BIP Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁOMŻA

Wszczęcie postępowania administracyjnego

Łomża, 12 sierpnia 2020 r.

WGP.6733.26.2020

                                                                                          

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256
z późn. zm.) zawiadamia się, że na skutek złożenia wniosku przez Mateusza Łukaszewskiego, wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej wykonanej z rur PE lub PVC
o średnicy Ø110mm i długości ok 540,0m wraz z hydrantami nadziemnymi p.poż oraz sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z rur PE o średnicy Ø63mm i długości ok 540,0m , przewidzianej do realizacji na terenie obejmującym dz. nr 536 oraz części dz. nr 534, 635, 883, 900/2,
obręb Konarzyce, gmina Łomża.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy Łomża,
ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża, pokój nr 2 w godzinach 7:45-15:45.

            Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości:

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łomża,

- na tablicy ogłoszeń wsi Konarzyce,

- na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Łomża http://www.gminalomza.pl/.

 

 

 

 

Z up. Wójta

 

  mgr Grażyna Paluszkiewicz
Naczelnik  Wydziału  Gospodarki
Przestrzennej i Ochrony Środowiska

 

 

Data powstania: poniedziałek, 17 sie 2020 12:57
Data opublikowania: poniedziałek, 17 sie 2020 10:38
Data przejścia do archiwum: wtorek, 1 wrz 2020 08:02
Opublikował(a): Aneta Sasińska-Gromak
Zaakceptował(a): Grażyna Paluszkiewicz
Artykuł był czytany: 80 razy