BIP Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

Łomża, 03 września 2020 r.

WGP.6220.19.2020

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

 

            Na podstawie z art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.)

zawiadamiam

że na wniosek Pana Wojciecha Kamińskiego z dnia 31 sierpnia 2020 r. wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowa obory rusztowej wolnostanowiskowej o obsadzie docelowej do 79 DJP, wraz z podrusztowym zbiornikiem na gnojowicę o poj. 1300m3, oraz niezbędną infrastrukturą, na działce nr geod. 788 obręb Nowe Kupiski gm. Łomża, woj. podlaskie”.

            Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283) oraz art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego – niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łomża www.gminalomza.pl/bip oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń: w siedzibie Urzędu Gminy Łomża ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża, w miejscowości Nowe Kupiski. Informuje o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kodeks postępowania administracyjnego do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

            Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża, pokój nr 1 w godzinach 745-1545. Można się tam również zapoznać z dokumentacją w powyższej sprawie.

Zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Zarządem Zlewni w Ostrołęce i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Łomzy..

Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 64 ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko tutejszy Urząd dnia 03 września 2020 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydziału Spraw Terenowych w Łomży, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Ostrołęce i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży  o opinię dotyczącą potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.

Zgodnie z art. 35 § 5 Kodeks postępowania administracyjnego do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Zgodnie z art. 41 § 1 Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod wskazanym adresem ma skutek prawny.

 

Z up. Wójta

 

     mgr Grażyna Paluszkiewicz
      Naczelnik  Wydziału  Gospodarki
         Przestrzennej i Ochrony Środowiska

 

 

Sporządził: Bartosz Wiktorzak – podinspektor, tel. 86 4737321

Data powstania: czwartek, 3 wrz 2020 07:51
Data opublikowania: wtorek, 8 wrz 2020 09:36
Data przejścia do archiwum: czwartek, 24 wrz 2020 10:49
Opublikował(a): Bartosz Wiktorzak
Zaakceptował(a): Grażyna Paluszkiewicz
Artykuł był czytany: 60 razy