BIP Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

Łomża, 02 września 2020 r.

WGP.6220.8.2020

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Łomża

 

Działając na podstawie:

 

  • 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283) zawiadamia społeczeństwo,

 

że w dniu 02 września 2020 r. wydana została decyzja WGP.6220.8.2020 Wójta Gminy Łomża ustalająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na terenie obejmującym działkę oznaczoną nr ewid. 428/8, w obrębie gruntów Giełczyn, gm. Łomża.

 

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem/opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Ostrołęce w godzinach pracy Urzędu Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża, pokój nr 1.

                                                   Z up. Wójta

 

      mgr Grażyna Paluszkiewicz
    Naczelnik  Wydziału  Gospodarki
      Przestrzennej i Ochrony Środowiska

 

 

Otrzymują:

  1. Gmina Łomża, 18-400 Łomża ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a
    - strona internetowa www.gminalomza.pl/bip

      - tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Łomża

  1. Tablica ogłoszeń wsi Giełczyn,
  2. a/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził:

Bartosz Wiktorzak

podinspektor

tel. 864737321

Data powstania: środa, 2 wrz 2020 10:29
Data opublikowania: czwartek, 3 wrz 2020 06:27
Data przejścia do archiwum: piątek, 18 wrz 2020 10:27
Opublikował(a): Bartosz Wiktorzak
Zaakceptował(a): Grażyna Paluszkiewicz
Artykuł był czytany: 81 razy