BIP Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁOMŻA

DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Łomża, 03 września 2020 r.

WGP.6733.27.2020

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Łomża

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) zawiadamiam, że w dniu 03 września 2020 r.
Wójt Gminy Łomża wydał decyzję nr WGP.6733.27.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, której przedmiotem jest budowa budową sieci wodociągowej PE Ø90 o długości
ok. 36,0m wraz z hydrantem nadziemnym DN 80, przewidzianej do realizacji na terenie obejmującym część dz. nr 98/15, obręb Zosin, gmina Łomża.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża, pokój nr 2 w godzinach 7:45-15:45
w dni robocze. Odwołania od decyzji można wnieść w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości. Upływ 14 dni, w ciągu których obwieszczenie było dostępne publicznie, powoduje, że czynność doręczenia niniejszego zawiadomienia uważa się za dokonaną ze skutkiem prawnym.

            Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie:

— na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łomża www.gminalomza.pl/bip,

— na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łomża,

— na tablicy ogłoszeń wsi Zosin, gm. Łomża,

 

 

Wójt

 

mgr Piotr Kłys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data powstania: czwartek, 3 wrz 2020 08:20
Data opublikowania: wtorek, 8 wrz 2020 09:37
Data przejścia do archiwum: czwartek, 24 wrz 2020 10:49
Opublikował(a): Aneta Sasińska-Gromak
Zaakceptował(a): Grażyna Paluszkiewicz
Artykuł był czytany: 85 razy