 

 

Z up. Wójta

 

   mgr Grażyna Paluszkiewicz
  Naczelnik  Wydziału  Gospodarki
   Przestrzennej i Ochrony Środowiska

      

 

 

Otrzymuje:

  1. Gmina Łomża, 18-400 Łomża ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a
    - strona internetowa www.gminalomza.pl/bip

      - tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Łomża

  1. Tablica ogłoszeń wsi Dłużniewo,
  1. a/a

 

 

 

 

 

Sporządził:

Bartosz Wiktorzak – podinspektor

tel. 86/4737321

Data powstania: piątek, 11 wrz 2020 13:20
Data opublikowania: piątek, 11 wrz 2020 15:31
Data przejścia do archiwum: wtorek, 13 paź 2020 09:51
Opublikował(a): Bartosz Wiktorzak
Zaakceptował(a): Grażyna Paluszkiewicz
Artykuł był czytany: 56 razy