BIP Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

Łomża, 24 sierpnia 2020 r.

WGP.6220.12.2020

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia zawieszającego postępowanie

 

            Na podstawie art. 63 ust. 1 i 4, art. 66, art. 68, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 31 i 55 b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r  w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) w związku z art. 49, art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z  późn. zm.),

 

Zawiadamiam

 

że Wójt Gminy Łomża w dniu 24 sierpnia 2020 r. wydał dla przedsiębiorstwa ELDOR-BUD Sp.         z o. o. ul. Łomżyńska 206, 18-400 Konarzyce reprezentowane przez pełnomocnika – Atelier ZETTA Zenon Witold Zabagło, ul. Suraska 2/11, 15-422 Białystok, postanowienie zawieszające postępowanie w związku z wydanym postanowieniem w dniu 24 sierpnia 2020 r. nakładającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określającym  zakres raportu zgodnie z art. 66 ustawy o udostępnianiu informacji i jego ochronie (…) dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej, bliźniaczej i szeregowej w miejscowości Stare Kupiski, na terenie obejmującym działkę nr ewid. 312 obręb Stare Kupiski, gmina Łomża, pow. łomżyński, woj. podlaskie, w postępowaniu na wniosek

 

            Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283) oraz art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego – niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łomża www.gminalomza.pl/bip, na tablicy ogłoszeń: w siedzibie Urzędu Gminy Łomża ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża, we wsi Stare Kupiski.

 

            Informuje o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kodeks postępowania administracyjnego do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

            Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża, pokój nr 1 w godzinach 745-1545. Można się tam również zapoznać z dokumentacją w powyższej sprawie.

 

Zgodnie z art. 35 § 5 Kodeks postępowania administracyjnego do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Zgodnie z art. 41 § 1 Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod wskazanym adresem ma skutek prawny.

Z up. Wójta

 

 mgr Grażyna Paluszkiewicz
  Naczelnik  Wydziału  Gospodarki
   Przestrzennej i Ochrony Środowiska

 

 

 

 

 

 

Sporządził: Bartosz Wiktorzak –podinspektor, tel. 86 4737321

Data powstania: wtorek, 25 sie 2020 10:06
Data opublikowania: wtorek, 25 sie 2020 10:28
Data przejścia do archiwum: czwartek, 10 wrz 2020 08:42
Opublikował(a): Bartosz Wiktorzak
Zaakceptował(a): Grażyna Paluszkiewicz
Artykuł był czytany: 76 razy