BIP Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

Łomża, 03 września 2020 r.

WGP.6220.14.2019

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Łomża działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 3 marca 2020 r. wpłynął wniosek  Pana Roberta Rytel prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Ubojnia Zwierząt z siedzibą ul. Polna 4, 18-400 Podgórze o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia do poboru wody podziemnej realizowanego na terenie działki oznaczonej nr ewid 283/7 w miejscowości Podgórze, gm. Łomża, pow. łomżyński, woj. podlaskie.

Mając na uwadze, że planowana działalność zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Łomża, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomzy.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 30 dni od dnia udostępnienia informacji, w Urzędzie Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża, pokój nr 1, w godzinach 7.45-15.45. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Łomża przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Z up. Wójta

mgr Grażyna Paluszkiewicz
  Naczelnik  Wydziału  Gospodarki
   Przestrzennej i Ochrony Środowiska

Otrzymuje:

  1. Gmina Łomża, 18-400 Łomża ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a
    - strona internetowa www.gminalomza.pl/bip

      - tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Łomża

  1. Tablica ogłoszeń wsi Podgórze,
  1. a/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził:

Bartosz Wiktorzak –podinspektor

tel. 86/4737322

Data powstania: piątek, 4 wrz 2020 07:53
Data opublikowania: wtorek, 8 wrz 2020 09:41
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 12 paź 2020 11:42
Opublikował(a): Bartosz Wiktorzak
Zaakceptował(a): Grażyna Paluszkiewicz
Artykuł był czytany: 61 razy