BIP Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁOMŻA

Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego

Łomża, 10 września 2020 r.

WGP.6733.25.2020

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Łomża

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) zawiadamiam, że w dniu 10 września 2020 r.
Wójt Gminy Łomża wydał decyzję nr WGP.6733.25.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, której przedmiotem jest budowa sieci wodociągowej PEØ90 wraz z hydrantem nadziemnym DN80, przewidzianą do realizacji na terenie obejmującym część dz. nr 19/7 i 19/15 obręb Konarzyce, gm. Łomża. Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, można zapoznać się
w siedzibie Urzędu Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża, pokój
nr 2 w godzinach 7:45-15:45 w dni robocze. Odwołania od decyzji można wnieść w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości. Upływ 14 dni, w ciągu których obwieszczenie było dostępne publicznie, powoduje, że czynność doręczenia niniejszego zawiadomienia uważa się za dokonaną ze skutkiem prawnym.

            Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie:

— na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łomża www.gminalomza.pl/bip,

— na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łomża,

— na tablicy ogłoszeń wsi Konarzyce, gm. Łomża,

 

 

Wójt

 

mgr Piotr Kłys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data powstania: czwartek, 10 wrz 2020 12:43
Data opublikowania: piątek, 11 wrz 2020 15:31
Data przejścia do archiwum: wtorek, 29 wrz 2020 07:52
Opublikował(a): Aneta Sasińska-Gromak
Zaakceptował(a): Grażyna Paluszkiewicz
Artykuł był czytany: 85 razy