BIP Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia podejmującego postępowanie o wystąpieniu do organów współdziałających celem uzgodnienia raportu

Łomża, 13 sierpnia 2020 r.

WGP.6220.7.2020

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia podejmującego postępowanie

o wystąpieniu do organów współdziałających celem uzgodnienia raportu

 

Na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 oraz art. 97 § 2, art. 101 § 1 i art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) w związku z art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), Wójt Gminy Łomża podjął z urzędu postępowanie administracyjne wszczęte w dniu 03 marca 2020 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża piasku „Podgórze III” na terenie obejmującym działki oznaczone nr ewid. 32 i 33 w obrębie gruntów miejscowości Podgórze, gm. Łomża  pow. łomżyński, woj. podlaskie.

Na podstawie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko Wójt Gminy Łomża po przedłożeniu przez inwestora raportu o oddziaływaniu na środowisko, pismem z dnia 13 sierpnia 2020 r. zwrócił się z prośbą do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Ostrołęce o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r.  poz. 283) oraz art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego – niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łomża www.gminalomza.pl/bip oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń: w siedzibie Urzędu Gminy Łomża ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża, we wsi Podgórze.

            Informuje o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kodeks postępowania administracyjnego do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

            Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża, pokój nr 1 w godzinach 745-1545. Można się tam również zapoznać z dokumentacją w powyższej sprawie.

Zgodnie z art. 35 § 5 Kodeks postępowania administracyjnego do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Zgodnie z art. 41 § 1 Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod wskazanym adresem ma skutek prawny.

 

Z up. Wójta

 

 mgr Grażyna Paluszkiewicz
  Naczelnik  Wydziału  Gospodarki
   Przestrzennej i Ochrony Środowiska

 

 

 

 

 

 

Sporządził: Bartosz Wiktorzak – podinspektor, tel. 86 4737321

Data powstania: piątek, 14 sie 2020 11:08
Data opublikowania: poniedziałek, 17 sie 2020 10:38
Data przejścia do archiwum: wtorek, 29 wrz 2020 07:52
Opublikował(a): Bartosz Wiktorzak
Zaakceptował(a): Grażyna Paluszkiewicz
Artykuł był czytany: 98 razy